TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn: Lịch sử văn hóa Việt Nam (11 tài liệu)

 
Almanach lịch sử văn hóa truyền thống Việt Nam / Đỗ Văn Ninh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên ,  2008
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam . Tập 1 / Nguyễn Khắc Thuần.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đại cương lịch sử văn hóa việt nam . Tập 2 / Nguyễn Khắc Thuần.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đại cương lịch sử văn hóa việt nam . Tập 3 / Nguyễn Khắc Thuần.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam . Tập 4 - Văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII / Nguyễn Khắc Thuần.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử / Phan Huy Lê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2018
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam / Nguyễn Lan Phương (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hỏi đáp về một số di tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ.
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Lãng du trong văn hóa Việt Nam. T.2- Lịch sử - truyền thống / Hữu Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử và văn hóa Việt Nam : Từ góc nhìn đổi mới / Nguyễn Thừa Hỷ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử văn hóa Việt Nam / Huỳnh Công Bá.
Thông tin xuất bản: Huế : Thuận hoá,  2008
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật