TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn: Tài chính Công (13 tài liệu)

 
Essays in Political Economy and International Public Finance
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2010
Ký hiệu phân loại: 336.015193
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Essays in Political Economy and International Public Finance
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishing Group  20101123
Ký hiệu phân loại: 336.015193
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Essays in Political Economy and International Public Finance Kai A. Konrad, Aron Kiss
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2010
Ký hiệu phân loại: 336.015193
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giải đáp về quản lý tài chính công / Trần Văn Giao
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia,  2009
Ký hiệu phân loại: 336.006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình quản lý tài chính công : chương trình dành cho các lớp không thuộc chuyên ngành quản lý tài chính công / Phạm Văn Khoan (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 336.006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Handbook of public finance / editors, Jürgen G. Backhaus and Richard E. Wagner
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers,  2004
Ký hiệu phân loại: 336
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Lý thuyết tài chính công / Sử Đình Thành chủ biên, Nguyễn Hồng Thắng, Bùi Thị Mai Hoài.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 336.001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Public finance and public policy / Jonathan Gruber.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Worth Publishers,  2007
Ký hiệu phân loại: 336
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Public finance and public policy : responsibilities and limitations of government / Arye L. Hillman.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2009.
Ký hiệu phân loại: 336
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tài chính công / Nguyễn Thị Cành chủ biên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 336
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tài chính công 1 / Nguyễn Trọng Nghĩa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 336
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính công 2 / Nguyễn Trọng Nghĩa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 336
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính công và phân tích chính sách thuế / Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội. Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 336
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật