TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn: Nghiệp vụ ngân hàng 2 (29 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần Nghiệp vụ ngân hàng 2 chủ yếu trang bị cho sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng các kiến thức cơ bản và toàn diện về lý luận và thực tiễn, cũng như kỹ năng thực hành của nghiệp vụ tín dụng ngân hàng và các hoạt động dịch vụ tài chính của NHTM hiện đại. Học phần này đề cập đến: Cở sở lý luận về tín dụng, quy trình và kỹ thuật cấp tín dụng truyền thống và hiện đại được áp dụng phổ biến trên thế giới, kỹ thuật nghiệp vụ cấp tín dụng ngắn, trung và dài hạn và quy trình, rủi ro trong nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng.
 
Bài tập và bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại trong nền kinh tế toàn cầu các nguyên tắc và thực hành = Commercial bank operations in the global economy / Dương Hữu Hạnh.
Thông tin xuất bản: Hà nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Trầm thị Xuân Hương (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống bài tập & 315 câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Trần Thế Sao (chủ biên); Phan Ngọc Thùy Như.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Đăng Dờn (Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng 1 / Châu Văn Thưởng (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiệp vụ ngân hàng 1 / Châu Văn Thưởng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiệp vụ ngân hàng 2 / Châu Văn Thưởng, Hồ Thiện Thông Minh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiệp vụ ngân hàng 2 / Châu Văn Thưởng, Hồ Thiện Thông Minh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiệp vụ ngân hàng 3 / Châu Văn Thưởng, Nguyễn Thành Huyên, Trần Quang Toản (biên soạn)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiệp vụ ngân hàng 3 / Châu Văn Thưởng, Nguyễn Thành Huyên, Trần Quang Toản.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiệp vụ ngân hàng ảo / Nguyễn Trần Nhật Huy, Phùng Hữu Hạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động- Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại / Võ Thị Thúy Anh (chủ biên), Lê Phương Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2010
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế / Lê Văn Tư.
Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên,  2009
Ký hiệu phân loại: 332.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Lê Văn Tề (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê ,  2009
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Lê Văn Tư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Đăng Dờn chủ biên ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại : Giáo trình / Lê Trung Thành.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2002
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại : lý thuyết, bài tập & bài giải (dành cho sinh viên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng chứng khoán) / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động Xã Hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại : Lý thuyết, bài tập & bài giải (dành cho sinh viên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng chứng khoán) / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động Xã Hội,  2009
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại : Lý thuyết, bài tập & bài giải (dành cho sinh viên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng chứng khoán) / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động Xã Hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = : Commercial banking / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = : Commercial banking / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = Commercial banking / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2011
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = Commercial banking / Nguyễn Đăng Dờn...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng trung ương / Nguyễn Đăng Dờn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 332.11
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng : Chuỗi sách nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật