TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn: Mô phỏng kiểm toán (158 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học này giúp cho sinh viên làm quen với mô hình phòng kiểm toán thực tế tại doanh nghiệp, sau khi học xong môn này sinh viên hiểu được quy trình kiểm toán, cách thức phối hợp giữa các thành viên với nhau trong phòng kiểm toán, từ đó không còn bỡ ngỡ khi ra trường và đi làm thực tế.
 
Áp dụng thành tựu khoa học thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy cho các ngành kinh tế và QTKD của các trường đại học: Sổ sách kiểm toán độc lập
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Auditing after Sarbanes-Oxley : illustrative cases / Jay C. Thibodeau, Deborah Freier.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-HilI/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Auditing and assurance services : an applied approach / Iris Stuart.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Auditing Cases / Michael C. Knapp.
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson South-Western,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Auditing for dummies / by Maire Loughran.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Auditing the effectiveness of lean manufacturing in driving operation performance in Viet Nam / Nguyen Van Hung; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Bài tập kiểm toán / Trường đại học Kinh tế Tp.HCM
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập Kiểm toán / Trường đại học Kinh tế Tp.HCM.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bản dịch hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế : toàn tập 37 chuẩn mực= Translation of International Standards on Auditing
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập nhỏ và vừa tạ thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Phương Thảo; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động dịch vụ kiểm toán độc lập - nghiên cứu thực nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Xuân Đông; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán - nghiên cứu thực nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh / Phan Thị Phương Thảo; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố bên trong công ty kiểm toán độc lập tắc động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam / Nguyễn Minh Châu; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chứng từ -Sổ sách báo cáo kế toán : Hướng dẫn thực hành / Bùi Văn Dương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tài Chính,  1999
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công tác kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam / Đoàn Lê Minh; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đánh giá và hoàn thiện hệ thống kiểm nội bộ (KSNB) đối với nghiệp vụ mua vào và thanh toán tại Cty giày Gia Định / Trương Thị Thuỳ Dương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Ethics and Auditing
Thông tin xuất bản: Canberra ANU Press  2005
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ethics and Auditing
Thông tin xuất bản: Canberra ACT, Australia : ANU Press ,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giả pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong Kiểm toán báo cáo Tài chính tại Cty TNHH Kiểm toán DFK VN / Trần Bùi Nam; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giáo trình kiểm toán hoạt động / Nguyễn Quang Quynh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Lý thuyết kiểm toán / Nguyễn Viết Lợi, Đậu Ngọc Châu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình mô phỏng kiểm toán / Khoa Kế toán-Tài chính-Ngân hàng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control 2009 Edition / IFAC
Thông tin xuất bản: IFAC International Federation of Accountants ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam : Toàn tập 37 chuẩn mực mới và 5 chuẩn mực còn hiệu lực = vietnamese standards on auditing
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống văn bản về chế độ kế toán hiện hành / Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt / Đặng Phạm Ngọc Trân; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán TND. / Văn Thanh Tú; Trịnh Xuân Hưng (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và thẩm định giá Asia Dragon (adac) / Nguyễn Thị Thu Trinh; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty TNHH kiểm toán & TV A&C - Nha Trang / Nguyễn Thị Diệu Huyền ; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kiểm toán M&H / Nguyễn THị Hiền; Pham Ngọc Toàn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán Việt Nhất / Lê ngọc Bội Duyên; Trần Văn Tùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Hoàn thiện phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán Việt Nhất / Lê Ngọc Bội Duyên; Trần Văn Tùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận 7 tại Tp.Hồ Chí Minh / Ngô Thị Kim anh; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu và nợ phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam / Nguyễn Thị Mỹ Thuận; Dương Thị Mai Hà Trâm
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại CT TNHH Kiểm Toán tư vấn Rồng Việt / Nguyễn Kiều Hạnh ; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ vay trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long-T.D.K / Đậu Thị Thùy Trang; Phạm Quốc Thuần (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM thực hiện. / Huỳnh Hứa Kim Ngân; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định & chi phí khấu hao trong kiểm toán báo cáo tài chính / Nguyễn Thị Mai; Trịnh Ngọc Anh(GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCs) / Nguyễn Huy Hoàng; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiệnquy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty kiểm toán DTL / Nguyễn Thị Minh Tâm; Lưu Thanh Tâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Iso 14001 và kiểm toán môi trường / Thái Văn Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán Mỹ- Đối chiếu kế toán Việt Nam / Nguyễn Văn Thơm, Trần Văn Thảo, Lê Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài đối với hoạt động kiểm toán độc lập / Trần Thị Giang Tân.
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm soát nội bộ quy trình bán hàng - thu tiền tại Cty TNHH kế toán & kiểm toán Phương Nam / Nguyễn Hồng Hoàng Nhi ; Ngô Thị Mỹ Thuý (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm soát nội bộ về nghiệp vụ doanh thu tại công ty cổ phần Hóa An / Nguyễn Thị Cẩm Bình.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán / Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm Toán / Đoàn Văn Liên
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán / Đoàn Văn Liên, Trịnh Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán / Trần Thị Giang Tân (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2019
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm Toán / Vũ Hữu Đức, Võ Anh Dũng, Trần Thị Giang Tân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  1997
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán : giáo trình (dùng cho trung cấp nghề) / Đồng Thị Vân Hồng (chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Hoàng Quỳnh Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán : giáo trình / Đồng Thị Vân Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán : giáo trình / Phan Trung Kiên
Thông tin xuất bản: H. : Lao động,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán : Giáo trình / Trung Kiên Phan chủ biên, Trần Quý Liên, Nguyễn Hồng Thuý.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán : lý thuyết và thực hành / Phan Trung Kiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán : lý thuyết và thực hành / Phan Trung Kiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán = Auditing / Alvin A. Arens, James K. Loebbecke.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  1995
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán 1 / Thái Thị Nho, Ngô Thị Mỹ Thúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán 1 / Thái Thị Nho, Ngô Thị Mỹ Thúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán 2 / Cung Hữu Đức, Nguyễn Thành Kim Dung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán 2 / Cung Hữu Đức, Nguyễn Thành Kim Dung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán 3 / Phạm Ngọc Toàn, Nguyễn Thành Kim Dung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán 4 / Phạm Ngọc Toàn, Hồ Xuân Hữu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán báo cáo tài chính / Trịnh Xuân Hưng, Nguyễn Thanh Tú.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán báo cáo tài chính : giáo trình / Đậu Ngọc Châu, Nguyễn Viết Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ của đơn vị sản xuất do công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt thực hiện / Đào Thị Thanh Thúy ; Thái Thị Nho (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm Toán Vaco / Trương Thị Lan Thanh; Phạm Ngọc Toàn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán chi phí hoạt động trong tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất / Huỳnh Thị Kim Thúy; Nguyễn Thành Kim Dung (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán đại cương / Nguyễn Phúc Sinh(chủ biên)...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán đại cương : bài tập và bài giải / Nguyễn Phú Cường(chủ biên), Nguyễn Phúc Sinh, Nguyễn Trọng Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại CT TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán - kiếm toán phía Nam (AASCS) / Huỳnh Thị Cẩm Nhung ; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán hoạt động / Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán hoạt động / Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán khoản khoản mục chi phí hoạt động tại công ty tnhh Kiểm toán tư vấn Rồng Việt / Cao Ngọc Trâm; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông thực hiện / Nguyễn Ái Nhi ; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục doanh thu bánhàng và cung cấp dịch vụ tại công tytnhh kiểm toán tư vấn Rồng Việt / Võ Cao Phương Duy; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán tư vấn Rồng Việt / Phan Hữu Vinh; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục phải thu và phải trả tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) / Lê Hạnh Lam; Trịnh Ngọc Anh (giáo viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục tài sản cố đinh và chi phí khấu hao tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tạo công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Rồng Việt / Nguyễn Hoàng Duy; Dương Thị Hà Mai Trâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt - CN chi nhánh Đồng Nai / Nguyễn Thị Hải Vân;Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục tiền trong báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiếm toán và tư vấn Chuẩn Việt / Nguyễn Hồng Ngọc; Nguyễn Thành Kim Dung (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán nội bộ / Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán nội bộ / Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán nội bộ : Lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ / Đặng Văn Thanh, Lê Thị Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  1998
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán nội bộ doanh nghiệp / Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán nội bộ hiện đại đánh giá các hoạt động và hệ thống kiểm soát = Modern Internal Auditing: Appraising Operations and Controls / Victor Z. Brink, Herbert Witt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2000
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt / Trương Thị Mỹ Trang; Ngô Thị Mỹ Thúy (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao TSCĐ tại C.ty TNHH tư vấn và kiểm toán Gia Cát / Nguyễn Thị Ninh Hòa; Ngô Thị Mỹ Thúy (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và định giá Thăng long – T.D.K (chi nhánh miền nam) / Đào Thị Kim Hương; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán tuân thủ / Trần Văn Tùng, Thái Thị Nho.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết kiểm toán / Thái Thị Nho, Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết kiểm toán : Giáo trình / Nguyễn Viết Lợi, Đậu Ngọc Châu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mô phỏng kiểm toán / Trần Văn Tùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2021
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Modern Auditing / C. Boynton Wikkiam, N. Johnson Raymond, G. Kell Walter.
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley and Sons, Inc.,  2000
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán tư vấn Rồng Việt (vdac) / Dương Hồng Nhung ;
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp hoàn thiện phương pháp tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Mazars Việt Nam / Lâm Thị Hương; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (aascs) / Nguyễn Thị Thủy Tiên; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện qui trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính. / Nguyễn Ngọc Như Nguyệt; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mức trọng yếu & rủi ro kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty TNHH kiểm toán DFK VN / Đỗ Hoàng Anh Thư ; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nâng cao chât lượng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty TNHH Kiểm toán Á Châu / Trương Vĩnh Thắng; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các nhân tố đến ý kiến kiểm toán viên đối với BCTC của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng và bất động sản được niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2011-2013 / Bùi Văn Hà ; Võ Văn Nhị (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nguyên lý kế toán Mỹ / J Thacker Ronald.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pesticides : Recent Trends in Pesticide Residue Assay
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ (AA) / Nguyễn Lưu Nguyệt Hằng; Ngô Ngọc Cương (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phương pháp thu thập bằng chứng khi thực hiện kiểm toán số dư năm đầu tiên tại Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. / Đặng Thị Thúy Hằng; Thái Thị Nho (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Principles of auditing & other assurance services / O. Ray Whittington, Kurt Pany
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of auditing & other assurance services / O. Ray Whittington, Kurt Pany
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of auditing and other assurance services / O. Ray Whittington, Kurt Pany.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of auditing and other assurance services / Ray Whittington, Kurt Pany.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of Auditing and Other Assurance Services : Updated Chapters 5, 6 and 7 / O. Ray Whittington, Kurt Pany
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Qui trình kiểm toán doanh thu bán hàng và phải thu khách hàng tại Cty TNHH Kiểm toán & Kế toán Hà Nội / Phạm Tường Vy; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính minh họa cụ thể - Khoản mục doanh thu và khoản phải thu. / Trần Thu Phương Anh; La Xuân Đào (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Khách hàng ABC - Minh họa kiểm toán khoản mục Hàng tồn kho. / Nguyễn Thị Khánh Duyên;La Xuân Đào (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) / Nguyễn Thị Thùy Trang; Trịnh Ngọc Anh (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán năm được áp dụng tại Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC / Nguyễn Ngọc Ánh ; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán chi phí tiền lương tại công ty TNHH AFC Việt Nam / Trần Thị Kim Trâm; Nguyễn Thanh Nam (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ / Lê Thị Tố Diễm; Nguyễn Quỳnh Tứ Ly (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán-tư vấn Khang Việt / Nguyễn Trương Thảo Nguyên; Nguyễn Quỳnh Tứ Ly (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán doanh thu tại CTy Kiểm toán Phương Nam / Nguyễn Thị Diễm ; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán doanh thu và nợ phải thu tại Cty TNHH Kiểm toán DTL / Võ Trúc Phương; Ngô Thị Mỹ Thúy(GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu & nợ phải thu khách hàng tại Cty Kiểm toán & Tư vấn TNP / Huỳnh Thị Thu Thủy; Dương Thị Mai Hà Trâm(GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu áp dụng tại công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán - kiểm toán phía nam AASCS / Nguyễn Thị Kim Oanh; Nguyễn Công Đề (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL / Võ Tường Vy; Trần Văn Tùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán IMMANUEL - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện / Huỳnh Vũ Phương Dung; Trần Văn Tùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán Immanuel thực hiện / Trần Thị Huỳnh Như; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Asia Dragon / Dương Thị Mai Thi; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam thực hiện / Trần Thị Việt Trinh ; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu tại công ty kiểm toán AS / Nguyễn Trần Bích Trâm; Nguyễn Thị Đoan Trang (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu trong báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Rồng Việt / Lê Thị Bích Vân; Dương Thị Hà Mai Trâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán Việt Úc thực hiện / Nguyễn Hà Mi;Dương Thị Mai Hà Trâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (aascs) thực hiện / Lê Minh Duy Kha; Trần Văn Tùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định & chi phí khấu hao tài sản cố định tại Cty TNHH Kiểm toán AS / Võ Nguyễn Trung Hào ; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán AS / Tô Anh Hùng; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục tiền tại công ty Kiểm Toán Toàn Cầu (GAFC) / Lê Thị Diễm Tiên ; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) / Bùi Thị Thúy Hằng; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Đông Du. / Phạm Thị Bích Ngọc; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán TND / Phạm Bạch Ngọc;Võ Tường Oanh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt / Mai Ngọc Anh; Trần Thị Kỳ (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán nợ phải trả người bán tại Cty TNHH Kiểm toán & định giá Thăng Long T.D.K - Đồng Nai / Phạm Trần Hạnh Nhưng ; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán tài sản cố định do công ty TNHH kiểm toán Việt Úc thực hiện / Nguyễn Lệ Ngọc Hương; Nguyễn Trọng Nghĩa (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty TNHH Kiểm toán FAC thực hiện / Đỗ Thị Vũ By; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán tài sản cố định trong tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM (AISC) / Phạm Ngọc Nhàn; Trịnh Xuân Hưng (GVHD.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn RồngViệt (vdac) / Nguyễn Thị Huyền Trân; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán tiền lương & các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C thực hiện / Nguyễn Ngọc Phương Uyên; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC do C.ty TNHH kiểm toán MXK thực hiện / Nguyễn Thị Hoàng Yến; Ngô Thị Mỹ Thúy (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC do công ty kiểm toán VACO thực hiện tại công ty in XYZ / Hồ Đình Đạm; Cung Hữu Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thẩm định về phương diện tài chính của dự án đầu tư trung, dài hạn tại sở giao dịch II - Ngân hàng Công thương Việt Nam / Nguyễn Thị Vui.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
The Future of Audit / Ng, Juliana ; Jubb, Christine ; Kend, Michael ; Houghton, Keith.
Thông tin xuất bản: Croatia : ANU Press ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Théorie et pratique de l'audit interne / Jacques Renard; préface de Louis Gallois.
Thông tin xuất bản: Paris : Eyrolles,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành kiểm toán / La Xuân Đào chủ biên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực trạng công tác kiểm toán doanh thu & nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Cty TNHH kiểm toán BCTC do Cty TNHH Kiểm toán Đại tín thực hiện / Bùi Tuấn Nghĩa ; Ngô Thị Mỹ Thuý (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thực trạng kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn Rồng Việt (vdac) / Nguyễn Bảo Ngọc; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thực trạng quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Rồng Việt / Nguyễn Thị Lệ Thu; Trần Văn Tùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền tại công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs) / Huỳnh Thị Cẩm Tú; Trần Văn Tùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu quy trình kiểm toàn khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kiểm toán Việt Mỹ / Trần Quốc Đạt; Nguyễn Quỳnh Tứ Ly (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tổ chức công tác kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Cty TNHH Kiểm toán TV Rồng Việt / Nguyễn Ngọc Phương Duy; Nguyễn Trọng Toàn (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Why and How Audits Must Change : practical guidance to improve your audits / Thomas P. Houck. The man who beats the S&P : investing with Bill Miller / Janet Lowe.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Son,  2002
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wiley CPAexcel exam review 2015. Study guide. Auditing and attestation / O. Ray Whittingto
Thông tin xuất bản: Hoboken ; New Jersey : John Wiley & Sons,  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng