TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Đồ án Quản trị Marketing (31 tài liệu)

 
Business to business marketing management : a global perspective / Alan Zimmerman and Jim Blythe.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Routledge,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Enterprise marketing management : the new science of marketing / Dave Sutton and Tom Klein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global marketing management / Masaaki Kotabe, Temple University, Kristiaan Helsen, Hong Kong University.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global Marketing Management / Waren J. Keegan.
Thông tin xuất bản: China : Prentice - Hall,  1996
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu / Võ Thanh Thu
Thông tin xuất bản: TPHCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu / Võ Thanh Thu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 382.09
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu / Võ Thanh Thu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 382.09
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Greg W. Marshall, Mark W. Johnston.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Philip Kotler, Northwestern University, Kevin Lane Keller, Dartmouth College.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Philip Kotler.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : a relationship approach / Svend Hollensen.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : a strategic decision-making approach / John W. Mullins, Orville C. Walker Jr.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : a strategic decision-making approach / John W. Mullins, Orville C. Walker Jr., Harper W. Boyd Jr.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : knowledge and skills / J. Paul Peter, James H. Donnelly, Jr.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing Management : Millenium Edition / Philip Kotler.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Custom Publishing.,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : text and cases / Rajiv Lal, John A. Quelch, V. Kasturi Rangan.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : text and cases / Robert J. Dolan.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management and strategy / Peter Doyle, Phil Stern
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị Marketing / Lê Thế Giới.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị marketing / Nguyễn Ngọc Dương, Bùi Đức Khoa.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị marketing / Nguyễn Ngọc Dương, Bùi Đức Khoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị Marketing / Philip Kotler.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị Marketing / Trương Đình Chiến (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị Marketing / Trương Đình Chiến (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị marketing định hướng giá trị / Lê Thế Giới...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động-Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tiếp thị = Marketing Management / Dawn Iacobucci; Võ Thị Ngọc Thúy, Phan Đình Quyền (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tiếp thị = Marketing management / Philip Kotler,Kevin Keller; Lại Hồng Vân (dịch)...[và những người khác]; Quách Bửu Châu (hiệu đính)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic Marketing Management elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor & Francis ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic marketing management planning, implementation and control / Richard M.S. Wilson, Colin Gilligan.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng