TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn: Thực tập tour Miền Trung (6 tài liệu)

 
Ca dao, hò, vè miền Trung / Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các lễ hội vùng biển miền Trung / Trần Hồng (sưu tầm và biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 394.269597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lễ tục dân tộc Chăm ở miền Trung Việt Nam / Đoàn Đình Thi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 395.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa biển miền Trung Việt Nam / Lê Văn Kỳ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Việt - Chăm nhìn trong mối quan hệ : Qua cứ liệu văn hóa dân gian miền Trung. Quyển 1 / Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Việt - Chăm nhìn trong mối quan hệ : Qua cứ liệu văn hóa dân gian miền Trung. Quyển 2 / Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật