TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn: Bản sắc văn hóa Việt Nam (123 tài liệu)

 
Almanach lịch sử văn hóa truyền thống Việt Nam / Đỗ Văn Ninh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên ,  2008
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Bản sắc văn hóa Việt Nam / Phan Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam / Phan Huy Xu, Võ Văn Thành.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 338.479109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bước đầu tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt Nam. Quyển 1 / Phan Văn Hoàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 394.109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bước đầu tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt Nam. Quyển 2 / Phan Văn Hoàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 394.109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các giá trị văn hóa Việt Nam chuyển từ truyền thống đến hiện đại / Đỗ Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2021
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các vùng văn hóa Việt Nam / Đinh Gia Khánh, Cù Huy Cận (đồng chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chữ quốc ngữ : Sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam / Huỳnh Thị Hồng Hạnh (chủ biên), Nguyễn Thị Thu Trang (chủ biên).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 306.44
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa - văn nghệ Việt Nam. Tập 2 / Vũ Quang Dũng, Hoàng Anh Tuấn (tuyển chọn, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2020
Ký hiệu phân loại: 959.704092
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Cổ lũy trong luồng văn hóa biển Việt Nam / Cao Chư (sưu tầm và biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Chu Xuân Diên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Lê Minh Hạnh, Bộ môn cơ sở ngôn ngữ học , Khoa Ngoại ngữ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Nguyễn Thị Thu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Nguyễn Thị Thu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Nguyễn Thị Thu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Khoa Học Xã Hội Nhân Văn,  1997
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Thị Kim Oanh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đặc trưng và sắc thái văn hóa vùng - tiểu vùng ở Việt Nam / Huỳnh Công Bá.
Thông tin xuất bản: Thừa Thiên Huế : Thuận Hóa,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đặc trưng văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc : tương đồng và khác biệt / Trần Thị Thu Lương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2016
Ký hiệu phân loại: 306.095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam . Tập 1 / Nguyễn Khắc Thuần.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đại cương lịch sử văn hóa việt nam . Tập 2 / Nguyễn Khắc Thuần.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đại cương lịch sử văn hóa việt nam . Tập 3 / Nguyễn Khắc Thuần.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam . Tập 4 - Văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII / Nguyễn Khắc Thuần.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Dấu ấn văn hóa Việt Nam trên sản phẩm gỗ / Huỳnh Văn Hạnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2021
Ký hiệu phân loại: 731.462
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Di sản tên Nôm các làng văn hóa dân gian Việt Nam / Trần Gia Linh (nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam / Chu Quang Trứ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử / Phan Huy Lê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2018
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di sản Việt Nam - Ấn độ mối quan hệ xuyên văn hóa : Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Mahatma Gandhi (1869 - 2019) / Ngô Thị Phương Lan, Thích Nhật Từ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2020
Ký hiệu phân loại: 306.095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam / Nguyễn Lan Phương (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Dòng chảy văn hóa Việt Nam / N. I. Niculin ; Hồ Sĩ Vịnh, Nguyễn Hữu Sơn ( tuyển chọn và giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên ,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giao lưu tiếp biến văn hóa và sự biến đổi văn hóa Việt Nam = Acculturation and the changes of culture in Viet Nam / Lý Tùng Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ giá trị văn hóa Việt Nam / Ngô Đức Thịnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hình tượng và tạo hình trong văn hóa dân gian Việt Nam / Đinh Hồng Hải, Trần Gia Linh, Lê Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hồ Chí Minh một cốt cách văn hóa Việt Nam / Lê Đình Cúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2019
Ký hiệu phân loại: 959.704092
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hỏi đáp văn hóa độc đáo trong kiến trúc nhà ở các dân tộc Việt Nam / Trần Thị Hà, Hoàng Lan Anh (tổ chức bản thảo).
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp văn hóa trong gia đình Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân đội nhân dân ,  2009
Ký hiệu phân loại: 306.8509597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp về một số di tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ.
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hỏi đáp về văn hóa ẩm thực và trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Huyền thoại mẹ và tín ngưỡng phồn thực trong văn hóa dân gian Việt Nam / Trần Gia Linh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Làm dâu nơi đất khách : trải nghiệm văn hóa của những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc ở Vạn Vĩ (Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) / Nguyễn Thị Phương Châm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lãng du trong văn hóa Việt Nam / Hữu Ngọc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lãng du trong văn hóa Việt Nam. T.1 - Đất Việt / Hữu Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lãng du trong văn hóa Việt Nam. T.2- Lịch sử - truyền thống / Hữu Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lãng du trong văn hóa Việt Nam. T.3 - Văn hóa - Bản sắc dân tộc - Văn học - Nghệ thuật / Hữu Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử và văn hóa Việt Nam : Từ góc nhìn đổi mới / Nguyễn Thừa Hỷ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử văn hóa Việt Nam / Huỳnh Công Bá.
Thông tin xuất bản: Huế : Thuận hoá,  2008
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật di sản văn hóa năm 2001 : được sửa đổi, bổ sung năm 2009 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia,  2009
Ký hiệu phân loại: 344.094
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Món ăn Việt Nam : Ẩm thực, dinh dưỡng và văn hóa / Trần Bá Thoại.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng,  2015
Ký hiệu phân loại: 394.109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số vấn đề văn hóa du lịch Việt Nam / Võ Văn Thành.
Thông tin xuất bản: Tp HCM : Văn Hóa-Văn Nghệ,  2016
Ký hiệu phân loại: 306.481909597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề chạm khắc đá, nghề chạm khắc gỗ, nghề làm trống truyền thống : bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam / Bùi Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề dệt, nghề thêu cổ : bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam / Bùi Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề đúc đồng, nghề sơn Việt Nam : bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam / Bùi Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên ,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề giấy dó, tranh dân : bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam / Bùi Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề gốm cổ truyền Việt Nam : Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam / Bùi Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên ,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề kim hoàn, ngọc, sản xuất vàng truyền thống kinh doanh đồ cổ Việt Nam : Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam / Bùi Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên ,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề mây tre đan, nghề dệt chiếu, dệt thảm, làm quạt giấy cổ truyền Việt Nam : bản sắc văn hóa Việt Nam / Bùi Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực Việt Nam / Bùi Thị Minh Thuỷ giáo viên hướng dẫn, Mai Thị Khôi Nguyên, Ninh Thị Việt Thư.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu tư liệu lý luận văn hóa dân gian Việt Nam. Quyển 1 / Trần Gia Linh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiên cứu tư liệu lý luận văn hóa dân gian Việt Nam. Quyển 2 / Trần Gia Linh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nguồn gốc văn hóa Việt Nam / Kim Định.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhân cách văn hóa trong bảng giá trị Việt Nam / Đỗ Huy, Lê Quang Thiêm, Chu Khắc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2020
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những giá trị văn hóa đặc sắc của người Bru - Vân Kiều và Pa Kô. Tập1 / Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những vấn đề văn hóa Việt Nam hiện đại / Lê Quang Trang, Nguyễn Trọng Hoàn (tuyển chọn và giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  1999
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam : Nghiên cứu / Nguyễn Thị Huế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Niên giám báo chí Việt Nam / Bộ văn hóa - Thông tin.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin,  2000
Ký hiệu phân loại: 320
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phát triển động lực làm việc thông qua văn hóa doanh nghiệp tại công TNHH Hyosung Việt Nam / Nguyễn Thanh Phương Nguyên;Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quan hệ Việt Nam Ấn độ trên lĩnh vực văn hóa / Lê Văn Toan (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2017
Ký hiệu phân loại: 327.540597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quản lý hoạt động văn hóa cơ sở ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa / Phạm Thanh Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tiếp biến và hội nhập văn hóa ở Việt Nam / Nguyễn Văn Kim (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : TP.HCM,  1996
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam : khảo luận văn hóa / Phan Thị Hoa Lý.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng quan văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. Quyển 1 / Hoàng Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng quan văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. Quyển 2 / Hoàng Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Từ điển Việt Nam văn hóa tín ngưỡng phong tục / Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo.
Thông tin xuất bản: H. : Văn hóa Thông tin,  2009
Ký hiệu phân loại: 390.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thế Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa ẩm thực của người Ê Đê M'Dhur ở Việt Nam : Quyển 1 / Nguyễn, Thị Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 394.109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa ẩm thực của người Êđê M'Dhuar ở Việt Nam. Quyển 2 / Nguyễn Thị Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 394.109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa ẩm thực ngày tết giữa Việt Nam và Nhật Bản / Huỳnh Kim Khánh...[và những người khác]; Lưu Thế Bảo Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 394.1095
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Văn hóa ẩm thực Thái vùng Tây Bắc Việt Nam / Nguyễn Văn Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 394.109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam / Nguyễn Quang Lê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 394.109
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa ẩm thực trong tục ngữ ca dao Việt Nam / Nguyễn Nghĩa Dân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam / Nguyễn Trọng Đàn, Phan Ngọc Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 394.109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa ẩm thực Việt Nam / Nguyễn Thị Huế, Huỳnh Thị Dung, Nguyễn Thị Thu Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2012
Ký hiệu phân loại: 394.109
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa biển miền Trung Việt Nam / Lê Văn Kỳ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa các dân tộc ít người ở Việt Nam / Phạm Nhân Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa các dân tộc Việt Nam thống nhất mà đa dạng / Nông Quốc Chấn...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa chính trị Việt Nam : truyền thống và Hhện đại / Nguyễn Hồng Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - thông tin,  1998
Ký hiệu phân loại: 306.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa cư dân biển đảo Việt Nam : thư mục các công trình nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn / Vũ Quang Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian của dân tộc Pu Péo ở Việt Nam / Trần Văn Ái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Co ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Pà Thẻn ở Việt Nam. Quyển 1 / Đặng Thị Quang (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Pà Thẻn ở Việt Nam. Quyển 2 / Đặng Thị Quang (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian một số tộc người / Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Tày - Nùng ở Việt Nam / Hà Đình Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân tộc Cống ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy, Châm Nhật Tân, Nguyễn Cảnh Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân tộc Nùng ở Việt Nam / Hoàng Nam, Hoàng Thị Lê Thảo (sưu tầm, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lê Thị Việt Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2020
Ký hiệu phân loại: 395.52095195
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa gia đình Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2021
Ký hiệu phân loại: 306.8509597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa giao tiếp - ứng xử trong tục ngữ - ca dao Việt Nam / Nguyễn Nghĩa Dân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa hôn nhân và gia đình trong tục ngữ - ca dao Việt Nam / Nguyễn Nghĩa Dân (Nghiên cứu, sưu tầm, bình luận).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa làng Việt Nam : Trò chơi dân gian / Vũ Kim Yến (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - thông tin ,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa làng Việt Nam diễn xướng dân gian / Thái Vũ (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - thông tin,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa làng Việt Nam phong tục lễ nghi / Thu Hằng (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - Thông tin ,  2015
Ký hiệu phân loại: 390.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa làng Việt Nam qua tục ngữ dân gian / Nguyễn Kim Loan (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - Thông tin ,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa mưu sinh của các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam / Trần Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hoá nước và hàng hải thời cổ của Việt nam : nghiên cứu văn hóa / Vũ Hữu San
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa quảng cáo ở Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Thu Sương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 659.1042
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Văn hóa Thái Việt Nam / Cầm Trọng, Phan Hữu Dật.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Học,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa tộc người Si La ở Việt Nam / Ma Ngọc Dung (chủ biên), Hoàng Lương, Hoàng Hoa Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa trong chiến lược phát triển của Việt Nam / Đinh Xuân Dũng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia - Sự thật,  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa / Đặng Thị Thu Hương (chủ biên)... [và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : ĐH Quốc gia Hà Nội,  2016
Ký hiệu phân loại: 302.2309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện đại / Nguyễn Thanh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Từ điển Bách Khoa : Viện Văn hóa ,  2008
Ký hiệu phân loại: 302.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa và sự phát triển các dân tộc ở Việt Nam / Nông Quốc Chấn, Hoàng Tuấn Cư, Lò Giàng Páo (biên soạn, tuyển chọn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật. tập 1 / Chu Quang Trứ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Việt Nam thời hội nhập / Vũ Nho.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân đội nhân dân,  2021
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa với sự phát triển của xã hội Việt Nam / Lê Quang Thiêm (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2020
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam / Ngô Đức Thịnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2022
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Việt Nam & Nhật Bản giao lưu văn hóa / Vĩnh Sính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học Xã hội,  2016
Ký hiệu phân loại: 327.597052
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tập2 - Chủ đề tộc người - văn hóa tộc người - hôn nhân gia đình - kinh tế - du lịch - tôn giáo - nghi lễ / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 915.9
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Việt Nam và Nhật Bản giao lưu văn hóa / Vĩnh Sính.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Văn nghệ TP.HCM,  2001
Ký hiệu phân loại: 306
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Việt Nam văn hóa sử cương / Đào Duy Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin,  2000
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật