TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn: Quản lý nhà nước về kế toán (23 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình khung đào tạo ngành kế toán, với thời lượng là 3 đơn vi ̣hoc̣ trı̀nh, nội dung của học phần bao gồm 5 chương và 64 điều liên quan Luật kế toán để các doanh nghiệp vận dụng trong việc thực hiện các qui định về chấp hành pháp luật về kế toán từ những quy định chu đến tổ chức thực hiện tại doanh nghiệp thế nào để đảm bảo không vi phạm pháp luật về kế toán.
 
Bài giảng và bài tập kế toán tài chính : Sách tham khảo dùng cho Sinh viên khối ngành Kinh tế và Quản lý / Phạm Thị Huyền Quyên(Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cẩm nang hoàn thiện hệ thống pháp luật kế toán dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp năm 2017 / Vũ Hoa Tươi (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp quy định mới về quản lý sử dụng tài sản công và quản lý tài chính ngân sách / Khánh Chi, Khánh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội Tài chính ,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công tác tổ chức quản lý tiền lương và phương pháp hạch toán kế toán tại công ty TNHH dược phẩm 3A / Huỳnh Thị Kim Phúc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp : Chế độ phát hành quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng / Bộ tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Tài Chính,  1998
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán : Cơ sở cho quyết định quản lý / Nguyễn Thị Thu, Vũ Hữu Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty công trình giao thông đô thị và quản lý nhà Thủ Đức / Nguyễn Thảo Ngọc; Đoàn Thị Thu Hoài (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán mới đơn vị hành chính sự nghiệp chế độ tự chủ-tự chịu trách nhiệm về quản lý hành chính sử dụng mục lục ngân sách nhà nước : theo quyết định số 19/20006/QĐ ngày 30-3-2006 của Bộ trưởng bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động-Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty công trình giao thông đô thị và quản lý nhà Thủ Đức / Nguyễn Ngọc Thanh; Nguyễn Đoan Trang (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Luật kế toán
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Chính trị Quốc gia,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kế toán (hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kế toán : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2016
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kế toán hiện hành và luật kế toán 2015 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 thàng 01 năm 2017) / Dương Phong (tuyển chọn).
Thông tin xuất bản: TPHCM : Hồng Đức,  2016
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kế toán kiểm toán.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kế toán và những quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện áp dụng từ năm 2017 / Tăng Bình, Ngọc Tuyền (hệ thống).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành / Nguyễn Hữu Đại (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước / Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý nhà nước về kế toán / Trần Tấn Hùng, Ngô Thị Mỹ Thúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý nhà nước về kế toán / Trần Văn Tùng ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý nhà nước về kế toán / Trần Văn Tùng, ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý nhà nước về kế toán / Trần Văn Tùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sách tham khảo kế toán tài chính : Dành cho Sinh viên khối ngành kinh tế và quản lý / Hồ Xuân Thủy ( chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
SQL Server 2005 xây dựng ứng dụng quản lý kế toán bằng C# 2005 / Phạm Hữu Khang (chủ biên); Phương Lan (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng