TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn: Logic học (116 tài liệu)

 
501 Challenging Logic And Reasoning Problems. / LearningExpress (Organization)
Thông tin xuất bản: New York : LearningExpress,  2005.
Ký hiệu phân loại: 160.76
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
A concise introduction to mathematical logic / Wolfgang Rautenberg.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer,  2006
Ký hiệu phân loại: 511.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
A course in mathematical logic for mathematicians / Yu. I. Manin ; chapters I-VIII translated from the Russian by Neal Koblitz ; with new chapters by Boris Zilber and Yuri I. Manin.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2010
Ký hiệu phân loại: 511.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
A course on mathematical logic / S.M. Srivastava.
Thông tin xuất bản: New York ; London : Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 511.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
A first course in logic : an introduction to model theory, proof theory, computability and complexity / Shawn Hedman.
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Advances in Proof-Theoretic Semantics [electronic resource] / edited by Thomas Piecha, Peter Schroeder-Heister.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in Treatment of Hepatitis C and B
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2017
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advantagebooks - understanding arguments : an introduction to informal logic / Walter Sinnott-Armstrong.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Cengage - Boston,  2013
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Being logical : a guide to good thinking / D.Q. McInerny.
Thông tin xuất bản: New York : Random House,  2004
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Concepts and fuzzy logic / edited by Radim Belohlavek and George J. Klir.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  2011.
Ký hiệu phân loại: 511.313
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Concepts and fuzzy logic / edited by Radim Belohlavek and George J. Klir.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 511.3/13
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Critical reasoning : a practical introduction / Anne Thomson.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2002
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Critical reasoning : GMAT Strategy Guide. / Manhattan GMAT (Firm)
Thông tin xuất bản: Manhattan Prep Publishing,  2012
Ký hiệu phân loại: 160.76
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Critical thinking / Brooke Noel Moore, Richard Parker.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2012
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Critical thinking / Richard L. Epstein ; with Carolyn Kernberger ; illustrations by Alex Raffi.
Thông tin xuất bản: Australia ; Belmont, CA : Thomson/Wadsworth,  2006
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Critical thinking : a student's introduction / Gregory Bassham ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education,  2010
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Critical thinking : the art of argument / George W. Rainbolt, Sandra L. Dwyer.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Wadsworth Cengage Learning,  2012.
Ký hiệu phân loại: 153.42
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Critical thinking : tools for taking charge of your professional and personal life / Richard W. Paul, Linda Elder.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Financial Times/Prentice Hall,  2002.
Ký hiệu phân loại: 153.42
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Critical thinking [electronic resource] : a concise guide / Tracy Bowell and Gary Kemp.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Routledge,  2005
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Critical thinking for working students / Mike Andolina ; chapter contributor, Mary S. Andolina.
Thông tin xuất bản: Australia ; Albany, NY : Delmar/Thomson Learning,  2001.
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Critical thinking skills : developing effective analysis and argument / Stella Cottrell.
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan,  2005
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Critical thinking skills success in 20 minutes a day / Lauren Starkey.
Thông tin xuất bản: New York : LearningExpress,  2004
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Enthymemes and Topoi in Dialogue / Ellen Breitholtz.
Thông tin xuất bản: LEIDEN ; BOSTON : Brill ,  2021
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Enthymemes and Topoi in Dialogue : The Use of Common Sense Reasoning in Conversation
Thông tin xuất bản: Brill  2020
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Figments of reality : the evolution of the curious mind / Ian Stewart and Jack Cohen.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  1997
Ký hiệu phân loại: 153.42
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Figments of reality : the evolution of the curious mind / James Michael Stewart, Jack Cohen.
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press,  1999
Ký hiệu phân loại: 153.42
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Fuzzy Logic
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 511.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fuzzy Logic / F. Martin Mcneill/Ellen Thro
Thông tin xuất bản: AP Professional ,  1994
Ký hiệu phân loại: 511.313
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fuzzy logic models and fuzzy control : an introduction / D. S. Hooda, Vivek Raich.
Thông tin xuất bản: : Alpha Science International Limited,  2017
Ký hiệu phân loại: 511.322
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fuzzy sets and fuzzy logic : theory and applications / George J. Klir and Bo Yuan.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall PTR,  1995
Ký hiệu phân loại: 511.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Galen's Institutio Logica : English Translation, Introduction, and Commentary / English translation, introd., and commentary [by] John Spangler Kieffer.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Johns Hopkins Press  [1964]
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Galen's Institutio Logica English Translation, Introduction, and Commentary / English translation, introd., and commentary [by] John Spangler Kieffer.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Johns Hopkins Press  1964
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giáo trình Logic học / Lê Thanh Thập (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân,  2013
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình Logic học đại cương / Nguyễn Như Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2012
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình lôgíc học hình thức (tái bản có sửa chữa, bổ sung) / Võ Văn Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình Lôgic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học / Đoàn Văn Khái, Nguyễn Anh Tuấn, Dư Đình Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2018
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình Lôgic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học / Đoàn Văn Khái,Nguyễn Anh Tuấn,Dư Đình Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình nhập môn logic hình thức / Nguyễn Đức Dân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình nhập môn logic hình thức / Nguyễn Đức Dân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM ,  2008
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trìnhLogic học / Lê Thanh Thập.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân,  2016
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Inner Experiences: Theory, Measurement, Frequency, Content, and Functions
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA,  2016
Ký hiệu phân loại: 153.42
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Intermediate logic / David Bostock.
Thông tin xuất bản: Oxford : New York : Clarendon Press ; Oxford University Press,  1997
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Introduction to fuzzy logic using MATLAB / S.N. Sivanandam, S. Sumathi and S.N. Deepa.
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  2007
Ký hiệu phân loại: 511.3130285
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Language, Proof, and Logic / Jon Barwise & John Etchemendy ; in Collaboration with Gerard Allwein/Dave Barker-Plummer/;albert Liu
Thông tin xuất bản: CSLI Publications ,  2002
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Lectures in logic and set theory / George Tourlakis.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 511.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Logic / Paul Tomassi.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  1999
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Logic : an introduction / Greg Restall.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2006
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Logic : an introductory course / W.H. Newton-Smith.
Thông tin xuất bản: London : Routledge,  1985
Ký hiệu phân loại: 511.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Logic and Automata
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press ,  2008
Ký hiệu phân loại: 511.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Logic and Boolean Algebra / Kathleen Levitz, Hilbert Levitz
Thông tin xuất bản: Barron';s Educational Series ,  1979
Ký hiệu phân loại: 511.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Logic and contemporary rhetoric : the use of reason in everyday life / Nancy Cavender, Howard Kahane.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Cengage Learning,  2012
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Logic and discrete mathematics : a concise introduction / Willem Conradie, Valentin Goranko.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc.,  2015
Ký hiệu phân loại: 511.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Logic for dummies / Mark Zegarelli.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Lôgic hình thức / Lưu Hà Vĩ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  1997
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Logic học / Nguyễn Đức Dân, Nguyễn Duy Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lôgic học biện chứng và sự phát triển của khoa học / Lê Văn Đoán.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật,  2019
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Logic học biện chứng và sự phát triển của khoa học : sách chuyên khảo / Lê Văn Đoán.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia Sự thật,  2019
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Logic made easy : how to know when language deceives you / Deborah J. Bennett.
Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton & Co.,  2004
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Logic Toán / Trần Thọ Châu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2007
Ký hiệu phân loại: 511.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Logic with trees [electronic resource] : an introduction to symbolic logic / Colin Howson.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  1997
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Logic, logic, and logic / George Boolos ; with introductions and afterword by John P. Burgess ; edited by Richard Jeffrey.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass : Harvard University Press,  1998
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Logic-phi logic trong đời thường và trong pháp luật / Lê Duy Thịnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Logik : Wiener Logikkolleg 1894/95
Thông tin xuất bản: Berlin, Germany De Gruyter  2016
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mastermind : how to think like Sherlock Holmes / Maria Konnikova.
Thông tin xuất bản: Edinburgh : Canongate,  2013.
Ký hiệu phân loại: 153.42
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Mathematical logic / Ian Chiswell and Wilfrid Hodges.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Oxford University Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 511.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mathematical Logic and Computability / H. Jerome Keisler, Joel Robbin.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  1996
Ký hiệu phân loại: 511.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Metaphorical management [electronic resource] : using intuition and creativity as a control mechanism for complex systems / Klaus Elle.
Thông tin xuất bản: Dordrecht ; New York : Springer,  2011.
Ký hiệu phân loại: 153.42
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Modality and tense [electronic resource] : philosophical papers / Kit Fine.
Thông tin xuất bản: Oxford : Clarendon Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Modern logic 1850-1950, East and West /Francine F. Abeles, Mark E. Fuller, editors.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Một số tình huống và bài tập môn logic học / Lê Duy Ninh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Nguyên tắc tư duy lô-gic và phát triển cá nhân / Dũng Tiến, Thúy Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 153.42
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Nhập môn logic học / Phạm Đình Nghiệm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2018
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Nhập môn logic học / Phạm Đình Nghiệm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Nhập môn logic học / Phạm Đình Nghiệm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2017
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Nhập môn lôgích hình thức : giáo trình / Nguyễn Đức Dân
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương pháp ghi nhận siêu tốc / Bobbi DePorter ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri Thức,  2008
Ký hiệu phân loại: 153.42
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Phương pháp tư duy để làm việc có hiệu quả / Hanry Burnett.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Từ điển Bách Khoa,  2007
Ký hiệu phân loại: 153.42
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Proof and disproof in formal logic : an introduction for programmers / Richard Bornat
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press ,  2005
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Proof theory for fuzzy logics [electronic resource] / by George Metcalfe, Nicola Olivetti, Dov Gabbay.
Thông tin xuất bản: Dordrecht ; London : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 511.313
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Proof, logic and formalization / edited by Michael Detlefsen.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  1992
Ký hiệu phân loại: 511.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Real essentialism / David S. Oderberg.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2007
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Second thoughts : critical thinking for a diverse society / wanda Teays.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Six Hats to Think / Edward De Bono
Thông tin xuất bản: Granica Adelphi ,  2007
Ký hiệu phân loại: 153.42
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Smart thinking : skills for critical understanding and writing / Matthew Allen.
Thông tin xuất bản: Melbourne ; New York : Oxford University Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Smart thinking : skills for critical understanding and writing / Matthew Allen.
Thông tin xuất bản: Melbourne ; New York : Oxford University Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Soybean : Physiology and Biochemistry
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2011
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tập bài giảng Logic học / Lê Duy Ninh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức-Hội Luật gia Việt Nam,  2014
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tập bài giảng Logic học / Lê Duy Ninh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức-Hội Luật gia Việt Nam,  2018
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The Art of Abduction
Thông tin xuất bản: Cambridge The MIT Press  2022
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The art of reasoning : an introduction to logic and critical thinking / David Kelley.
Thông tin xuất bản: New York London : W. W. Norton & Company, Inc.  2014
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The evolution of logic [electronic resource] / W.D. Hart.
Thông tin xuất bản: Cambridge ;New York : Cambridge University Press ,  2010
Ký hiệu phân loại: 160.9
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The guide to critical thinking in economics / Richard L. Epstein, Carolyn Kernberger.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson/South-Western,  2004.
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The iconic logic of Peirce's graphs / Sun-Joo Shin.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  2002.
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The iconic logic of Peirce's graphs / Sun-Joo Shin.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The logical must :Wittgenstein on logic /Penelope Maddy.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 160.92
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
The Oxford guide to effective argument and critical thinking / Colin Swatridge.
Thông tin xuất bản: Oxford Oxford University Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The paradox of self-consciousness / Jos�e Luis Berm�udez.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1998
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The paradox of self-consciousness / Jos�e Luis Berm�udez.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1998.
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The power of logic / C. Stephen Layman.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The Psychology of Human Thought : An Introduction
Thông tin xuất bản: Heidelberg Heidelberg University Publishing (heiUP)  2019
Ký hiệu phân loại: 153.42
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The psychology of proof : deductive reasoning in human thinking / Lance J. Rips.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1994.
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The psychology of proof : deductive reasoning in human thinking / Lance J. Rips.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1994
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Rise of Informal Logic
Thông tin xuất bản: Centre for Research in Reasoning, Argumentation and Rhetoric (CRRAR): Windsor Studies in Argumentation  2014
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Thinking critically / John Chaffee.
Thông tin xuất bản: Boston : Wadsworth/Clengage Learning ,  2012
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Thoughts and Ways of Thinking : Source Theory and Its Applications
Thông tin xuất bản: Ubiquity Press  2017
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tìm hiểu lôgich học / Lê Tử Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  1996
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tư duy biện luận ứng dụng / Dương Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Xuân Đạt.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tư duy chiến lược / Avinash K Dixit, Bary J Nalebuff.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri Thức,  2007
Ký hiệu phân loại: 153.42
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tư duy có hệ thống - tư duy đúng hướng trong thời đại quá tải thông tin = : The Organized Mind / Daniel J. Levitin; Hoàng Việt (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2017
Ký hiệu phân loại: 153.42
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tư duy logic / Minori Kanbe; Quỳnh Chi (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2017
Ký hiệu phân loại: 153.42
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tư duy phản biện dành cho sinh viên : Học những kỹ năng đánh giá có phê phán và xây dựng luận cứ hiệu quả / Brink-Budgen Roy Van Den, Đinh Hồng Phúc (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống / Trần Đình Hoành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ,  2013
Ký hiệu phân loại: 153.42
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Vādanyāya of Dharmakīrti :the logic of debate /critically edited and translated with introduction, and notes by Pradeep P. Go
Thông tin xuất bản: Delhi, India : Sri Satguru Publications,  
Ký hiệu phân loại: 160/.8/82943
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Vagueness / Timothy Williamson.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  1994
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
What's the problem? : a brief guide to thinking critically / Paula S. Rothenberg.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Worth Publishers,  2010
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
You've got to be kidding! : how jokes can help you think / John Capps and Donald Capps.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. ; Malden MA : Wiley-Blackwell,  2009
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic