TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn: Nghiệp vụ thư ký (7 tài liệu)

 
Giáo trình nghiệp vụ thư ký / Lương Minh Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 651.3741
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiệp vụ hành chính văn phòng . T.1- Công tác điều hành, tham mưu, tổng hợp lễ tân / Lưu Kiếm Thanh.
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 651.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiệp vụ hành chính văn phòng / Vũ Đình Quyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 651.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiệp vụ thư ký hành chính văn phòng / Lê Văn In (chủ biên),...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 651.374
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiệp vụ thư ký văn phòng / Hoàng Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2009
Ký hiệu phân loại: 651.3741
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị hành chính văn phòng / Vũ Đình Quyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 651.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Hong Kong company secretary's handbook : practice and procedure / Anna Heung Suet Sum, Francis Kam Tim Yuen, and Po Wah Cheng.
Thông tin xuất bản: Hong Kong : Longman,  1993
Ký hiệu phân loại: 651.374
Bộ sưu tập: Sách tra cứu