TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn: Thực tập tốt nghiệp ĐH Kế toán (1160 tài liệu)

 
150 sơ đồ kế toán doanh nghiệp / Dương Nhạc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1998
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
26 chuẩn mực kế toán Việt Nam (2001-2006) / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
26 chuẩn mực kế toán Việt Nam / Bộ tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
26 chuẩn mực kế toán Việt Nam và các thông tư hướng dẫn chuẩn mực : đã cập nhật chế độ kế toán tài chính mới nhất / Bộ Tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
261 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp / Phạm Xuân Lực.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A World of Opportunity fiscal 2007 Annual Report / John J Wild
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill ,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Abschlusspolitische Ergebnisspaltungen mit aufgegebenen Geschäftsbereichen nach IFRS 5 [electronic resource] : Existenz und Prävention / von Kai Czupalla.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler,  2021
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
ACCA. Paper F9- Financial management. / Association of Chartered Certified Accountants (Great Britain)
Thông tin xuất bản: London : BPP Learning Media ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accountants' handbook / [edited by] D.R. Carmichael, O. Ray Whittington, Lynford Graham.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Accounting
Thông tin xuất bản: South-Western,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting / Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson/South-Western,  2005
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting / John Hoggett...[et al].
Thông tin xuất bản: Australia : John Wiley & Sons Australia,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting : Basic Principles and Applications / Donald J Guerrier...[et al].
Thông tin xuất bản: New York : Mcgraw-Hill Higher Education ,  1993
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting : Concepts, Procedures, Applications / Donald J. Guerrieri.
Thông tin xuất bản: USA : Glencoe,  1993
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting : information for business decisions / Billie M. Cunningham, Loren A. Nikolai, John D. Bazley.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson/South-Western,  2004.
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting : text and cases / Robert N. Anthony, David F. Hawkins, Kenneth A. Merchant.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting all-in-one for dummies / by Ken Boyd, Lita Epstein, Mark P. Holtzman, Frimette Kass-Shraibman, Maire Loughran, Vijay S. Sampath, John A. Tracy, Tage C. Tracy, and Jill Gilbert Welytok.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc.,  2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting and Finance Innovations
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Accounting and Financial Analysis in the Hospitality Industry / Jon Hales.
Thông tin xuất bản: Burlington, MA : Elsevier Butterworth-Heinemann,  2005
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting at your fingertips [electronic resource] / George R. Murray and Kathleen Murray.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Alpha Books,  2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting best practices / Steven M. Bragg.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting best practices / Steven M. Bragg.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting best practices / Steven M. Bragg.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting concepts and applications / W. Steve Albrecht ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson/South-Western,  2008
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Accounting demystified / Jeffry R. Haber.
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM,  2004
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for dummies / by John A. Tracy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub., Inc.,  2008
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for dummies / by John A. Tracy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for dummies, 4th edition [electronic resource] / John A. Tracy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for financial instruments / Cormac Butler.
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for fixed assets / Raymond H. Peterson.
Thông tin xuất bản: New York : J. Wiley,  2002
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for managers / William H. Webster.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for managers [electronic resource] / by Bill Webster.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for non-accountants [electronic resource] : a manual for managers and students, 6th edition / Graham Mott.
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page,  2005
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for non-accountants [electronic resource] : the fast and easy way to learn the basics / Wayne A. Label.
Thông tin xuất bản: Naperville, Ill. : Sourcebooks,  2006
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for non-accounting students / John R. Dyson.
Thông tin xuất bản: England : Prentice Hall Financial Times,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for payroll : a comprehensive guide / Steven M. Bragg.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2004
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting from a Cross-Cultural Perspective
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Accounting in a nutshell [electronic resource] : accounting for the non-specialist, second edition / Janet Walker.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Burlington, Mass. : Butterworth-Heinemann,  2006
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting Principles / Jerry J. Weygandt.
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley,  1995
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting reference desktop / Steven M. Bragg.
Thông tin xuất bản: New York ; Chichester : Wiley,  2002
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting reference desktop / Steven M. Bragg.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons,  2002
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting the easy way / Peter J. Eisen.
Thông tin xuất bản: Hauppauge, NY : Barron's,  2003.
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting theory / Ahmed Riahi-Belkaoui.
Thông tin xuất bản: Australia : Thomson Learning,  2004
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting theory : a conceptual and institutional approach / Harry I. Wolk, Michael G. Tearney, James L. Dodd.
Thông tin xuất bản: Australia ; Cincinnati, Ohio : South-Western College Pub.,  2001.
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting theory : conceptual issues in a political and economic environment / Harry I. Wolk, James L. Dodd, John J. Rozycki.
Thông tin xuất bản: Los Angeles : Sage Publications,  2008.
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting theory : contemporary accounting issues / Thomas G. Evans.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson/South-Western,  2003.
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting workbook for dummies / John A. Tracy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting workbook for dummies [electronic resource] / John A. Tracy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting workbook for dummies [electronic resource] / John A. Tracy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting, concepts & applications / W. Steve Albrecht ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson/South-Western,  2005
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting, organizations, and institutions : essays in honour of Anthony Hopwood / edited by Christopher S. Chapman, David J. Cooper, and Peter B. Miller.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Accounting, organizations, and institutions : essays in honour of Anthony Hopwood / edited by Christopher S. Chapman, David J. Cooper, and Peter B. Miller.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounts demystified : the astonishingly simple guide to accounting / Anthony Rice.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson Prentice Hall Business,  2008
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounts demystified :how to understand financial accounting and analysis /Anthony Rice
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall ,  2003
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advances in accounting education : teaching and curriculum innovations. Volume 7 / Bill N Schwartz, J Edward Ketz (editors)
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier ,  2005
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advances in accounting. Vol. 23 / edited by Philip M.J. Reckers ; co-editor, Govind Iyer ; associate editors, Salvador Carmona ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Oxford : Elsevier JAI,  2007.
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Advances in Chemical Engineering
Thông tin xuất bản: n Croatia : IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in international accounting . Volume 17 elektronisk ressurs / J. Timothy Sale.
Thông tin xuất bản: Greenwich, CT : JAI Press ,  2004
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advances in international accounting Volume 14 elektronisk ressurs / J. Timothy Sale
Thông tin xuất bản: New York Amsterdam : JAI, an imprint of Elsevier Science ,  2001
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advances in international accounting Volume 15 elektronisk ressurs / J. Timothy Sale
Thông tin xuất bản: Stamford, CT : JAI Press ,  2002
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế / Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Phương Đông,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Auditing & assurance services : a systematic approach / William F. Messier, Jr., Steven M. Glover, Douglas F. Prawitt.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2016
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài giảng và bài tập kế toán tài chính : Sách tham khảo dùng cho Sinh viên khối ngành Kinh tế và Quản lý / Phạm Thị Huyền Quyên(Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bài tập kế toán doanh nghiệp : Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng TH chuyên nghiệp / Nguyễn Thị Thu Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kinh tế quốc dân,  2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập kế toán doanh nghiệp. Phần 1 / Trịnh Quốc Hùng, Trịnh Minh Tân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập kế toán tài chính / Võ Văn Nhị, Lê Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Cẩm Trang
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập nguyên lý Kế toán & Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Phương Đông ,  2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập thực hành kế toán : lập chứng từ - ghi sổ - lập báo cáo tài chính / Trịnh Quốc Hùng, Trịnh Minh Tân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Phương Đông ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán / Hà Xuân Thạch, Trần Phước, Võ Khắc Thường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải kế toán tài chính . phần 1- kế toán doanh nghiệp sản xuất (cập nhật theo thông tư 244/2009/TT - BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực pháp lý kể từ ngày 15/02/2010 / Phan đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bằng chứng kế toán và các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt / Vĩnh Bảo Hoàng Kha; Trịnh Ngọc Anh (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Bookkeeping for dummies / Lita Epstein.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán trách nhiệm tại các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh / Vũ Thị Kim Hồng; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn chính sách kế toán của các công ty dịch vụ môi trường tp. Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Nhung; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước / Nguyễn Thị Thu Hà; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Lan Hương; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Thuận / Nguyễn Thị Thùy Linh; Huỳnh Xuân Hiệp (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đức Linh - tỉnh Bình Thuận / Nguyễn Văn Sanh; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân