TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn: Đồ án Tài chính - Tiền tệ (13 tài liệu)

Mô tả chi tiết:  Đồ án Tài chính – Tiền tệ dựa trên kiến thức căn bản về tài chính – tiền tệ gồm: Lịch sử ra đời của tiền tệ, tài chính; Cung – Cầu tiền; Hệ thống ngân hàng; Lãi suất; Lạm phát; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính công; Thị trường tài chính,…  Sinh viên nghiên cứu tài liệu nhằm làm rõ các vấn đề lý thuyết được ứng dụng trên thực tế ra sao, viết một bài đồ án môn học, gồm: giới thiệu về lĩnh vực đã chọn, tóm tắt lý thuyết, mô tả hiện trạng vấn đề nghiên cứu dựa trên nền tảng lý thuyết nào, nhận xét ưu nhược điểm, phát hiện nguyên nhân tồn tại nhược điểm và rút ra các bài học kinh nghiệm.
 
Exchange rates and international finance / Laurence S. Copeland.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Financial Times Prentice Hall,  2005
Ký hiệu phân loại: 332.456
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Factions and finance in China : elite conflict and inflation / Victor C. Shih.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2008.
Ký hiệu phân loại: 332.4951
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ / Lê Thị Tuyết Hoa, Đặng Văn Dân (chủ biên)...[và tập thể tác giả].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 332
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ / Phan Đình Nguyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tài Chính,  2013
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ / Nguyễn Ngọc Hạnh.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2001
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lý thuyết tài chính - tiền tệ : Giáo trình / Lê Văn Tề, Nguyễn Văn Hà
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết tài chính tiền tệ / Nguyễn Ngọc Hùng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1998
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lý thuyết tài chính tiền tệ : Giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết tài chính tiền tệ : Giáo trình / Phan Thị Cúc, Đoàn Văn Huy (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nhập môn tài chính - tiền tệ / Sử Đình Thành (chủ biên) ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 332.401
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhập môn tài chính - tiền tệ / Sử Đình Thành (chủ biên) ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2008
Ký hiệu phân loại: 332.401
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tài chính tiền tệ / Phan Đình Nguyên ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính tiền tệ / Phan Đình Nguyên...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 332
Bộ sưu tập: Sách giáo trình