TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn học

Môn: Du lịch MICE (32 tài liệu)

 
Các giải pháp phát triển du lịch Mice tại Tp.Hồ Chí Minh / Vũ Mạnh Cường; Lê Tấn Phước (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Corporate event project management / William O'Toole, Phyllis Mikolaitis.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2002.
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Du lịch MICE / Trịnh Minh Chánh, Đỗ Thị Ninh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đường vào kinh doanh du lịch Mice / Sơn Hồng Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Event management in sport, recreation and tourism :theoretical and practical dimensions /edited by Cheryl Mallen and Lorne Adams.
Thông tin xuất bản: London ;New York : Routledge,  c2013.
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Event planning : the ultimate guide to successful meetings, corporate events, fund-raising galas, conferences, conventions, incentives and other special events / Judy Allen.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons,  2009
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Event project management : principles, technology and innovation / Mohamed Salama.
Thông tin xuất bản: Wolvercote, Oxford : Goodfellow Publishers Ltd,  2021
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Event risk management and safety / Peter E. Tarlow.
Thông tin xuất bản: New York : J. Wiley,  2002.
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Events management : an introduction / Charles Bladen [and others].
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2012.
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Festival and events management : an international arts and culture perspective / Edited by Ian Yeoman...[et al].
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2004
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Freelancer's guide to corporate event design : from technology fundamentals to scenic and environmental design / Troy Halsey.
Thông tin xuất bản: Burlington, Ma. : Focal,  2010
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giải pháp nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài đến thành phố Hồ Chí Minh thông qua loại hình du lịch Mice / Nguyễn Hoàng Phương Chi; Hà Thị Ngọc Oanh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch Mice tại TP.HCM / Nguyễn Thị Trọn; Nguyễn Văn Lưu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Human resource management for events : managing the event workforce / Lynn Van der Wagen.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Butterworth-Heinemann,  2007.
Ký hiệu phân loại: 394.20683
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Innovative marketing communications : strategies for the events industry / Guy Masterman, Emma H. Wood.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Burlington, MA : Elsevier/Butterworth-Heinemann,  2005.
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kỹ năng tổ chức hội nghị và sự kiện / Đặng Thanh Vũ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp = The non obvious guide to event planning / Driessen Andrea, Trần Vân Khánh(dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2019
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
L'organisation d'un événement : guide pratique / Lyne Branchaud.
Thông tin xuất bản: Québec : Presses de l'Université du Québec,  2009.
Ký hiệu phân loại: 394.20684
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Meetings, Conventions, and Expositions : An introduction to the industry / Rhonda J. Montgomery, Sandra K. Strick.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  1995
Ký hiệu phân loại: 647.94
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MICE tourism - The potential market of Intercontentinental Asiana Saigon hotel / Huynh Minh Tan; Tran Thi Ut (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Planning and ManageMent of Meetings, exPositions, events, and Conventions / George G. Fenich.
Thông tin xuất bản: London : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Planning Successful Meetings and Events : A Take-charge Assistant book / Ann J.Boehme.
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM Books,  1999
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Risk management for meetings and events / Julia Rutherford Silvers.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier,  2008
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sport, recreation and tourism event management : theoretical and practical dimensions / Cheryl Mallen; Lorne J Adams.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2008
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Successful event management : a practical handbook / Anton Shone, Bryn Parry.
Thông tin xuất bản: American : Cengage Learning,  2004
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The determinants of MICE tourism developement ih Ho Chi Minh City (How to grow MICE tourism in HCMC) / Huynh Thi Doan Thuy; Phan Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The event manager's bible : the complete guide to planning and organising a voluntary or public event / Des Conway.
Thông tin xuất bản: Oxford : How To Books,  2009
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thiết kế quảng cáo sự kiện / Đào Đức Khôi.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức sự kiện / Đàm Duy Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức sự kiện / Đàm Duy Long.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Hutech,  2018
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức sự kiện : Sách chuyên khảo / Lưu Văn Nghiêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2012
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
What marketing factors can have impaction Mice tourism at Hotel equatorial HCMC? / Mai Hoang Thuy Van; Bui Phi Hung ( Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ