TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Nguyên lý thống kê kinh tế (33 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Principles of Economic Statistics
 
A companion to business statistics / John Shannon.
Thông tin xuất bản: Frenchs Forest, N.S.W. : Pearson Sprintprint,  2003
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
An introduction to statistical analysis for business and industry : a problem solving approach / Michael Stuart.
Thông tin xuất bản: London : New York : Arnold ; Distributed in the United States of America by Oxford University Press,  2003.
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Australasian business statistics / Ken Black...[et al].
Thông tin xuất bản: Milton, Queensland : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế / Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng.
Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Kinh tế,  2005
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Business statistics : Australia New Zealand / Eliyathamby A Selvanathan, Saroja Selvanathan, Gerald Keller.
Thông tin xuất bản: Melbourne, Victoria : Cengage Learning Australia,  2011
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Business statistics demystified [electronic resource] / Steven M. Kemp, Sid Kemp.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Business statistics in practice / Bruce L. Bowerman, Richard T. O'Connell ; with additional examples and exercises and selected appendices by Steven C. Huchendorf ; with MegaStat software and other contributions by J. Burdene Orris.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Complete business statistics / Amir D. Aczel, Jayavel Sounderpandian.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2009
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Essentials of business statistics / Bruce L. Bowerman, Emily S. Murphee, Richard T. O'conell, James Burdeane Orris
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2012
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Essentials of business statistics / Bruce L.Bowerman...[et al]
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Essentials of business statistics : communicating with numbers / Sanjiv Jaggia, Alison Kelly.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2020
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình Lý thuyết thống kê / Lê Lương
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh,  1996
Ký hiệu phân loại: 330.021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Lý thuyết thống kê và phân tích dự báo / Chu Văn Tuấn, Phạm Thị Kim Vân
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 519.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế = statistics for business and economics / Hà Văn Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết thống kê : giáo trình / Đồng Thị Vân Hồng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2009
Ký hiệu phân loại: 519.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thống kê : lý thuyết thống kê ứng dụng trong quản lý kinh tế và kinh doanh sản xuất dịch vụ / Nguyễn Thị Kim Thúy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động-Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 519.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Nguyên lý thống kê kinh tế / Nguyễn Phú Tụ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thống kê kinh tế / Nguyễn Phú Tụ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thống kê kinh tế / Nguyễn Phú Tụ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thống kê kinh tế / Nguyễn Phú Tụ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thống kê kinh tế : Giáo trình / Ngô Thị Thuận(Chủ biên), Phạm Văn Hùng, Nguyễn Hữu Ngoan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Nông nghiệp Hà Nội ,  2006
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Phân tích số liệu thống kê : Giáo trình / Đỗ Anh Tài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê ,  2008
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Statistics for business / Michael C. Fleming, Joseph G. Nellis.
Thông tin xuất bản: : Prentice Hall,  1996
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Stats Means Business 2nd edition Statistics with Excel for Business, Hospitality and Tourism / John Buglear
Thông tin xuất bản: Butterworth-Heinemann,  2010
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Student Problem Solving Guide for use with Complete business statistics / Amir D. Aczel, Jayavel Sounderpandian.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2009
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thống kê doanh nghiệp : giáo trình / Chu Văn Tuấn
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thống kê doanh nghiệp : giáo trình / Đồng Thị Vân Hồng
Thông tin xuất bản: H. : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thống kê doanh nghiệp : giáo trình / Phạm Ngọc Kiểm, Nguyễn Công Nhự
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thống kê doanh nghiệp : giáo Trình / Phạm Ngọc Kiểm, Nguyễn Công Nhự, Bùi Đức Triệu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp / Ngô Thị Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Nông nghiệp Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thống kê trong kinh doanh và quản lý : lý thuyết cơ bản, toán ứng dụng, đáp án / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thống kê ứng dụng trong kinh doanh / Đinh Phi Hổ (chủ biên)... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2018
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế / Trần Bá Nhẫn,Đinh Thái Hoàng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2006
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên