TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Marketing trực tiếp (283 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Marketing trực tiếp là môn học chuyên ngành của sinh viên ngành marketing. Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về marketing trực tiếp, một phần quan trọng trong toàn bô chiến lược marketing của công ty. Môn học sẽ kết hợp lý thuyết của marketing trực tiếp và marketing tương tác với chiến lược thực tế. Nội dung cụ thể bao gồm lập hồ sơ khách hàng, nghiên cứu và kiểm tra, lập kế hoạch phương tiện truyền thông. Sinh viên sẽ học cách sử dụng các nguyên lý cơ bản của marketing trực tiếp để sáng tạo các chiến dịch marketing. Sinh viên vừa học lý thuyết, vừa thực hành thông qua quan sát, tìm hiểu một số hoạt động marketing trong thực tế tại một số công ty cũng như thảo
 
101 marketing strategies for accounting, law, consulting, and professional services firms / Troy Waugh.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.82
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A guide to creating a successful algorithmic trading strategy / Perry J. Kaufman.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A Manager's Guide to Strategic Retirement Plan Management / Daniel Cassidy.
Thông tin xuất bản: New Jersey : JohnWiley & Sons, Incorporated,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.325
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A manager's guide to strategic retirement plan management [electronic resource] / Daniel Cassidy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced Bond Portfolio Management : Best Practices in Modeling And Strategies / Frank J Fabozzi, Lionel Martellini, Philippe Priaulet (editors).
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc ,  2006
Ký hiệu phân loại: 332.6323
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Advanced Bond Portfolio Management : Best practises in modeling and strategies / Frank J. Fabozzi, Lionel Martellini, Philippe Priaulet (editors).
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2006
Ký hiệu phân loại: 332.6323
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Airline : a strategic management simulation / Jerald R Smith, Peggy A Golden.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson,  2002
Ký hiệu phân loại: 387.70684
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Aligning strategy and sales : the choices, systems, and behaviors that drive effective selling / Frank V. Cespedes.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8101
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
An Integrated Modeling and Data Management Strategy for Cellulosic Biomass Production Decisions [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Idaho Falls, Idaho : Oak Ridge, Tenn. : Idaho National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Metadata
 
Armstrong's handbook of strategic human resource management, fifth edition [electronic resource] / Michael Armstrong.
Thông tin xuất bản: Philadelphia, Pa. : Kogan Page,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Asian brand strategy : how Asia builds strong brands / Martin Roll.
Thông tin xuất bản: Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan,  2006.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Australian case studies in strategic marketing / Michael D Clemes, Greg J Brush.
Thông tin xuất bản: New Zealand : Thomson Dunmore Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.800994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bank management and control : strategy, capital and risk management / [edited by] Johannes Wernz.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2013
Ký hiệu phân loại: 332.1068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Basic marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Benefits realization management : strategic value from portfolios, programs, and projects / Carlos Eduardo Martins Serra.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach Publications,  2017.
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Beyond the sales process : 12 proven strategies for a customer-driven world / Steve Andersen and Dave Stein.
Thông tin xuất bản: New York : American Management Association,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8/02
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Blue ocean strategy : how to create uncontested market space and make the competition irrelevant / W. Chan Kim, Renée Mauborgne
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business School Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.82
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Blue ocean strategy : how to create uncontested market space and make the competition irrelevant / W. Chan Kim, Renée Mauborgne.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Brand rewired : connecting intellectual property, branding, and creativity strategy / Anne H. Chasser, Jennifer C. Wolfe.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2010.
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Business strategies for information technology management / Kalle Kangas.
Thông tin xuất bản: kd : IRM Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.068
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Business web strategy [electronic resource] : design, alignment and application / Latif Al-Hakim and Massimo Memmola, editors.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Medical Information Science Reference,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Business without borders :a strategic guide to global marketing /Donald A. DePalma.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.800285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cash Flow Strategies : Innovation in Nonprofit Financial Management / Richard Linzer, Anna Linzer.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass ,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cash management : products and strategies / edited by Frank J. Fabozzi.
Thông tin xuất bản: New Hope Pennsylvania : Frank J. fabozzi Associates,  2000
Ký hiệu phân loại: 658.15244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Change Management in Transition Economies : Integrating Corporate Strategy, Structure and Culture / Wolfgang Dorow chủ biên, Frank Claassen chủ biên, Susanne Blazejewski chủ biên.
Thông tin xuất bản: [kđ] : William Benton,  2003
Ký hiệu phân loại: 338.09438
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chapter HSE Management for a Sound Work Environment: Strategies for Improving Health Safety and Environmental Indicators through Ergonomic Design Thinking
Thông tin xuất bản: InTechOpen  2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chiến lược đại dương xanh làm thế nào để tạo khoảng trống thị trường và vô hiệu hóa cạnh tranh = : Blue ocean strategy, expnded edition / W.Chan Kim, Renée Mauborgne; Phương Thúy (dịch); Ngô Phương Hạnh (Hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clinical Management and Evolving Novel Therapeutic Strategies for Patients with Brain Tumors
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2013
Ký hiệu phân loại: 428.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Complex policy planning :the government strategic management of the social care market /Philip Haynes.
Thông tin xuất bản: Aldershot ;Brookfield, Vt. : Ashgate,  c1999.
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Concepts in strategic management and business policy : Globalization, innovation and sustainnability / Thomas L Wheelen...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: United Kingdom : Pearson Education,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Conquering consumerspace : marketing strategies for a branded world / Michael R. Solomon.
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behavior & marketing strategy / J. Paul Peter, Jerry C. Olson.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behavior : building marketing strategy / David L. Mothersbaugh, University of Alabama, Del I. Hawkins, University of Oregon.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behavior : building marketing strategy / Del I. Hawkins, David L. Mothersbaugh.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer Behavior : Building Marketing Strategy / Del I. Hawkins, Roger J. Best, Kenneth A. Coney.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behaviour : implications for marketing strategy / Pascale Quester ... [et al.]
Thông tin xuất bản: North Ryde, N.S.W. : McGraw-Hill,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658.83420994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Content marketing strategies for dummies / by Stephanie Diamond.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc.,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Corporate Information Strategy and Management : The Challenges of Managing in a Network Economy / M. Applegate Lynda.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 648.4038011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cost management : strategies for business decisions / Ronald W. Hilton, Michael W. Maher, Frank H. Selto.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2008.
Ký hiệu phân loại: 658.1552
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Crisis communication : practical PR strategies for reputation management and company survival / Peter F. Anthonissen.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Kogan Page,  2008.
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
CRM unplugged : releasing CRM's strategic value / Philip Bligh, Douglas Turk.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2004.
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cult of Analytics : Driving Online Marketing Strategies Using Web Analytics / Steve Jackson.
Thông tin xuất bản: USA : Elsevier,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Culture and positioning as determinants of strategy : personality and the business organization / Tony Ellson.
Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan,  2004.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Culture Management : Strategy and marketing aspects
Thông tin xuất bản: Berlin, Germany : Logos Verlag Berlin GmbH,  2017
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Defending the brand : aggressive strategies for protecting your brand in the online arena / Brian H. Murray.
Thông tin xuất bản: New York : American Management Association,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital marketing strategy : an integrated approach to online marketing / Simon Kingsnorth.
Thông tin xuất bản: London : Philadelphia, PA : Kogan Page,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8/72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital Transformation in Small and Medium-Sized Enterprises : Strategy, Management Control, and Network Involvement
Thông tin xuất bản: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG  2020
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Direct marketing - An intergrated approach / William J. McDonald.
Thông tin xuất bản: China : McGraw-Hill,  1998
Ký hiệu phân loại: 381.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Direct marketing in practice / Brian Thomas, Matthew Housden.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-banking management : issues, solutions, and strategies / Mahmood Shah, Steve Clarke.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference,  2009
Ký hiệu phân loại: 332.10285
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
E-business and e-commerce management : strategy, implementation and practice / Dave Chaffey.
Thông tin xuất bản: Harlow : FT Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-business and e-commerce management : strategy, implementation, and practice / Dave Chaffey.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : FT Prentice Hall,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-commerce strategy : Text and Cases / Sanjay Mohapatra
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Economics : the basics / Michael Mandel, Chief Economic Strategist, Progressive Policy Institute, Senior Fellow, Mack Institute for Innovation Management at The Wharton School of the University of Pennsylvania, Former Chief Economist, BusinessWeek.
Thông tin xuất bản: Dubuque : McGraw-Hill/Education,  2018
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Economics and Management of Networks [electronic resource] : Franchising, Strategic Alliances, and Cooperatives / edited by Gerard Cliquet ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Heidelberg : Physica-Verlag Heidelberg,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-Learning : Instructional Design, Organizational Strategy and Management
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2015
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Electrified Powertrains for a Sustainable Mobility: Topologies, Design and Integrated Energy Management Strategies
Thông tin xuất bản: Basel MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2022
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
E-marketing & e-commerce les clés pour se vendre et vendre sur Internet ... Pascal Lannoo, Corinne Ankr
Thông tin xuất bản: Vuibert,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Emergent strategies for e-business processes, services and implications [electronic resource] : advancing corporate frameworks / In Lee, editor.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Empire of Direct Mail : How Conservative Marketing Persuaded Voters and Transformed the Grassroots
Thông tin xuất bản: University Press of Kansas  2022
Ký hiệu phân loại: 324.730973
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Enterprise-wide strategic management : achieving sustainable success through leadership, strategies, and value creation / David L. Rainey.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2010.
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, Jr., Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of strategic management : the quest for competitive advantage / John E. Gamble, Arthur A. Thompson, Jr.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Exploring strategy / Gerry Johnson, Lancaster University Management School, Richard Whittington, Said Business School, University of Oxford, Kevan Scholes, Sheffield Business School, Duncan Angwin, Oxford Brookes University, Patrick Regner, Stockholm School of Economics ; with the assistance of Steve Pyle.
Thông tin xuất bản: Harlow, England : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Facebook Marketing Like I'm 5 : The Ultimate Beginner’s Guide to Mastering Facebook Advertising Tools, Fan Growth Strategies, and Analytics / Peg Samuel...[et al]
Thông tin xuất bản: Zeit Media :  2015
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fighting Churn with Data : The science and strategy of customer retention / Carl S. Gold .
Thông tin xuất bản: New York : Manning Publications,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8120285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial management strategies for hospitals and healthcare organizations : tools, techniques, checklists, and case studies / edited by David Edward Marcinko, MBA, CMP; Prof. Hope Rachel Hetico, RN, MHA, CMP.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis,  2014.
Ký hiệu phân loại: WX 157 AA1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fixed-income securities : valuation, risk management, and portfolio strategies / Lionel Martellini, Philippe Priaulet, and Stéphane Priaulet.
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, N.J. : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 332.63
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
From brand vision to brand evaluation : the strategic process of growing and strengthening brands [electronic resource] / Leslie de Chernatony.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  2006.
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fungi : applications and management strategies / editors, S.K. Deshmukh, Biotechnology and Management of Bioresources Division, The Energy and Resources Institute (TERI) New Delhi, India, J.K. Misra, Botany Department, Saroj Lalji Mehrotra Bhartiya Vidya Bhavan Girls Degree College, Lucknow, India, J.P. Tewari, Akron, Ohio, USA, Tamás Papp, University of Szeged, Szeged, Hungary
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fungi : applications and management strategies / editors, S.K. Deshmukh, Biotechnology and Management of Bioresources Division, The Energy and Resources Institute (TERI) New Delhi, India, J.K. Misra, Botany Department, Saroj Lalji Mehrotra Bhartiya Vidya Bhavan Girls Degree College, Lucknow, India, J.P. Tewari, Akron, Ohio, USA, Tamás Papp, University of Szeged, Szeged, Hungary
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2016
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
FY11 annual Report [electronic resource] : PHEV Engine Control and Energy Management Strategy
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Metadata
 
FY12 annual Report [electronic resource] : PHEV Engine Control and Energy Management Strategy
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Metadata
 
Game theory : interactive strategies in economics and management / Aviad Heifetz.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2012.
Ký hiệu phân loại: 330.015193
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Marketing quốc tế / Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global marketing / Kate Gillespie, Jean-Pierre Jeannett, H. David Hennessey.
Thông tin xuất bản: Boston : Houghton Mifflin Co.,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.840
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global marketing / Mark C. Green, Warren J. Keegan.
Thông tin xuất bản: United Kingdom : Pearson,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global marketing : foreign entry, local marketing & global management / Johny K. Johansson.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global marketing management / Masaaki Kotabe, Temple University, Kristiaan Helsen, Hong Kong University.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Go mobile : location-based marketing, apps, mobile optimized ad campaigns, 2D codes and other mobile strategies to grow your business / Jeanne Hopkins, Jamie Turner.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Green Practices and Strategies in Supply Chain Management
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
HBR's 10 must reads on strategic marketing
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện marketing xuất khẩu sản phẩm ghế bọc nệm của công ty TNHH Scandinavian Design Việt Nam sang thị trường Nhật Bản / Phạm Thị Cẩm Nhung ; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.848
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hospitality strategic management : concepts and cases / Cathy A. Enz.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2010
Ký hiệu phân loại: 647.94
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
How to Deal with Difficult Customers : 10 Simple Strategies for Selling to the Stubborn, Obnoxious, and Belligerent / Dave Anderson.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.85
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Implementing word of mouth marketing : online strategies to identify influencers, craft stories, and draw customers / Idil Miriam Cakim.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Influence strategies in marketing channels / Nguyen Thanh Tri; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Intellectual capital and knowledge management : strategic management of knowledge resources / Federica Ricceri.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2008.
Ký hiệu phân loại: 658.4/038
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International business : strategy, management, and the new realitie / S. Tamer Cavusgil, Gary Knight, John R. Riesenberger.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.049
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International management : culture, strategy, and behavior / Richard M. Hodgetts, Fred Luthans, Jonathan Doh.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.049
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International marketing / Michael R. Czinkota, Ilkka A. Ronkainen.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.848
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International Marketing / Philip R. Cateora, John L. Graham.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International marketing / Philip R. Cateora, John L. Graham.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International marketing : analysis and strategy / by Sak Onkvisit and John J. Shaw.
Thông tin xuất bản: London : Routledge,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International marketing and export management / Gerald Albaum, Edwin Duerr, Jesper Strandskov.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Prentice Hall/Financial Times,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International marketing strategy : the country of origin effect on decision-making in practice / Giovanna Pegan, Donata Vianelli, Patrizia de Luca.
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.848
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International strategic marketing : a[n] European perspective / Marilyn Stone and J.B. McCall.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2004.
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Internet management for nonprofits : strategies, tools & trade secrets / [edited by] Ted Hart ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.678068
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Internet marketing : foundations & applications / Carolyn Siegel.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Houghton Mifflin Co.,  2006.
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Internet marketing : strategy, implementation and practice / David Chaffey [and others]
Thông tin xuất bản: Harlow : Financial Times Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8002854678
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to e-business : management and strategy / Colin Combe.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Butterworth-Heinemann,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Irrigation : Water Management, Pollution and Alternative Strategies
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
IT-enabled strategic management : increasing returns for the organization / Bruce Walters, Zaiyong Tang [editors].
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Idea Group Pub.,  2006.
Ký hiệu phân loại: 004.0684
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Khoảng cách đưa ý tưởng thiết kế thương hiệu tiệm cận chiến lược kinh doanh = : The brand gap : how to bridge the distance between business strategy and design : a whiteboard overview / Marty Neumeier; Chính Phong (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Knowledge Management Strategies and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2017
Ký hiệu phân loại: 221.95
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Knowledge management strategies for business development / Meir Russ.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Business Science Reference,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Land management strategies for improving water quality in biomass production under changing climate [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Metadata
 
Lean transportation management : using logistics as a strategic differentiator / Mohamed Achahchah.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis,  2019.
Ký hiệu phân loại: 658.7882
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Leap : a revolution in creative business strategy / Bob Schmetterer.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Leap : E revolution in creative business strategy / Bob Schmetterer.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley &Sons, Inc,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Learning aid for use with Essentials of marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, E. Jerome McCarthy, Joseph P Cannon.
Thông tin xuất bản: Boston : Mcgraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Logistics management and strategy : competing through the supply chain / Alan Harrison, Remko van Hoek.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Prentice Hall Financial Times,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Luxury online : styles, systems, strategies / Uché Okonkwo.
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan,  2010.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management by Missions : Connecting People to Strategy through Purpose
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer Nature,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management of strategy : concepts and cases / Michael A. Hitt, Hoskisson Robert , Duane Ireland R.
Thông tin xuất bản: China : Thomson South-Western,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management Strategies to Adapt Alpine Space Forests to Climate Change Risks
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2013
Ký hiệu phân loại: 614
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management strategy : achieving sustained competitive advantage / Alfred A. Marcus.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managing customer relationships : a strategic framework / Don Peppers, Martha Rogers.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8/12
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managing the global corporation : case studies in strategy and management / Jos ̌de la Torre, Yves Doz, Timothy Devinne
Thông tin xuất bản: Boston : Irwin/McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.049
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing automation : practical steps to more effective direct marketing / Jeff LeSueur.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8/72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing champions : practical strategies for improving marketing's power, influence, and business impact / Roy A. Young, Allen M. Weiss, and David W. Stewart.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley a & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing channel strategy : an omni-channel approach / Robert W. Palmatie...[et al].
Thông tin xuất bản: London : Routledge ,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing chiến lược : Harvard Business Review on strategic marketing / David C. Edelman,...[và những người khác]; Hoàng Hưng (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công thương,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : a strategic decision-making approach / John W. Mullins, Orville C. Walker Jr.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : a strategic decision-making approach / John W. Mullins, Orville C. Walker Jr., Harper W. Boyd Jr.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management and strategy / Peter Doyle, Phil Stern
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing on the Internet : seven steps to building the internet into your business / Jan Zimmerman.
Thông tin xuất bản: Gulf Breeze : Maximum Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing planning & strategy / Subhash C. Jain.
Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : South-Western College Pub.,  2000.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing quốc tế / Đinh Tiên Minh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.848
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing quốc tế / Đinh Tiên Minh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing Quốc tế / Nguyễn Đông Phong, Quách Thị Bửu Châu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing quốc tế / Philip R.Cateora, Mary C.Gilly, John L.Graham; Nguyễn Đông Phong (dịch), [và những người khác...].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing quốc tế : Cạnh tranh trong thị trường toàn cầu / Dương Hữu Hạnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.848
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing quốc tế = International Marketing / Nguyễn Đông Phong (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing quốc tế = International Marketing / Nguyễn Đông Phong (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2020
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing strategies for the new economy / Lars Tvede,Peter Ohnemus.
Thông tin xuất bản: Chichester ; New York : Wiley,  2001.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing strategy & competitive positioning / Graham Hooley, Nigel F. Piercy, Brigitte Nicoulaud, John M. Rudd.
Thông tin xuất bản: Harlow : Pearson,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing strategy / O.C. Ferrell, Michael D. Hartline.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : South-Western Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing strategy : a decision-focused approach / Orville C. Walker, Jr., John W. Mullins.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing strategy in the digital age : applying Kotler’s strategies to digital marketing / Milton Kotle...[et al]; translated by Yuheng Zhang.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing strategy masterclass : the 100 questions you need to answer to create your own winning marketing strategy : including the new 'SCORPIO' model of market strategy / Paul Fifield.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; London : Elsevier Butterworth-Heinemann,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing trực tiếp / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing xuất nhập khẩu : marketing quốc tế / Đỗ Hữu Vinh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.848
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering Strategic Management Janice Edwards
Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] BCcampus  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Medication-related falls in older people : causative factors and management strategies / Allen R. Huang, Louise Mallet, editors.
Thông tin xuất bản: Switzerland : Adis,  2016.
Ký hiệu phân loại: 618.97
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medication-related falls in older people :causative factors and management strategies /[edited by] Allen R. Huang.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Microsoft dynamics CRM 2013 marketing automation [electronic resource] : implement effective marketing strategies using Microsoft dynamics CRM 2013 / Alok Singh, Sandeep Chanda ; cover image by Aniket Sawant.
Thông tin xuất bản: Birmingham, England : Packt Publishing,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mindcontrollmarketing.com / Mark Joyner.
Thông tin xuất bản: Los Angeles, CA : Steel Icarus,  2008.
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Modeling Control Strategies and Range Impacts for Electric Vehicle Integrated Thermal Management Systems with MATLAB/Simulink [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Office of the Assistant Secretary of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Metadata
 
Một số giải pháp đẩy mạnh công tác Marketing trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng / Hoàng Anh Tuấn ( Ts Lưu Thanh Tâm )
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả Marketing trực tiếp tại công ty TNHH TM - DV thi công Tân Thanh Hải / Trần Ngọc Hoà; Phạm Thị Kim Dung (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mycotoxin Contamination Management Tools and Efficient Strategies in Feed Industry
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2020
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mycotoxins - Impact and Management Strategies
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Những chiến lược Marketing hiệu quả kỳ diệu / Thu Thủy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Novel and Emerging Strategies for Sustainable Mine Tailings and Acid Mine Drainage Management
Thông tin xuất bản: Basel MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2022
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
OIE Collaborating Centre for Biorisk Management Strategic Plan. [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. National Nuclear Security Administration ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2016
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Metadata
 
Ökonomische Strategien des Naturgefahrenmanagements - Konzepte, Erfahrungen und Herausforderungen
Thông tin xuất bản: Innsbruck : innsbruck university press,  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pain management and the opioid epidemic : balancing societal and individual benefits and risks of prescription opioid use / Committee on Pain Management and Regulatory Strategies to Address Prescription Opioid Abuse ; Richard J. Bonnie, Morgan A. Ford, and Jonathan K. Phillips, editors ; Board on Health Sciences Policy, Health and Medicine Division.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : The National Academies Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 616.0472
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Performance marketing with Google Analytics [electronic resource] : strategies and techniques for maximizing online ROI / Sebastian Tonkin, Caleb Whitmore, Justin Cutroni.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of strategic management / by Tony Morden.
Thông tin xuất bản: Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management : a strategic managerial approach / Jack R. Meredith, Scott M. Shafer, Samuel J. Mantel, Jr.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chiến lược khái luận và các tình huống = : Strategic management concepts a competitive advantage approach / Fred R.David; Lê Tấn Bửu (biên dịch và hiệu đính)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị quá trình đổi mới và sáng tạo : chiến lược, quy trình phương pháp triển khai và lợi nhuận= Innovation management : strategies, implementation and profits / Allan Afuah;Nguyễn Hồng (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.4063
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị quá trình đổi mới và sáng tạo : chiến lược, quy trình phương pháp triển khai và lợi nhuận= Innovation management : strategies, implementation and profits / Allan Afuah;Nguyễn Hồng (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.4063
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Red Ocean Traps : the Mental Models that Undermine Market-Creating Strategies / W. Chan Kim, Renée Mauborgne.
Thông tin xuất bản: Boston : Harvard Business Review Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Relationship marketing : exploring relational strategies in marketing / John Egan.
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Return on engagement : content strategy and web design techniques for digital marketing / Tim Frick, Kate Eyler-Werve.
Thông tin xuất bản: Burlington, MA Focal Press,  2015.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Risk management, liability insurance, and asset protection strategies for doctors and advisors : best practices from leading consultants and certified medical planners / edited by, David E. Marcinko, MBA, CMP, Prof. Hope R. Hetico, RN, MHA, CMP ; foreword by J. Wesley Boyd, MD, PhD, MA.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Florida ; London, [England] ; New York : CRC Press,  2016.
Ký hiệu phân loại: 362.10681
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
River Basin Management : Sustainability Issues and Planning Strategies
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 333.9115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Robust Water-Management Strategies for the California Water Plan Update 2013 / Bloom, Evan ; Groves, David G.
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : RAND Corporation ,  2013
Ký hiệu phân loại: 333.91009794
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sales strategy for Mercedes-Benz Viet Nam / Trinh Gia Phu; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Separate account management : an investment management strategy designed for the high net worth individuals / Larry Chambers, Ken Ziesenheim, Peter Trevisani.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Smart Business: What Alibaba's Success Reveals about the Future of Strategy / by Ming Zeng.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Smarter, faster, cheaper : non-boring, fluff-free strategies for marketing and promoting your business / David Siteman Garland.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Software configuration management strategies and IBM rational clearcase / David E Bellagio, Tommy J Milligan.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind : Addison Wesley,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Soilless Cultivation through an Intensive Crop Production Scheme. Management Strategies, Challenges and Future Directions
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA  2020
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Some recommendations for building online marketing strategies on Facebook and official website for Minh Khoi limited company (2010-2016) / Bui Duc Quang ; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Stop Whining! Start Selling! : Profit-Producing Strategies for Explosive Sales Results / Jeff Blackman.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.85
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic brand management : building, measuring, and managing brand equity / Kevin Lane Keller.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic environmental management for engineers / O'Brien and Gere ; Robert Bellandi (editor).
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 628
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic human resource management / Jeffrey A. Mello.
Thông tin xuất bản: United States : Cengage Learning,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic human resource management : a guide to action / Michael Armstrong.
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Ltd.,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic information management / Robert Galliers.
Thông tin xuất bản: nt : Butterworth-Heinemann,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic integrated marketing communication : theory and practice / Larry Percy.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Butterworth-Heinemann,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic intelligence : business intelligence, competitive intelligence, and knowledge management / [edited by] Jay Liebowitz.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Auerbach Publications,  2006.
Ký hiệu phân loại: 658.4/72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic international management / K. Praveen Parboteeah, John B. Cullen.
Thông tin xuất bản: Australia : South-Western Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic knowledge management technology / Petter Gottschalk.
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.4038
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management / Frank T. Rothaermel, Georgia Institute of Technology.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : a competitive advantage approach / Fred R. David, Francis Marion University, Florence, South Carolina, Forest R. David, Strategic Planning Consultant.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic Management : a Dynamic View
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Strategic management : an integrated approach / Charles W.L. Hill, Gareth R. Jones.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western, Cengage Learning,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : awareness and change / John Thompson, Frank Martin.
Thông tin xuất bản: London : South-Western Cengage Learning,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : concepts and cases / Arthur A. Thompson, A.J. Strickland.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. ; London : McGraw Hill/Irwin,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic Management : Concepts and Cases / Fred R. David.
Thông tin xuất bản: Boston : Prentice Hall,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : creating competitive advantages / G Dess Gregory, T Lumpkin G,Alan B. Eisner
Thông tin xuất bản: Irwin : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : creating competitive advantages / G Dess Gregory, T Lumpkin G.
Thông tin xuất bản: Irwin : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic Management : Creating Competitive Advantages / Gregory G. Dess, G. T Lumpkin, Marilyn L. Taylor.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Companies,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : creating competitive advantages / Gregory G. Dess, University of Texas at Dallas, G. T. Lumpkin, Syracuse University, Alan B. Eisner, Pace University, Gerry McNamara, Michigan State University.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Education,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : formulation, implementation, and control / John A Pearce, Richard B Robinson.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : formulation, implementation, and control / John A. Pearce II, Richard B. Robinson, Jr.
Thông tin xuất bản: Boston, MA. ; México : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : formulation, implementation, and control in a dynamic environment / Abbass F. Alkhafaji.
Thông tin xuất bản: New York : Haworth Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.4/012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : text and cases / Gregory G. Dess, G.T. Lumpkin, Alan B. Eisner.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : text and cases / Gregory G. Dess, G.T. Lumpkin, Alan B. Eisner.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management and business policy / Thomas L Wheelen; J David Hunger.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management and business policy : globalization, innovation, and sustainability / Thomas L. Wheelen, formerly with University of Virginia, Trinity College, Dublin, Ireland, J. David Hunger, Iowa State University, St. John's University, Alan N. Hoffman, Bentley University, Charles E. Bamford, University of Notre Dame.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management and competitive advantage : concepts and cases / Jay B. Barney, The University of Utah, William S. Hesterly, The University of Utah.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management and public service performance / Rhys Andrews... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan,  2012.
Ký hiệu phân loại: 352.3
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Strategic management dynamics / Kim Warren.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : J. Wiley & Sons,  2008.
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management for tourism communities : bridging the gaps / Peter E. Murphy and Ann E. Murphy.
Thông tin xuất bản: Clevedon ; Buffalo : Channel View Publications,  2004
Ký hiệu phân loại: 910
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Strategic management for tourism, hospitality and events / Nigel Evans.
Thông tin xuất bản: London : Routledge,  2015
Ký hiệu phân loại: 910.684
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Strategic Management John Morris
Thông tin xuất bản: Corvallis, Oregon Oregon State University  2019
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Strategic Management Kennedy Reed
Thông tin xuất bản: Blacksburg, VA Virginia Tech Publishing  2020
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Strategic management of agricultural and life sciences research
Thông tin xuất bản: éditions Quae,  2019
Ký hiệu phân loại: 630
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Strategic Management of Technological Innovation / A. Schilling Melissa.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management of technological innovation / Melissa A. Schilling.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management theory : an integrated approach / Charles W.L. Hill, Gareth R. Jones.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western/Cengage Learning,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic marketing : in the customer driven organization / Frank Bradley.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : J. Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic Marketing : Planning and Control / Graeme Drummond, John Ensor
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic Marketing : Planning and Control / Graeme Drummond, John Ensor, Ruth Ashford.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic Marketing elektronisk ressurs -
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor & Francis ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic Marketing Management elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor & Francis ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic marketing management planning, implementation and control / Richard M.S. Wilson, Colin Gilligan.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic marketing problems : cases and comments / Roger A. Kerin, Robert A. Peterson.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson/Prentice Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic marketing problems : cases and comments / Roger A. Kerin, Robert A. Peterson.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hal,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic planning for project management using a project management maturity model / Harold Kerzner.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic project portfolio management : enabling a productive organization / Simon Moore.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic retail management : text and international cases / Joachim Zentes, Dirk Morschett, Hannah Schramm-Klein.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Gabler,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic sports events management : an international approach / Guy Masterman.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier ,  2004.
Ký hiệu phân loại: 796.069
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Strategic supply chain management : the five disciplines for top performance / Shoshanah Cohen, Joseph Roussel.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005.
Ký hiệu phân loại: 658.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic technology management : building bridges between sciences,engineering and business manament / George Tesar ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Singapore : Imperial College Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 608.0688
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategies for generating e-business returns on investment / Namchul Shin.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Idea Group Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategies of Sustainable Solid Waste Management
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 363.728
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Strategies That Win Sales / Marone Mark, Lunsford Seleste.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Kaplan Business,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategisches Management von Koopetition
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2011
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Strategisches Management von Koopetition Eine empirisch begründete Theorie im industriellen Kontext der zivilen Luftfahrt Wirtschaftsuniversität Wien, Thomas Herzog
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2011
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Strategy safari : a guided tour through the wilds of strategic management / Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel.
Thông tin xuất bản: New York : Free Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strong, safe, and resilient : a strategic policy guide for disaster risk management in East Asia and the Pacific / Abhas K. Jha and Zuzana Stanton-Geddes, editors.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : The World Bank,  2013
Ký hiệu phân loại: 363.346095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Structural health and prognostics management for the enhancement of offshore wind turbine operations and maintenance strategies [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. National Nuclear Security Administration ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Metadata
 
Successful proposal strategies for small business / Robert S Frey.
Thông tin xuất bản: nt : Artech House,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.804
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sun Tzu strategies for marketing : 12 essential principles for winning the war for customers / Gerald A. Michaelson with Steven W. Michaelson.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8/001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Supply chain management : strategy, planning, and operation / Sunil Chopra, Peter Meindl.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Supply chain management : strategy, planning, and operations / Sunil Chopra, Peter Meindl.
Thông tin xuất bản: : Pearson Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Supply chain strategy :the logistics of supply chain management /Edward Frazelle.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2002.
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Sustainable Water Management and Wetland Restoration Strategies in Northern China
Thông tin xuất bản: Bozen-Bolzano bu,press  2014
Ký hiệu phân loại: 630.9
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The brand mapping strategy : design, build, and accelerate your brand / Karen Tiber Leland.
Thông tin xuất bản: Irvine : Entrepreneur Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8/27
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The future of management in an AI world : redefining purpose and strategy in the fourth Industrial Revolution / Jordi Canals, Franz Heukamp (editors).
Thông tin xuất bản: Switzerland : Palgrave Macmillan,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.0563
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The handbook of project-based management [electronic resource] : leading strategic change in organizations / J. Rodney Turner.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The management of technological innovation : strategy and practice / Mark Dodgson, David Gann, Ammon Salter.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2008.
Ký hiệu phân loại: 658.4/062
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The marketing performance blueprint : strategies and technologies to build and measure business success / Paul Roetzer.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The McKinsey mind [electronic resource] : understanding and implementing the problem-solving tools and management techniques of the world's top strategic consulting firm / Ethan M. Rasiel and Paul N. Friga.
Thông tin xuất bản: Chicago, IL : McGraw-Hill,  2001.
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The network is your customer : five strategies to thrive in a digital age / David L. Rogers.
Thông tin xuất bản: New Haven [Conn.] : Yale University Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The new marketing : transforming the corporate future / Malcolm McDonald and Hugh Wilson.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  2002.
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The new rules of marketing & PR : how to use social media, online video, mobile applications, blogs, news releases, and viral marketing to reach buyers directly / David Meerman Scott.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The new rules of marketing and PR : how to use social media, blogs, news releases, online video, & viral marketing to reach buyers directly / David Meerman Scott.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8/72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The new strategic brand management : creating and sustaining brand equity long term / Jean-No�el Kapferer.
Thông tin xuất bản: London : Philadelphia : Kogan Page,  1992
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Online Millionaire : Strategies for building a web - based empire on ebay and beyond / Amy Joyner.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Real Estate Investor's Guide to Cash Flow and Equity Management : Choose the Investing Strategy To Maximize Your Goals / Jack Cummings.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  2006
Ký hiệu phân loại: 332.6324
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The role of marketing mix strategy to enhance Seameo Retrac's brand name in a competitive environment : Seameo Retrac stands for southeast asian ministers of education organization, regional training center in Viet Nam / Vu Quoc Hung; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The science of why : decoding human motivation and transforming marketing strategy / by David Forbes.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Palgrave Macmillan,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The SEO battlefield : winning strategies for search marketing programs / Anne Ahola Ward.
Thông tin xuất bản: Beijing ; Boston : O'Reilly,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The silent salesmen : guaranteed strategies for increasing sales and profits using promotional products / Mitch Carson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8/2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The social media bible : tactics, tools, & strategies for business success / Lon Safko.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The social media bible : tactics, tools, and strategies for business success / Lon Safko, David K. Brake.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The strategic development of PVE Oil Gas project management consultancy joint stock company from 2016 to 2018 / Tran Cong Danh; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The strategy of global branding and brand equity / Alvin Lee, Jinchao Yang, Richard Mizerski, Claire Lambert.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2015.
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The talent powered organization : strategies for globalization, talent management and high performance / Peter Cheese, Robert J. Thomas, and Elizabeth Craig.
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The W. Chan Kim & Renee Mauborgne Blue Ocean Strategy reader / W. Chan Kim and Renee Mauborgne.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Think like your customer : a winning strategy to maximize sales by understanding how and why your customers buy / Bill Stinnett.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005.
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Time and project management strategies for librarians / edited by Carol Smallwood, Jason Kuhl, Lisa Fraser.
Thông tin xuất bản: Lanham : The Scarecrow Press, Inc.,  2013.
Ký hiệu phân loại: 025.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Time management for new employees : unlock the secrets of effective time management with strategies and tools designed to boost your productivity / Prakash V. Rao.
Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Impackt Publishing,  2015.
Ký hiệu phân loại: 650.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Total e-mail marketing / Dave Chaffey.
Thông tin xuất bản: nt : Butterworth-Heinemann,  2003
Ký hiệu phân loại: