TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Marketing quốc tế (9 tài liệu)

Mô tả chi tiết: International Marketing
 
Giáo trình Marketing quốc tế / Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing quốc tế / Đinh Tiên Minh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.848
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing quốc tế / Đinh Tiên Minh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing Quốc tế / Nguyễn Đông Phong, Quách Thị Bửu Châu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing quốc tế / Philip R.Cateora, Mary C.Gilly, John L.Graham; Nguyễn Đông Phong (dịch), [và những người khác...].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing quốc tế : Cạnh tranh trong thị trường toàn cầu / Dương Hữu Hạnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.848
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing quốc tế = International Marketing / Nguyễn Đông Phong (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing quốc tế = International Marketing / Nguyễn Đông Phong (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2020
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing xuất nhập khẩu : marketing quốc tế / Đỗ Hữu Vinh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.848
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng