TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Quản trị văn phòng (23 tài liệu)

Mô tả chi tiết: - Học phần trình bày tìm hiểu các khái niệm cơ bản, một số vấn đề chung cùa quản trị văn phòng : chức năng và nhiệm vụ của quản trị văn phòng và các hình thức tổ chức, bố trí văn phòng của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. - Học phần trình bày các phương pháp quản trị thời gian, quản trị xử lý các thông tin : công văn đến, công văn đi và các tiến trình quản lý và lưu trữ tài liệu, hồ sơ. Nghiên cứu các kỹ năng về hoạch định tổ chức các cuộc họp, hoạch định sắp xếp và chuẩn bị các chuyến công tác xa. Giới thiệu cách thức tổ chức công tác lễ tân bao gồm vai trò và các nguyên tắc cơ bản của hoạt động lễ tân, các hoạt động đón tiếp khách tại cơ quan. Nghiên cứu các vấn đề soạn thảo và quản lý văn bản. - Học phần đưa ra các bài tập thực hành các vấn đề tố chức, tiếp khách và soạn thảo văn bản.
 
Cẩm nang tổ chức & quản trị hành chính văn phòng / Hồ Ngọc Cẩn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2003
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang tổ chức và quản trị hành chánh văn phòng / Hồ Ngọc Cẩn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2003
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình nghiệp vụ thư ký / Lương Minh Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 651.3741
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình quản trị văn phòng / Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Diệp, Trần Phương Hiền .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2012
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Home and office desk reference / Marry De Vries.
Thông tin xuất bản: N.J : Prentice - Hall,  1997
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiệp vụ hành chính văn phòng . T.1- Công tác điều hành, tham mưu, tổng hợp lễ tân / Lưu Kiếm Thanh.
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 651.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiệp vụ hành chính văn phòng / Vũ Đình Quyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 651.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiệp vụ thư ký hành chính văn phòng / Lê Văn In (chủ biên),...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 651.374
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiệp vụ thư ký văn phòng / Hoàng Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2009
Ký hiệu phân loại: 651.3741
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý hành chính văn phòng / Võ Thành Vị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị hành chánh văn phòng / Đào Duy Huân, Nguyễn Đình Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1998
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị hành chánh văn phòng / Nguyễn Hữu Thân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị hành chính văn phòng / Mike Harvey.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1996
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị hành chính văn phòng / Vũ Đình Quyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 651.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị văn phòng / Nguyễn Đình Luận, Vũ Xuân Khoan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị văn phòng / Nguyễn Đình Luận, Vũ Xuân Khoan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị văn phòng / Nguyễn Đình Luận, Vũ Xuân Khoan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị văn phòng / Nguyễn Đình Luận, Vũ Xuân Khoan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị văn phòng / Nguyễn Đình Luận, Vũ Xuân Khoan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị văn phòng / Nguyễn Đình Luận,Vũ Xuân Khoan; Lê Thị Minh Nguyên (cập nhật, chỉnh sửa)
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
The Hong Kong company secretary's handbook : practice and procedure / Anna Heung Suet Sum, Francis Kam Tim Yuen, and Po Wah Cheng.
Thông tin xuất bản: Hong Kong : Longman,  1993
Ký hiệu phân loại: 651.374
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Thuật lập doanh nghiệp / Nguyễn Hoàng Tú Oanh, Phạm Niên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1997
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Workbook to Accompany Office Skills Practical Approach / Margaret Horsfall, Sharon Turner.
Thông tin xuất bản: Sydney, NSW : McGraw-Hill Education,  2005
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng