TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Quản trị marketing (31 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Quản trị Marketing làm rõ các nội dung: Khái niệm, phạm vi đối tượng, phương pháp nghiên cứu Quản trị Marketing, cách thức , tiến trình xây dựng kế hoạch Marketing. Quản trị Marketing đặc biệt quan tâm tới lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Nó giúp các doanh nghiệp xác định rõ vị thế cạnh tranh, từ đó đưa ra các chiến lược cạnh tranh phù hợp. Quản trị marketing còn cung cấp cho doanh nghiệp vũ khí sắc bén trong cạnh tranh, đó là sử dụng tốt chiến lược 4p.
 
Business to business marketing management : a global perspective / Alan Zimmerman and Jim Blythe.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Routledge,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Enterprise marketing management : the new science of marketing / Dave Sutton and Tom Klein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global marketing management / Masaaki Kotabe, Temple University, Kristiaan Helsen, Hong Kong University.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global Marketing Management / Waren J. Keegan.
Thông tin xuất bản: China : Prentice - Hall,  1996
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu / Võ Thanh Thu
Thông tin xuất bản: TPHCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu / Võ Thanh Thu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 382.09
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu / Võ Thanh Thu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 382.09
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Greg W. Marshall, Mark W. Johnston.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Philip Kotler, Northwestern University, Kevin Lane Keller, Dartmouth College.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Philip Kotler.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : a relationship approach / Svend Hollensen.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : a strategic decision-making approach / John W. Mullins, Orville C. Walker Jr.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : a strategic decision-making approach / John W. Mullins, Orville C. Walker Jr., Harper W. Boyd Jr.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : knowledge and skills / J. Paul Peter, James H. Donnelly, Jr.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing Management : Millenium Edition / Philip Kotler.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Custom Publishing.,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : text and cases / Rajiv Lal, John A. Quelch, V. Kasturi Rangan.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : text and cases / Robert J. Dolan.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management and strategy / Peter Doyle, Phil Stern
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị Marketing / Lê Thế Giới.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị marketing / Nguyễn Ngọc Dương, Bùi Đức Khoa.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị marketing / Nguyễn Ngọc Dương, Bùi Đức Khoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị Marketing / Philip Kotler.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị Marketing / Trương Đình Chiến (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị Marketing / Trương Đình Chiến (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị marketing định hướng giá trị / Lê Thế Giới...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động-Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tiếp thị = Marketing Management / Dawn Iacobucci; Võ Thị Ngọc Thúy, Phan Đình Quyền (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tiếp thị = Marketing management / Philip Kotler,Kevin Keller; Lại Hồng Vân (dịch)...[và những người khác]; Quách Bửu Châu (hiệu đính)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic Marketing Management elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor & Francis ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic marketing management planning, implementation and control / Richard M.S. Wilson, Colin Gilligan.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng