TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn học

Môn: Hán Nôm nâng cao (7 tài liệu)

 
Giáo trình Hán Nôm dành cho du lịch / Phạm Văn Khoái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2004
Ký hiệu phân loại: 495.9220243384791
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Hán Nôm cơ bản / Nguyễn Hà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 495.922
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hán Nôm nâng cao / Nguyễn Thị Bảo Anh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 495.922
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ngũ thiên tự : trình bày Việt-Hán-Nôm / Vũ Văn Kính, Khổng Đức (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2014
Ký hiệu phân loại: 495.1
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Nhân lăng & Nàng hán truyện thơ Nôm Tày / Hoàng Quyết, Triều Ân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sách Hán Nôm của người Sán Chay / Đẫo Thị Hảo (Phiên âm, dịch nghĩa, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tục ngữ ca dao trong một số sách Hán Nôm : Sắp xếp theo vần chữ cái từ A-Z / Trần Đức Cát (Sưu tầm, biên dịch, Giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật