TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn: Mô phỏng nghiệp vụ kế toán Việt Nam (19 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Là học phần thuộc khối kiến thức hổ trợ trong chương trình đào tạo ngành kế toán, môn học cung cấp cho sinh viên các hình thức sổ sách kế toán, hướng dẫn một cách tỉ mĩ trình tự ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bắt đầu từ việc ghi vào hệ thống chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính
 
26 chuẩn mực kế toán Việt Nam (2001-2006) / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
26 chuẩn mực kế toán Việt Nam / Bộ tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
26 chuẩn mực kế toán Việt Nam và các thông tư hướng dẫn chuẩn mực : đã cập nhật chế độ kế toán tài chính mới nhất / Bộ Tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài giảng mô phỏng sổ kế toán Việt Nam / Trịnh Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 657.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán Việt Nam / Đại học kinh tế TPHCM
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán Việt Nam : cập nhật mới đến năm 2011 / Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán mới doanh nghiệp và hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam /
Thông tin xuất bản: H : Lao động-Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.63
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (thực hiện từ 30/3/2005) / Nguyễn Văn Bảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành mô phỏng kế toán và giao dịch = Practical guide of imitation of accounting and transaction. T.3-Bài tập áp dụng kế toán tài chính = Practical exercise of financial accounting /
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán Mỹ- Đối chiếu kế toán Việt Nam / Nguyễn Văn Thơm, Trần Văn Thảo, Lê Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính doanh nghiệp : hướng dẫn lý thuyết và thực hành theo chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam 2009 / Nguyễn Phúc Sinh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô phỏng nghiệp vụ kế toán Việt Nam / Thái Thị Nho.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mô phỏng nghiệp vụ kế toán Việt Nam / Thái Thị Nho.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mô phỏng nghiệp vụ kế toán Việt Nam / Thái Thị Nho.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phần mềm kế toán Việt Nam / Trần Nam Trung, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trịnh Xuân Hưng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phần mềm kế toán Việt Nam / Trần Nam Trung, Nguyễn Thị Thanh Xuân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phần mềm Kế toán Việt Nam 3.2A : Áp dụng thành tựu khoa học thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy cho các ngành kinh tế và QTKD của các trường đại học
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Phần mềm Kế toán Việt Nam IAS : Áp dụng thành tựu thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy thực hành cho các ngành kinh tế và QTKD của các trường đại học
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Tìm hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam những vấn đề chung và các yếu tố của báo cáo tài chính : sách chuyên khảo / Vũ Hữu Đức, Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Thế Lộc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng