TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn học: Nghiệp vụ ngân hàng 1

Mô tả chi tiết: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 là môn học giới thiệu về các hoạt động kinh doanh của các NHTM bao gồm nghiệp vụ huy động vốn, cấp tín dụng, các dịch vụ thanh toán ngân quỹ và các hoạt động khác. Môn học cung cấp những kiến thức chung tổng quát, từ đó giúp người học có nền tảng cơ bản để nghiên cứu chuyên sâu về từng nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng thương mại.
Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế / Lê Văn Tư.
Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên,  2009
Ký hiệu phân loại: 332.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nghiệp vụ ngân hàng 1 / Châu Văn Thưởng (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiệp vụ ngân hàng 1 / Châu Văn Thưởng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiệp vụ ngân hàng 1 / Văn Thiên Hào.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiệp vụ ngân hàng 2 / Võ Tường Oanh, Văn Thiên Hào.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiệp vụ ngân hàng/ Văn Thiên Hào.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2023
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành nghiệp vụ ngân hàng / Võ Tường Oanh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2023
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình