TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Các xu hướng tiếp thị (7 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần trình bày những khái niệm về marketing trong quản trị kinh doanh, các khái niệm về Marketing học thuật. - Học phần trình bày các hoạt động tiếp thị bằng các công cụ hiện đại như hoạt động tiếp thị kỹ thuật số. Cụ thể là các công cụ truyền