TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn: Đồ Án Tài Chính Doanh Nghiệp 1 (52 tài liệu)

Mô tả chi tiết:  Đồ án tài chính doanh nghiệp 1 dựa trên kiến thức căn bản về tài chính doanh nghiệp, gồm: phân tích báo cáo tài chính, đo lường lợi nhuận và rủi ro, định giá chứng khoán, xác định chi phí sử dụng vốn.  Sinh viên đi kiến tập tại doanh nghiệp nhằm làm rõ các vấn đề lý thuyết được ứng dụng trên thực tế ra sao, viết một báo cáo kiến tập dưới dạng đồ án môn học, gồm: giới thiệu về doanh nghiệp, mô tả tình hình thực tế tại doanh nghiệp theo đề tài đã chọn, so sánh giữa lý thuyết và thực tế, nhận xét ưu nhược điểm, phát hiện nguyên nhân tồn tại nhược điểm và rút ra các bài học kinh nghiệm.
 
Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp / Phạm Văn Dược.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp / Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / Phạm Quang Trung
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tài chính doanh nghiệp . Phần 2 / Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Đặng Thị Trường Giang.
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình tài chính doanh nghiệp / Bộ Tài chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2000
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình tài chính doanh nghiệp / Lưu Thị Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp T. 1 / Phan Thị Cúc...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thành Huyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thành Huyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thành Huyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phân tích tài chính doanh nghiệp / Ngô Kim Phượng.... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính  2021
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích tài chính doanh nghiệp / Ngô Kim Phượng....[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích tài chính doanh nghiệp / Ngô Kim Phượng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích tài chính doanh nghiệp lý thuyết và thực hành / Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Hà
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích tài chính doanh nghiệp.
Thông tin xuất bản:  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý tài chính doanh nghiệp / Trung tâm thông tin và tư vấn doanh Nghiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính doanh nghiệp / Nguyển Hải Sản.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  1998
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính doanh nghiệp / Võ Tường Oanh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị tài chính doanh nghiệp / Vũ Duy Hào, Đàm Văn Huệ.
Thông tin xuất bản: H. : Giao thông Vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính doanh nghiệp : hệ thống câu hỏi trắc nghiệm bài tập và đáp án / Vũ Duy Hào, Lưu, Thị Hương
Thông tin xuất bản: H : Giao thông Vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính doanh nghiệp. Tập 1 / Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính doanh nghiệp / Bùi Hữu Phước (chủ biên), Lê Thị Lanh, Phan Thị Nhi Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính doanh nghiệp / Bùi Hữu Phước chủ biên ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính doanh nghiệp / Lê Thị Lanh ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính doanh nghiệp / Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính doanh nghiệp / Phan Đình Nguyên, Nguyễn Trọng Nghĩa, Phùng Hữu Hạnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp / Phan Đình Nguyên, Nguyễn Trọng Nghĩa, Phùng Hữu Hạnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp / Trường đại học Kinh tế
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  1999
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính doanh nghiệp : Giáo trình / Đồng Thị Vân Hồng
Thông tin xuất bản: H. Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp : Giáo trình / Lưu Thị Hương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp : giáo trình / Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Từ Thị Hoàng Lan,
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp = : Corporate finance / Stephen A. Ross... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính doanh nghiệp 1 / Phan Đình Nguyên...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp 1 / Phan Đình Nguyên...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp 2 / Phan Đình Nguyên...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp 3 / Phan Đình Nguyên, Nguyễn Lan Hương, Hà Minh Phước
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp 4 / Phan Đình Nguyên, Hà Minh Phước, Ngô Đình Tâm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp căn bản / Châu Văn Thưởng, Phùng Hữu Hạnh, Võ Tường Oanh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp căn bản / Phan Đình Nguyên ... [và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp căn bản : lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam (lý thuyết, bài tập và bài giải ) / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính doanh nghiệp căn bản : lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính doanh nghiệp căn bản : lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính doanh nghiệp căn bản : Lý thuyết, bài tập & bài giải. Tập 1 / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Nhà xuất bản thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính doanh nghiệp căn bản : Lý thuyết, bài tập và bài giải. Tập 2 / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nhà xuất bản thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính doanh nghiệp hiện đại / Trần Ngọc Thơ chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính doanh nghiệp hiện đại / Trần Ngọc Thơ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội:Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính doanh nghiệp hiện đại : chuỗi sách bài tập & giải pháp / Trần Ngọc Thơ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính doanh nghiệp nâng cao / Lê Đức Thắng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp nâng cao 1 / Nguyễn Trọng Nghĩa,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp nâng cao 1 / Nguyễn Trọng Nghĩa,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp nâng cao 2 / Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Lan Hương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp xây dựng / Nguyễn Quỳnh Sang (chủ biên)... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng