TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Phát triển sản phẩm và dịch vụ (31 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần Phát triến sản phẩm và dịch vụ là một học phần quan trọng của ngành marketing và cũng là một bộ phận xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Đây là học phần bắt buộc, yêu cầu sinh viên phải học để có những khái niệm đúng đắn về Sản phẩm trong marketing (P1), và là môn học cần thiết trong quản trị kinh doanh.
 
Applying design for six sigma to software and hardware systems / Eric Maass, Patricia D. McNair elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Co-creation for Responsible Research and Innovation : Experimenting with Design Methods and Tools
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2022
Ký hiệu phân loại: 658.5752
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Coolfarming : turn your great idea into the next big thing / Peter Gloor.
Thông tin xuất bản: New York : American Management Association,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dẫn dắt người dùng : Bốn bước để đưa sản phẩm dẫn đầu thị trường / Nir Eyal; Trần Trọng Hải Minh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design like Apple : seven principles for creating insanely great products, services, and experiences / John Edson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2012.
Ký hiệu phân loại: 658.5752
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Designing capable and reliable products / J.D. Booker, M. Raines, K.G. Swift.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth Heinemann,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.5752
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Designing sustainability : making radical changes in a material world / Stuart Walker.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2014.
Ký hiệu phân loại: 658.5752
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Entrepreneur Magazine : Bringing Your Product to Market / Don Debelak.
Thông tin xuất bản: [kđ] : William Benton,  1997
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Factors leading to new product development process's success of Dr. Thanh herbal tea (Tan Hiep Phat beverage group) / Vo Thuy An; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Flexible Product Development : Building agility for changing markets / Preston G Smith.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass ,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Getting design right : a systems approach / Peter L. Jackson.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.5752
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Idea to invention : what you need to know to cash in on your inspiration / Patricia Nolan-Brown.
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Innovative solutions [electronic resource] : what designers need to know for today's emerging markets / Apala Lahiri Chavan, Girish V. Prabhu.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managing Emotion in Design Innovation
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Taylor & Francis,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.57520954
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mechanical assemblies : their design, manufacture, and role in product development / Daniel E. Whitney.
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.5752
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
New product development for dummies / -
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
New products management / Merle Crawford, Anthony Di Benedetto.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin,  2006.
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phát triển sản phẩm và dịch vụ / Hồ Thị Phương Loan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phát triển sản phẩm Viên mắm cô đặc / Nguyễn Phạm Việt Anh ...[và những người khác]; Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Premium by design : how to understand, design and market high end products / Marco Bevolo, PhD Candidate, Eindhoven, The Netherlands/Turin, Italy, Alex Gofman, PhD, White Plains, NY USA, Howard Moskowitz, PhD, White Plains, NY USA.
Thông tin xuất bản: London, [England] ; New York, New York : Routledge,  2016.
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Product Design
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.5752
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Real option valuation of product innovation / Yuanyun Kang.
Thông tin xuất bản: Hamburg : Diplomica Verlag,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sifting the trash [electronic resource] : a history of design criticism / Alice Twemlow.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.5752
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sketching user experiences [electronic resource] : getting the design right and the right design / Bill Buxton.
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : Elsevier Morgan Kaufmann,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.5752
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
STD&D - Produtions and Services.
Thông tin xuất bản: [kđ] : [knxb],  2005
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic Management of Technological Innovation / A. Schilling Melissa.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The customer-driven playbook : converting customer feedback into successful products / Travis Lowdermilk and Jessica Rich.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The first mile : a launch manual for getting great ideas into the market / Scott D. Anthony.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The PDMA Toolbook 3 for New Product Development / edited by Abbie Griffin, Stephen Somermeyer.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế làm nên thương hiệu : Những công ty khôn ngoan nhất đã khiến khách hàng phải sùng bái sản phẩm của họ như thế nào= Design Is How It Works / Jay Greene; Phan Hoàng Lệ Thủy (Dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.5752
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế làm nên thương hiệu : Những công ty khôn ngoan nhất đã khiến khách hàng phải sùng bái sản phẩm của họ như thế nào= Design Is How It Works / Jay Greene; Phan Hoàng Lệ Thủy (Dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.5752
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng