TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn học

Môn: Văn hóa tổ chức (53 tài liệu)

 
A Closer Look at Organizational Culture in Action
Thông tin xuất bản: London : IntechOpen ,  2021
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A primer on decision making : how decisions happen / James G. March, with the assistance of Chip Heath.
Thông tin xuất bản: New York : Free Press,  2009.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Acceptance and mindfulness at work : applying acceptance and commitment therapy and relational frame theory to organizational behavior management / Steven C. Hayes.
Thông tin xuất bản: New York : Haworth Press,  2006.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
An introduction to organisational behaviour for managers and engineers : a group and multicultural approach / Duncan Kitchi.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; London : Elsevier/Butterworth-Heinemann,  2010
Ký hiệu phân loại: 302.3502462
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến an toàn lao động tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP.HCM / Nguyễn Thị Lệ Huyền; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Behavior in organizations : an experimental approach / A. B.(Rami) Shani, James B. Lau.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2005.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Business in society : people, work and organizations / Mark Erickson ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Cambridge Malden, MA : Polity,  2009.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chapter 13 Rebuilding Relationships between Data, Method, and Theories
Thông tin xuất bản: Lodon ; New York : Taylor & Francis,  2022
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Classis readings in organization theory / Yong Suk Jang, J Steven Ott, Jay Shafritz.
Thông tin xuất bản: South Melbourne, Vic. : Wadsworth Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Culture, leadership, and organizations : the GLOBE study of 62 societies / edited by Robert J. House ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications,  2004.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành dịch vụ vận tải du lịch tại TP. HCM / Nguyễn Tiến Dũng;Phan Ngọc Trung(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Data, Methods and Theory in the Organizational Sciences : A New Synthesis
Thông tin xuất bản: New York, NY : Taylor & Francis,  2022
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Diagnose Angstgesellschaft?
Thông tin xuất bản: Bielefeld : Transcript Verlag ,  2019
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Disorganization theory : explorations in alternative organizational analysis / John Hassard, Mihaela Kelemen and Julie Wolfram Cox.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2008.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Experiential exercises in organization theory & design / H. Eugene Baker III, Steven K. Paulson.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : Thomson South-Western,  2007.
Ký hiệu phân loại: 302.350
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giải pháp hoàn thiện văn hóa công ty đường ống Nam Côn Sơn Bà Rịa–Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015 / Nguyễn Văn Thọ;Nguyễn Phú Tụ( Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình xã hội học quản lý / Vũ Hào Quang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Great writers on organizations / Derek Salman Pugh, David John Hickson.
Thông tin xuất bản: Abingdon : Routledge,  2007
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Historical Organization Studies : Theory and Applications
Thông tin xuất bản: London ; New York : Taylor & Francis,  2021
Ký hiệu phân loại: 302.350722
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Meaning Inc : the blueprint for business success in the 21st century / Gurnek Baines, Kylie Bains.
Thông tin xuất bản: London : Profile,  2007
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organisation im soziotechnischen Gemenge
Thông tin xuất bản: Bielefeld : transcript Verlag,  2017
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Organisational behaviour on the Pacific rim / Steven McShane, Tony Travaglione.
Thông tin xuất bản: North Ryde, N.S.W. : McGraw-Hill Australia,  2007.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organisational culture / Andrew D. Brown.
Thông tin xuất bản: London : Pitman Publishing,  1998
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organization development and change / Thomas G. Cummings, Christopher G. Worley.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson/South-Western,  2005.
Ký hiệu phân loại: 302.350
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organization development and change. 9e / Thomas G. Cummings, Christopher G. Worley.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : South-Western,  2009
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organization theory : modern, symbolic, and postmodern perspectives / Mary Jo Hatch with Ann L. Cunliffe.
Thông tin xuất bản: Oxford, United Kingdom : Oxford University Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational Behavior : essentials / Steven Mcshane,Mary Ann Von Glinow.
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill ,  2007
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational behavior : human behavior at work / John W. Newstrom
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational behavior : integrated models and applications / Wm. B. Zachary, Loren W. Kuzuhara.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson/South-Western,  2005.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational behavior : integrating individuals, groups, and organizations / Joseph E. Champoux.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2011.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational behavior 1, Essential theories of motivation and leadership / John B. Miner.
Thông tin xuất bản: Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe,  2005
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational behavior today / Leigh L Thompson.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson Prentice Hall,  2008
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational Behaviour : An Experiential Approach / Joyces S. Osland, David A. Kolb, Irwin M. Rubin.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall PTR,  2000
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational Culture
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Organizational culture and leadership / Edgar H. Schein.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass,  2004
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational culture in action : a cultural analysis workbook / Gerald W. Driskill, Angela Laird Brenton.
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, Calif. : SAGE,  2011
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational design : a step-by-step approach / by Richard M. Burton, Gerardine DeSanctis, and Børge Obel.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2006.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizing for Societal Grand Challenges
Thông tin xuất bản: Bingley Emerald Publishing  2022
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Principles of organizational behavior / John W. Slocum, Don Hellriegel.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : South-Western Cengage Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Producing and managing restricted activities : avoidance and withholding in institutional interaction / edited by Fabienne H.G. Chevalier, University of Nottingham ; John Moore, Olivet College.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company,  2015
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Psychological capital and beyond / Fred Luthans, Carolyn M. Youssef-Morgan, and Bruce J. Avolio.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Reason's neglect : rationality and organizing / Barbara Townley.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2008.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sao biển và nhện = : The starfish and the spider / Ori Brafman; Nguyễn Mạnh Hùng [dịch].
Thông tin xuất bản: H : Tri thức,  2010
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The age of paradox / Charles B Handy.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass : Harvard Business School ,  1995
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The courageous follower : standing up to & for our leaders / Ira Chaleff.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Berrett-Koehler ,  2003
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The Impact Challenge : Reframing Sustainability for Businesses
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The manager's book of decencies : how small gestures build great companies / Steve Harrison.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The Psychology of Silicon Valley : Ethical Threats and Emotional Unintelligence in the Tech Industry
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2020
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Understanding organizations / Charles Handy.
Thông tin xuất bản: London : Penguin,  1999
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa doanh nhân trong bối cảnh toàn cầu hóa / Phạm Thanh Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Work organisations : a critical approach / Paul Thompson and David McHugh.
Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Macmillan,  2009.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Writers on organizations / Derek S. Pugh, David J. Hickson.
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications,  2007
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Writers on organizations / Derek S. Pugh, David J. Hickson.
Thông tin xuất bản: 4th ed : Penguin,  1989
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật