TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn: Kế toán tài chính 4 (64 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Kế toán tài chính 4 là môn học dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán tài chính, kiểm toán nhằm cung cấp các kiến thức về hệ thống báo cáo tài chính, và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Môn học được thiết kế từ đơn giản đến nâng cao, tiếp cận từ bản chất đến minh họa thực tế các nội dung đã đề cập ở trên .Ngoài ra trong môn học cũng trang bị kiến thức về hiểu và đọc một số chỉ tiêu trên BCTC cũng như trình bày và giải thích phương pháp lập báo cáo tài chính
 
234 sơ đồ kế toán ngân hàng / Trương Thị Hồng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for derivatives and hedging / Mark A. Trombley.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin,  2003
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced financial accounting / Richard Lewis, David Pendrill.
Thông tin xuất bản: Harlow : Financial Times Prentice Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải Kế toán ngân hàng : 100 bài tập & 20 đề thi tốt nghiệp & tuyển dụng / Nguyễn Thị Loan...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bio-inspired credit risk analysis : computational intelligence with support vector machines [electronic resource] / Lean Yu [and others].
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer Verlag,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial Accounting : under gaap / Đoàn Văn Liên
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Financial accounting theory / Craig Deegan.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kế toán ngân hàng / Trương Thị Hồng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại / Trần Thị Hồng Mai (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Governing finance : East Asia's adoption of international standards / Andrew Walter.
Thông tin xuất bản: Ithaca : Cornell University Press,  2008.
Ký hiệu phân loại: 657.83330218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp : Chế độ phát hành quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng / Bộ tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Tài Chính,  1998
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành mô phỏng kế toán và giao dịch = Practical guide of imitation of accounting and transaction. T.3-Bài tập áp dụng kế toán tài chính = Practical exercise of financial accounting /
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán công ty cổ phần và công ty chứng khoán : lý thuyết và bài tập / Phan Đức Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán công ty cổ phần và công ty chứng khoán : lý thuyết và bài tập / Phan Đức Dũng
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán ngân hàng / Nguyễn Phú Giang...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán ngân hàng / Thái Thị Nho, Ngô Thị Mỹ Thúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán ngân hàng / Thái Thị Nho, Ngô Thị Mỹ Thúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán ngân hàng / Trần Thị Hải Vân
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán ngân hàng : Lý thuyết và bài tập / Trương Thị Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán ngân hàng thương mại : giáo trình / Nguyễn Văn Lộc chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán ngân sách nhà nước và kho bạc nhà nước : lýthuyết và thực hành / Nguyễn Đức Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tài Chính,  1998
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính (Theo hệ thống kế toán Mỹ) / Kermit D.Larson; Đặng Kim Cương (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính / Hà Xuân Thạch, Chủ biên, Nguyễn Thị Mỹ Hoàng, Phạm Thị Thu Hà.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Tp.Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị (chủ biên) ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : Bài tập / Khoa Kế toán-Kiểm toán
Thông tin xuất bản: [kđ] : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : Bài tập và bài giải / Đặng Ngọc Vàng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Phương Đông ,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : Bài tập và bài giải / Hà Xuân Thạch
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế / Võ Văn Nhị chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : giáo trình / Bộ môn Kế toán tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : giáo trình / Đặng Ngọc Hùng.
Thông tin xuất bản: H. : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình / Nghiêm Văn Lợi (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình / Ngô Thế Chi, Trương Thị Thuỳ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : giáo trình / Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : giáo trình sử dụng cho các lớp không chuyên ngành kế toán / Bùi Văn Dương...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình. phần 1 - 2 / Bùi Văn Dương (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình. phần 3 - 4 / Bùi Văn Dương (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình. phần 5 / Bùi Văn Dương (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình. phần 5 / Bùi Văn Dương (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Lý thuyết và bài tập / Trịnh Ngọc Anh
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : lý thuyết và bài tập dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán-kiểm toán / Phan Đức Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC (ban hành ngày 30/03/2005) / Bùi Văn Dương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính doanh nghiệp : hướng dẫn lý thuyết và thực hành theo chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam 2009 / Nguyễn Phúc Sinh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính phần 1 / Dương Thị Mai Hà Trâm , Ngô Thị Mỹ Thúy , Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 1 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 1 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 1 / Trần Văn Tùng, Dương Thị Mai Hà Trâm, Trịnh Xuân Hưng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 2 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 2 / Trần Văn Tùng, Dương Thị Mai Hà Trâm, Trịnh Xuân Hưng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 3 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 4 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán thuế giá trị gia tăng & thuế thu nhập doanh nghiệp : Hướng dẫn t / Phạm Huyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  1999
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp hoàn thiện / Nguyễn Thị Diệu Hiền; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Lý thuyết - bài tập & bài giải Kế toàn ngân hàng / Trương Thị Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính : lý thuyết, bài tập có lời giải mẫu / Nguyễn Phú Giang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp / Trần Quí Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long
Thông tin xuất bản: H. ; Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước / Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Operations research models in quantitative finance : proceedings of the XIII Meeting EURO Working Group for Financial Modeling, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus / Rita L. D'Ecclesia, Stavros A. Zenios, editors.
Thông tin xuất bản: Heidelberg : Physica-Verlag,  1994
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp / Nguyễn Năng Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính trong vòng 36 giờ dành cho các nhà quản lý không chuyên về tài chính : Giáo trình / Robert A. Cooke.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình