TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn: Kế toán tài chính quốc tế (136 tài liệu)

 
26 chuẩn mực kế toán Việt Nam và các thông tư hướng dẫn chuẩn mực : đã cập nhật chế độ kế toán tài chính mới nhất / Bộ Tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounts demystified :how to understand financial accounting and analysis /Anthony Rice
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall ,  2003
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced financial accounting / Richard E. Baker ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.046
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced financial accounting / Richard E. Baker ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.046
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced financial accounting / Richard Lewis, David Pendrill.
Thông tin xuất bản: Harlow : Financial Times Prentice Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced financial accounting : an IAS and IFRS approach / Pearl Tan Hock Neo, Peter Lee Lip Nyean.
Thông tin xuất bản: Singapore : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.046
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Australian financial accounting. 7e / Craig Michael Deegan.
Thông tin xuất bản: North Ryde, N.S.W. : McGraw-Hill Australia,  2012.
Ký hiệu phân loại: 657.021894
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài giảng và bài tập kế toán tài chính : Sách tham khảo dùng cho Sinh viên khối ngành Kinh tế và Quản lý / Phạm Thị Huyền Quyên(Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bài tập kế toán tài chính / Võ Văn Nhị, Lê Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Cẩm Trang
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập nguyên lý Kế toán & Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải kế toán tài chính . phần 1- kế toán doanh nghiệp sản xuất (cập nhật theo thông tư 244/2009/TT - BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực pháp lý kể từ ngày 15/02/2010 / Phan đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải kế toán tài chính. Phần 2 - Kế toán thương mại và dịch vụ / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tài chính - Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh / Lê Thị Thanh Giang; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
CIMA official learning system. C2--fundamentals of financial accounting : CIMA Certificate in Business Accounting / Henry Lunt.
Thông tin xuất bản: Oxford, UK ; Burlington, MA : CIMA Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Corporate Financial Accounting and Reporting / Tim Sutton.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Financial times,  2000
Ký hiệu phân loại: 657.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Critical financial accounting problems : issues and solutions / Ahmed Riahi-Belkaoui.
Thông tin xuất bản: Westport, Conn : Quorum,  1998
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting / Belverd E. Needles, Jr., Marian Powers.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Houghton Mifflin Co.,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting / Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac.
Thông tin xuất bản: Australia ; Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting / J. David Spiceland, Wayne Thomas, Don Herrmann
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting / Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting / Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial Accounting / Paul Solomon.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Companies,  2003
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial Accounting / R. Williams Jan, F. Haka Susan, S. Bettner Mark.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Companies,  2006
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting / Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting / Robert. Libby, Patricia A Libby.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial Accounting / University of Minnesota
Thông tin xuất bản: : University of Minnesota Libraries Publishing ,  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting / W. Steve Albrecht, Earl K. Stice, James D. Stice.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western/Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting / Walter T. Harrison Jr., Baylor University, Charles T. Horngren, Stanford University, C. William (Bill) Thomas, Baylor University, Wendy M. Tietz, Kent State University.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting / Walter T. Harrison Jr., Charles T. Horngren, C. William (Bill) Thomas.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2013
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting / Walter T. Harrison, Jr., Charles T. Horngren.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall,  2008
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting : a business process approach / Jane L. Reimers.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall,  2008.
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting : an international introduction / David Alexander, Christopher Nobes.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Financial Times/ Prentice Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting : information for decisions / John J. Wild.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial Accounting : Song Ngữ Anh - Việt / Tran Van Thao...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial Accounting : Study Guide / Robert. Libby, Patricia A Libby, Short Daniel G.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1996
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial Accounting : under gaap / Đoàn Văn Liên
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Financial accounting and reporting / Barry Elliott, Jamie Elliott.
Thông tin xuất bản: Harlow : Pearson Education Limited,  2017.
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting for dummies / by Maire Loughran, CPA.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Publishing, Inc.,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting for undergraduates / James S Wallace, Karen K Nelson, Theodore E Christensen.
Thông tin xuất bản: United States, : Cambridge Business Publishers,  2020
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting fundamentals / John J. Wild.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting information for decisions / John J Wild.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting theory / Craig Deegan.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamental financial accounting concepts / Thomas P. Edmonds, Cindy D. Edmonds, Frances M. McNair...
Thông tin xuất bản: Boston, McGraw-Hill :  2006
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamental financial accounting concepts / Thomas P. Edmonds, Frances M. McNair, Philip R. Olds.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamental Financial Accounting Concepts / Thomas P. Edmonds.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Companies,  2004
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kế toán mỹ = Financial accounting / Phạm Thanh Liêm...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kế toán tài chính / Ngô Thế Chi (chủ biên), Trương Thị Thủy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / Ngô Thế Chi, Hoàng Mạnh Cừ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại / Trần Thị Hồng Mai (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp. Tập 1 / Trần Phước (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp. Tập 2 / Trần Phước (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global financial accounting and reporting : Principles and analysis / Peter Walton, Walter Aerts.
Thông tin xuất bản: London : Thomson ,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global financial accounting and reporting : principles and analysis / Walter Aerts, Peter Walton
Thông tin xuất bản: Australia : Cengage Learning,  2013
Ký hiệu phân loại: 657.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gold Run Snowmobile, Inc : computerized business simulation for use with principles of accounting and financial accounting / Leland, Mansuetti ,Keith Weidkamp.
Thông tin xuất bản: Boston : Mcgraw-Hill ,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành xây dựng trên thị trường chứng khoán Tp.HCM / Nguyễn Ngọc Minh Thư; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hospitality financial accounting / -
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc.,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hospitality financial accounting / -
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành mô phỏng kế toán và giao dịch = Practical guide of imitation of accounting and transaction. T.3-Bài tập áp dụng kế toán tài chính = Practical exercise of financial accounting /
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Introduction to Financial Accounting / T.Horngren Charles.
Thông tin xuất bản: N.J : Prentice - Hall,  1996
Ký hiệu phân loại: 657.74
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tài Chính,  1998
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính (phần 3) / Dương Thị Mai Hà Trâm,Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính (phần 4) / Trần Văn Tùng, Dương Thị Mai Hà Trâm, Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính (Theo hệ thống kế toán Mỹ) / Kermit D.Larson; Đặng Kim Cương (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính / Hà Xuân Thạch, Chủ biên, Nguyễn Thị Mỹ Hoàng, Phạm Thị Thu Hà.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Tp.Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính / Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị (chủ biên) ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : Bài tập / Khoa Kế toán-Kiểm toán
Thông tin xuất bản: [kđ] : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : Bài tập và bài giải / Đặng Ngọc Vàng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Phương Đông ,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : Bài tập và bài giải / Hà Xuân Thạch
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế / Võ Văn Nhị chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : giáo trình / Bộ môn Kế toán tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : giáo trình / Đặng Ngọc Hùng.
Thông tin xuất bản: H. : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình / Nghiêm Văn Lợi (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình / Ngô Thế Chi, Trương Thị Thuỳ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : giáo trình / Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : giáo trình sử dụng cho các lớp không chuyên ngành kế toán / Bùi Văn Dương...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình. phần 1 - 2 / Bùi Văn Dương (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình. phần 3 - 4 / Bùi Văn Dương (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình. phần 5 / Bùi Văn Dương (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình. phần 5 / Bùi Văn Dương (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : lý thuyết và bài tập / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : Lý thuyết và bài tập / Trịnh Ngọc Anh
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : lý thuyết và bài tập dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán-kiểm toán / Phan Đức Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính 1 : dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán / Nguyễn Thị Khoa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính 2 : dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán / Nguyễn Thị Khoa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC (ban hành ngày 30/03/2005) / Bùi Văn Dương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính căn bản lý thuyết và thực hành : sách chuyên khảo / Trần Mạnh Dũng, Phạm Đức Cường, Đinh Thế Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính doanh nghiệp : hướng dẫn lý thuyết và thực hành theo chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam 2009 / Nguyễn Phúc Sinh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính phần 1 / Dương Thị Mai Hà Trâm , Ngô Thị Mỹ Thúy , Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 1 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 1 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 1 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 1 / Trần Văn Tùng, Dương Thị Mai Hà Trâm, Trịnh Xuân Hưng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 2 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 2 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 2 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 2 / Trần Văn Tùng, Dương Thị Mai Hà Trâm, Trịnh Xuân Hưng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 3 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 3 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 3 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 4 / Dương Thị Mai Hà Trâm
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 4 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 4 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 4 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính quốc tế / Trần Văn Tùng, Nguyễn Văn Bảo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.96
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính trong doanh nghiệp: lý thuyết và thực hành / Trần Mạnh Dũng, Phạm Đức Cường, Đinh Thế Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2018
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính. phần 1- kế toán doanh nghiệp sản xuất (lý thuyết và bài tập) / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính. Phần 2 - Kế toán thương mại và dịch vụ (lý thuyết và bài tập) / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính. Phần 2 - Kế toán thương mại và dịch vụ (lý thuyết và bài tập) / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính. Phần 2 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy , Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính. Phần 2 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy , Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính. Phần 3 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính. Phần 3- Kế toán đầu tư tài chính phần 3 (lý thuyết và bài tập) / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính: công cụ để đưa ra quyết định kinh doanh / Phạm Đức Cường, Trần Mạnh Dũng, Đinh Thế Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2021
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính : lý thuyết, bài tập có lời giải mẫu / Nguyễn Phú Giang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering financial accounting essentials : the critical nuts and bolts / Stuart A. McCrary.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastery of the Financial Accounting Research System (FARS) through cases / Wanda A. Wallace.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2008.
Ký hiệu phân loại: 657.028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô phỏng kế toán tài chính / Nguyễn Thanh Tú...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2021
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp / Trần Quí Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long
Thông tin xuất bản: H. ; Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of Financial Accounting / John J. Wild, Ken W. Shaw, Barbara Chiappetta.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of financial accounting / John J. Wild, Kermit D. Larson, Barbara Chiappetta.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of financial accounting / John J. Wild,Kermit D Larson,Barbara Chiappetta
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill ,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of Financial Accounting / Kermit D. Larson, John J Wild, Barbara Chiappetta.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Higher Education,  2004
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of financial accounting: Accounting principles (Volume 1) / Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E.
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sách tham khảo kế toán tài chính : Dành cho Sinh viên khối ngành kinh tế và quản lý / Hồ Xuân Thủy ( chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
SAP ERP financial accounting and controlling : configuration and use management / Andrew Okungbowa.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Distributed to the Book trade worldwide by Springer,,  2015
Ký hiệu phân loại: 657.028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành kế toán tài chính / Trần Văn Tùng (chủ biên), Tăng Trí Hùng, Trịnh Xuân Hưng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wiley CPA examination review focus notes.. Financial accounting and reporting.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor],  2008
Ký hiệu phân loại: 657.046
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wiley CPAexcel exam review focus notes. 2015, Financial accounting and reporting / [author, Ray Whittington ; contributor, Natalie T. Churyk].
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2015
Ký hiệu phân loại: 657.076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wiley Cpaexcel Exam Review Spring 2014 Study Guide: Financial Accounting and Reporting.
Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons  2014
Ký hiệu phân loại: 657.076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Working Papers for use with fundamentals of Financial Accounting / Fred Phillips, Robert Libby; Prepared by Patricia Libby
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill ,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Working papers for use with principles of financial accounting / John J.Wild, Ken W.Shaw, Barbara Chiappetta.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng