TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn: Thanh toán quốc tế (28 tài liệu)

Mô tả chi tiết: International Payment
 
Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế / Nguyễn Minh Kiều (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế / Nguyễn Minh Kiều (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2006
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bài tập và xử lý tình huống trong thanh toán quốc tế / Đặng Thị Phương Diễm, Võ Thị Thùy Vân.
Thông tin xuất bản: H : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 382.17
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình bài tập và bài giải thanh toán quốc tế : Sử dụng kèm theo giáo trình thanh toán Quốc tế / Trần Hoàng Ngân (Chủ Biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình thanh toán quốc tế / Lê Phan Thị Diệu Thảo (chủ biên)...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2013
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình thanh toán quốc tế / Trần Hoàng Ngân (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình thanh toán quốc tế trong du lịch / Trần Thị Minh Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân,  2006
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Thực hành nghiệp vụ thanh toán quốc tế / Lê Phan Thị Diệu Thảo (Chủ biên)...[ và những người khác ].
Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông,  2010
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ thanh toán quốc tế / Nguyễn Thị Thu Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Nguyễn Minh Kiều (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Trần Hoàng Ngân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Lê Văn Tề.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh Toán Quốc Tế / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên); Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Xuân Hương (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tài Chính,  1998
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Nguyễn Minh Kiều (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Nguyễn Minh Kiều (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2013
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Nguyễn Minh Kiều (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán Quốc tế / Trần Hoàng Ngân, Chủ biên…[ Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Trần Hoàng Ngân...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Võ Thanh Thu, Trần Thị Trang (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thanh toán quốc tế / Võ Thanh Thu, Trần Thị Trang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thanh toán Quốc tế / Võ Thị Thúy Anh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tài Chính,  2011
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế : giáo trình / Nguyễn Văn Tiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 382.17
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thanh toán quốc tế : Giáo trình / Trần Hoàng Ngân (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thanh toán quốc tế : Hệ thống bài tập tình huống & câu hỏi trắc nghiệm / Nguyễn Đăng Dờn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế trong ngân hàng / Võ Tường Oanh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thanh toán quốc tế trong ngoại thương & tài trợ thương mại quốc tế / Đinh Xuân Trình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 332.450
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín dụng và thanh toán quốc tế / Hồ Thị Thu Ánh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật