TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn: Hoạt náo du lịch (26 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học hoạt náo trình bày một số vấn đề về hoạt náo như khái niệm hoạt náo và hoạt náo viên; những phNm chất và năng lực cần có của hoạt náo viên; mục đích và vai trò của hoạt náo; khái niệm và phân loại trò chơi; cấu trúc và yêu cầu của trò chơi; các giai đoạn của phương pháp tổ chức hoạt náo và cách cải biên trò chơi; đặc điểm và quy trình tổ chức trò chơi trên xe; hoạt náo trên sân khấu; phương pháp và các giai đoạn tổ chức teambuilding; quy trình tổ chức chương trình lửa trại; các kỹ năng lửa trại và những điều cần lưu ý khi đốt lửa trại. N goài ra bài học còn cung cấp một số trò chơi hoạt náo tiêu biểu như trò chơi nhỏ, trò chơi lớn, trò chơi trên xe, trò chơi trong teambuilding và một số trò chơi phạt thông dụng.
 
Corporate event project management / William O'Toole, Phyllis Mikolaitis.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2002.
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Event management in sport, recreation and tourism :theoretical and practical dimensions /edited by Cheryl Mallen and Lorne Adams.
Thông tin xuất bản: London ;New York : Routledge,  c2013.
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Event planning : the ultimate guide to successful meetings, corporate events, fund-raising galas, conferences, conventions, incentives and other special events / Judy Allen.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons,  2009
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Event project management : principles, technology and innovation / Mohamed Salama.
Thông tin xuất bản: Wolvercote, Oxford : Goodfellow Publishers Ltd,  2021
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Event risk management and safety / Peter E. Tarlow.
Thông tin xuất bản: New York : J. Wiley,  2002.
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Events management : an introduction / Charles Bladen [and others].
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2012.
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Festival and events management : an international arts and culture perspective / Edited by Ian Yeoman...[et al].
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2004
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Freelancer's guide to corporate event design : from technology fundamentals to scenic and environmental design / Troy Halsey.
Thông tin xuất bản: Burlington, Ma. : Focal,  2010
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hoạt náo / Phan Trần Tuyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hoạt náo du lịch / Huỳnh Hữu Tâm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hoạt náo du lịch / Huỳnh Hữu Tâm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Human resource management for events : managing the event workforce / Lynn Van der Wagen.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Butterworth-Heinemann,  2007.
Ký hiệu phân loại: 394.20683
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Innovative marketing communications : strategies for the events industry / Guy Masterman, Emma H. Wood.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Burlington, MA : Elsevier/Butterworth-Heinemann,  2005.
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kỹ năng tổ chức hội nghị và sự kiện / Đặng Thanh Vũ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp = The non obvious guide to event planning / Driessen Andrea, Trần Vân Khánh(dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2019
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
L'organisation d'un événement : guide pratique / Lyne Branchaud.
Thông tin xuất bản: Québec : Presses de l'Université du Québec,  2009.
Ký hiệu phân loại: 394.20684
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Planning and ManageMent of Meetings, exPositions, events, and Conventions / George G. Fenich.
Thông tin xuất bản: London : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Planning Successful Meetings and Events : A Take-charge Assistant book / Ann J.Boehme.
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM Books,  1999
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Risk management for meetings and events / Julia Rutherford Silvers.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier,  2008
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sport, recreation and tourism event management : theoretical and practical dimensions / Cheryl Mallen; Lorne J Adams.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2008
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Successful event management : a practical handbook / Anton Shone, Bryn Parry.
Thông tin xuất bản: American : Cengage Learning,  2004
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The event manager's bible : the complete guide to planning and organising a voluntary or public event / Des Conway.
Thông tin xuất bản: Oxford : How To Books,  2009
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thiết kế quảng cáo sự kiện / Đào Đức Khôi.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức sự kiện / Đàm Duy Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức sự kiện / Đàm Duy Long.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Hutech,  2018
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức sự kiện : Sách chuyên khảo / Lưu Văn Nghiêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2012
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật