TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Lập trình 1 (311 tài liệu)

 
.Net toàn tập. Tập 6 - Lập trình báo cáo dùng Crystal Reports. Net Và C# lập trình Visual C# thế nào? / Dương Quang Thiện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
A Practical Introduction to Python Programming / Brian Heinold
Thông tin xuất bản: : Mathematics and Computer Science Mount St. Mary’s University,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
A primer on scientific programming with Python / Hans Petter Langtangen.
Thông tin xuất bản: Heidelberg ; Dordrecht ; London ; New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
A primer on scientific programming with Python / Hans Petter Langtangen.
Thông tin xuất bản: Dordrecht ; New York : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
A Primer on Scientific Programming with Python elektronisk ressurs / by Hans Petter Langtangen
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Advanced guide to Python 3 programming / John Hunt
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Advanced Python Programming : Build high performance, concurrent, and multi-threaded apps with Python using proven design patterns / Gabriele Lanaro, Quan Nguyen, Sakis Kasampalis.
Thông tin xuất bản: Mumbai : Packt Publishing,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Automate the boring stuff with python : practical programming for total beginners / Al Sweigart.
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press,  2015.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Bài tập lập trình hướng đối tượng với C / Nguyễn Thanh Thủy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Bài tập lập trình hướng đối tượng với C++ / Nguyễn Thanh Thuỷ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning programming with Python for dummies / John Paul Muelle.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons.,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning programming with Python® for dummies® / by John Paul Muelle
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Python / Peter Norton ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Python / Peter Norton.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Publishing, Inc,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Python : from novice to professional / Magnus Lie Hetland.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York, NY : Apress ; Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Python : from novice to professional / Magnus Lie Hetland.
Thông tin xuất bản: New York, NY : New York : Apress, Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Python : from novice to professional / Magnus Lie Hetland.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Apress,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Python : From Novice to Professional [electronic resource] / by Magnus Lie Hetland.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Magnus Lie Hetland,  2005.
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Python : from novice to professional [electronic resource] / Magnus Lie Hetland.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Apress,  2008.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning python [electronic resource] : from novice to professional / Magnus Lie Hetland.
Thông tin xuất bản: Berkeley : Apress,  2008.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Python visualization [electronic resource] : crafting visual transformation scripts / Shai Vaingast ; technical reviewer, C. Titus Brown.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Blender 2.49 scripting [electronic resource] : extend the power and flexibility of Blender with the help of Python, a high-level, easy-to-learn scripting language / Michel Anders.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Open Source,  2010.
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Building Chatbots with Python : Using Natural Language Processing and Machine Learning / Sumit Raj.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C# 2005 : T3 - Lập trình hướng đối tượng / Phạm Hữu Khang chủ biên, Hoàng Đức Hải, Trần Tiến Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C# 2005. Tập 4 - Quyển 1 - Lập trình cơ sở dữ liệu / Phạm Hữu Khang chủ biên; Trần Tiến Dũng (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C# căn bản và Visual Studio .NET IDE - lập trình visual C# thế nào?. tập 1 / Dương Quang Thiện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C# và .NET Framework lập trình Visual C# thế nào? . T.2 / Dương Quang Thiện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C++ Lập trình hướng đối tượng / Phạm Văn Ất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Các kỹ xảo lập trình với Java, Java lập trình mạng / Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Các kỹ xảo lập trình với Java, Java lập trình mạng / Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cẩm nang lập trình hệ thống cho máy vi tính bằng Pascal , C , Assembler . T.1 / Tischer Michael.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cẩm nang lập trình hệ thống cho máy vi tính bằng Pascal , C , Assembler . T.2 / Tischer Michael.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cẩm nang lập trình. Tập 1 / Nguyễn Minh Sang, Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CherryPy essentials [electronic resource] : rapid Python web application development : design, develop, test, and deploy your Python web applications easily / Sylvain Hellegouarch ; reviewers, Rémi Delon, Robert Brewer
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Publishing Ltd.,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Chuyên đề công nghệ phần mềm (lập trình JAVA) / Dương Hữu Thành, Võ Tấn Dũng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở toán trong lập trình / Đỗ Đức Giáo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Complex Network Analysis in Python : recognize, construct, visualize, analyze, interpret / Dmitry Zinoviev.
Thông tin xuất bản: : Pragmatic Bookshelf,  2018
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Core Python applications programming [electronic resource] / Wesley J. Chun.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Core python programming / Wesley J. Chun.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Core Python programming / Wesley J. Chun.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Core Python programming / Wesley J. Chun.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Financial Times Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data Structure and Algorithmic Thinking with Python Data Structure and Algorithmic Puzzles / Narasimha Karumanchi.
Thông tin xuất bản: CareerMonk,  2016
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data Structures and Algorithms in Python / Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons, Inc,  2013
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures and algorithms using Python / Rance D. Necaise.
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, Inc,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Deep learning with Python / François Chollet.
Thông tin xuất bản: Shelter Island, NY : Manning Publications Co,  2018
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Discovering computer science : interdisciplinary problems, principles, and Python programming / Jessen Havill.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Expert Python programming [electronic resource] : learn best practices to designing, coding, and distributing your Python software / Tarek Ziadé ; foreword by Shannon -jj Behrens.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Expert Python programming [electronic resource] : learn best practices to designing, coding, and distributing your Python software / Tarek Ziadé ; reviewers, Shannon -jj Behrens, Paul Kennedy, Wendy Langer ; technical editor, Siddharth Mangarol
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Publishing Ltd.,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fluent Python / Luciano Ramalho.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2015.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Foundations of agile Python development [electronic resource] / Jeff Younker.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : New York, N.Y. : Apress ; Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Foundations of Python network programming / Brandon Rhodes, John Goerzen.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Foundations of Python network programming / J. Goerzen.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York : Apress ; Distributed to the Book trade in the United States by Springer-Verlag,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Foundations of Python network programming : the comprehensive guide to building network applications with Python [electronic resource] / Brandon Rhodes, John Goerzen.
Thông tin xuất bản: [New York] : New York : Apress ; Distributed to the book trade worldwide by Springer Science+Business Media,  2010.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Foundations of Python network programming [electronic resource] : the comprehensive guide to building network applications with Python, second edition / Brandon Rhodes, John Goerzen ; technical reviewer, Michael Bernstein.
Thông tin xuất bản: [New York] : Apress,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giải pháp cho lập trình Java 2 / VN-GUIDE dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình bài tập ngôn ngữ lập trình C / Tăng Kim Quang, Nguyễn Công Bình; Lê Minh Trung (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng / Phạm Văn Ất (chủ biên), Lê Trường Thông
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao / Hồ Trung Thành (chủ biên), Trần Duy Thanh, Trương Hoài Phan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2020
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình lập trình C trên windows / Nguyễn Đình Quyên, Mai Xuân Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Lập trình C ứng dụng / Vũ Hồng Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình lập trình C/C++ trên linux / Nguyễn Trí Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình lập trình cơ sở / Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình lập trình hướng đối tượng / Trương Hải Bằng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình lập trình Java / Huỳnh Ngọc Tín, Nguyễn Trác Thức, Tôn Thất Hòa An (biên soạn); Hoàng Kiếm (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình lập trình nhúng trên thiết bị di động / Lâm Đức Khải, Nguyễn Thanh Thiện.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình lập trình Pascal / Thạc Bình Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C / Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật ,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++ / Nguyễn Ngọc Cương (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông Tin và Truyền Thông,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hacking secret ciphers with Python / Al Sweigart.
Thông tin xuất bản: [San Francisco, Calif. : Al Sweigart],  2013.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hands-On Data Science and Python Machine Learning / Frank Kane.
Thông tin xuất bản: BIRMINGHAM - MUMBAI : Packt,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hands-on Python Tutorial : Release 1.0 For Python 3.1 / Andrew N. Harrington.
Thông tin xuất bản: Chicago : Loyola University,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hành trang lập trình : những kỹ năng lập trình viên chuyên nghiệp cần có / Vũ Công Tấn Tài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2020
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Head first programming : [a learner's guide to programming using the Python language] / Paul Barry, David Griffiths.
Thông tin xuất bản: Beijing ; Sebastopol, CA : O'Reilly,  2009.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Head first Python / Paul Barry.
Thông tin xuất bản: Farnham : O'Reilly,  2011.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hello! Python / Anthony Briggs.
Thông tin xuất bản: Shelter Island, N.Y. : Manning,  2012.
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
High performance Python / Micha Gorelick and Ian Ozsvald.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
How to think like a computer scientist : learning with Python / Allen Downey, Jefrey Elkner, Chris Meyers.
Thông tin xuất bản: Wellesley, Massachusetts : Green Tea Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
How to Think Like a Computer Scientist Learning with Python Allen Downey
Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] Green Tea Press  2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hướng dẫn học lập trình với C#, Cơ chế xử lý ngoại lệ xử lý các số, chuỗi và lớp . T.1 / Jay Hilyaro, Stephen Teilhet; Ngọc Tuấn (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn học lập trình với C#, Làm việc với các Diagnostics, Deletgate, Event và các biểu thức : T.2 / Jay Hilyaro, Stephen Teilhet, Ngọc Tuấn dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn học lập trình với C#, Xử lý các cơ chế phản xạ, lập trình mạng và vấn đề bảo mật : T.3 / Jay Hilyaro, Stephen Teilhet, Ngọc Tuấn dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn lập trình mạng bằng Java / Đậu Quang Tuấn, Nguyễn Viết Linh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn tự học cơ sở lập trình Pascal / Nguyễn Quang Tấn, Hồ Trung Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introduction to computation and programming using Python / John V. Guttag.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introduction to machine learning with Python : a guide for data scientists / Andreas C. Müller and Sarah Guido.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc.,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introduction to machine learning with Python : a guide for data scientists / Andreas C. Müller and Sarah Guido.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc.,  2016
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introduction to numerical programming : a practical guide for scientists and engineers using Python and C/C++ / Titus A. Beu, Babeș-Bolyai University, Faculty of Physics, Cluj-Napoca, Romania
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introduction to Python programming / Gowrishankar S, Veena A.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introduction to Python programming / Gowrishankar S, Veena A.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis, a CRC title, part of the Taylor & Francis imprint, a member of the Taylor & Francis Group, the academic division of T&F Informa, plc,  2018
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introduction to Scientific Programming with Python
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer Nature,  2020
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Invent your own computer games with Python / Al Sweigart.
Thông tin xuất bản: [United States] : Al Sweigart,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
IronPython in action / Michael J. Foord, Christian Muirhead ; [foreword by Jim Hugunin].
Thông tin xuất bản: Greenwich, Conn. : Manning,  2009.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
IronPython in action [electronic resource] / Michael J. Foord, Christian Muirhead.
Thông tin xuất bản: Greenwich, Conn. : Manning,  2009.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Java - Lập trình cơ sở dữ liệu / Nguyễn Tiến, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Hoài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Java Servlets Lập trình - Ví dụ - Ứng dụng / Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hương, Ngô Quốc Việt.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật lập trình
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật lập trình / Nguyễn Thúy Loan, Văn Thị Thiên Trang.
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình / Nguyễn Thúy Loan.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình / Nguyễn Thúy Loan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình / Nguyễn Thúy Loan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình / Nguyễn Trung Trực.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật lập trình / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình : Giáo trình / Học viện công nghệ bưu chính - viễn thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình 1 : bài giảng / Mai Ngọc Tùng, Lê Trung Hiếu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình 2 : bài giảng / Nguyễn Hà Giang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình C chuẩn Ansi C / Hồ Hoàng Triết.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật lập trình Game trong Java / Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật lập trình nâng cao / Hà Ngọc Nguyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình PASCAL : giáo trình / Nguyễn Danh Hưng
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn tập . Tập 1 / Phương Lan, Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn tập . Tập 2 / Phạm Hữu Khang chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn tập : T.1 / Phương Lan, Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình 1 / Trịnh Công Nhựt, Huỳnh Quốc Bảo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình bằng Turbo Pascal / Nguyễn Đình Hóa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình bằng Turbo Pascal version 7.0 / Henning Mittelbach; Ngô Diên Tập (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình c # trên windows / Mai Ngọc Thu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình C trong kỹ thuật điện tử / W. Buchanan; Ngô Diên Tập, Phạm Huy Quỳnh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình C# trên window / Mai Ngọc Thu
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình C# trên Windows / Mai Ngọc Thu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình C# và Winform / Phạm Hữu Tùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học và Kỹ Thuật,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình căn cứ dữ liệu dùng ADO.NET và C# Lập trình Visual C# thế nào ? . T.4 / Dương Quang Thiện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình cơ bản C / Nguyễn Thúy Loan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình cơ bản C / Nguyễn Thúy Loan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình CSDL với visual basic 2005 và Ado.net 2.0 / Nguyễn Thiên Bằng (chủ biên); Phương Lan (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình Delphi 5.0 cơ bản và nâng cao câu hỏi trắc nghiệm và giải đáp bài tập / Bắc Hà Group.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình game 3D với Java / Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Giao Thông Vận Tải,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình giao diện người dùng theo C# . T.3 - Lập trình Visual C# thế nào ? / Dương Quang Thiện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hàm / Phan Huy Khánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hợp ngữ / Ngô Thanh Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : KHoa học Tự nhiên và Công nghệ ,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hợp ngữ / Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Anh Vinh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng bằng VC# / Nguyễn Văn Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hướng đối tượng C++ / Phạm Văn Ất, Nguyễn Hiếu Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C++ : bài giảng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng với C / Nguyễn Thanh Thuỷ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hướng đối tượng với C++ / Lê Đăng Hưng... [và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hướng đối tượng với Java / Đoàn Văn Ban.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình java / Dương Thành Phết
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình kỹ thuật với C, Matlab, Java / Ngọc Tuấn, Tấn Mẫn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình logic trong Prolog / Phan Huy Khánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.115
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình lôgic trong Prolog / Phan Huy Khánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình mạng / Văn Thiên Hoàng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình mạng / Văn Thiên Hoàng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình mạng / Văn Thiên Hoàng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình nâng cao : Giáo trình / Dương Xuân Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Nông nghiệp Hà Nội ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình Pascal . T.3 / Bùi Việt Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình song ngữ Borland C++ & Visual Basic một cách nhanh chóng & có hiệu quả. T.1 / Đậu Quang Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình trên môi trường Windows / Mai Ngọc Thu, Nguyễn Huy Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình trên môi trường Windows / Mai Ngọc Thu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình trên ngôn ngữ C / Hoàng Chí Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình trực quan / Võ Trung Hùng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng ,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.118
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình ứng dụng C# C# dành cho người tự học. tập 1 / Ngọc Bích, Tường Thụy, Quỳnh Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông Tin và Truyền Thông,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình và cuộc sống = : blog coding horror / Jeff Atwood; Hồ Sỹ Hùng (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí ,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình VBA trong excel / Phan Tự Hướng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình viên phù thủy thế giới mạng = : So, you want to be a coder? : the ultimate guide to a career in programming, video game creation, robotics, and more! / Jane Bedell; Thanh Yên (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.1023
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình Visual C# thế nào ? : Lập trình Web dùng ASP.NET và C# . Tập 5 / Dương Quang Thiện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình Visual C# thế nào ? T.4 : Lập trình căn cứ dữ liệu dùng ADO.NET và C# / Dương Quang Thiện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình Windows bằng Visual C / Đặng Văn Đức, Lê Quốc Hưng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình Windows với C#.net / Phương Lan chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lean Python : learn just enough Python to build useful tools / Paul Gerrard.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learn Raspberry Pi Programming with Python elektronisk ressurs / by Wolfram Donat
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress : Imprint: Apress ,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learn to program with Minecraft : transform your world with the power of Python [electronic resource] / Craig Richardson.
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Python / Mark Lutz and David Ascher.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Python / Mark Lutz, David Ascher.
Thông tin xuất bản: Sebastopol : O'Reilly,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Python / Mark Lutz.
Thông tin xuất bản: Beijing ; Sebastopol : O'Reilly,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Python / Mark Lutz.
Thông tin xuất bản: Farnham : O'Reilly,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Python elektronisk ressurs / Mark Lutz
Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly Media ,  2013
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Python network programming : utilize Python 3 to get network applications up and running quickly and easily / Dr. M.O. Faruque Sarker, Sam Washington.
Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Packt Publishing,  2015.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning robotics using Python : design, simulate, program, and prototype an interactive autonomous mobile robot from scratch with the help of Python, ROS, and Open-CV! / Lentin Joseph.
Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Packt Publishing,  2015.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Making games with Python & Pygame : a guide to programming with graphics, animation, and sound / Al Sweigart.
Thông tin xuất bản: Charleston, South Carolina : Creative Commons,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Making Use of Python / Rashi Gupta.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Matplotlib for Python developers : build remarkable publication quality plots the easy way / Sandro Tosi.
Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Packt Publishing,  2009.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mẹo và thủ thuật lập trình bằng Turbopascal 5.5 / Schapers Arne.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mobile python : rapid prototyping of applications on the mobile platform / Jürgen Scheible and Ville Tuulos ; reviewed by Panos Asproulis ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  2007.
Ký hiệu phân loại: 005.13/3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
More Python programming for the absolute beginner / Jonathan S. Harbour.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Course Technology, Cengage Learning,  2012.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Natural language processing with Python / -
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA ; Cambridge [Mass.] : O'Reilly,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình / Cao Hoàng Trụ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1997
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình / Hà Ngọc Nguyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ngôn ngữ lập trình / Hà Ngọc Nguyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ngôn ngữ lập trình : Được biên soạn trong khuôn khổ dự án ASVIET002CNTT.
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ ,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình AutoLISP căn bản và ứng dụng / Nguyễn Quang Huy, Hải Yến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình AutoLISP. T.1- Lập trình thiết kế trên AutoCAD 14,2000 / Nguyễn Thanh Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình AutoLISP. T.2 - Lập trình thiết kế trên AutoCAD 14,2000 / Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Thanh Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình C / Nguyễn Thúy Loan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ngôn ngữ lập trình C / Quách Tuấn Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình C : Học và sử dụng / Dương Tử Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình C++ : giáo trình / Lê Phú Hiếu.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng / Dương Tử Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu / Nguyễn Việt Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu / Nguyễn Việt Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình các nguyên lý và mô hình / Cao Hoàng Trụ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình Fortran 90 / Phan Văn Tân
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình FORTRAN 90 / Phan Văn Tân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nhập môn lập trình ngôn ngữ C : Lý thuyết, ví dụ, bài tập mẫu, bài tập / Nguyễn Thanh Thủy chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Numerical Python : Scientifi Computing and Data Science Applications withNumpy, SciPy and Matplotlib / [edited by] Robert Johansson.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Science+Business Media,  2019.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objective-C ngôn ngữ lập trình thiết bị di động trên nền tảng iOS / Phạm Thế Bảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương đông,  2016
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical programming : an introduction to computer science using Python / Jennifer Campbell ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C. : Pragmatic Bookshelf,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical programming : an introduction to computer science using Python 3.6 / Paul Gries, Jennifer Campbell, Jason Montojo.
Thông tin xuất bản: North Carolina Pragmatic Bookshelf :  2017
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical Python AI Projects : Mathematical Models of Optimization Problems with Google OR-Tools / by Serge Kruk.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress : Imprint: Apress,  2018.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practices of the python pro / Dane Hillard.
Thông tin xuất bản: New york : Manning Publications,  2020
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Pro IronPython [electronic resource] / Alan Harris ; technical reviewer, Shawna Garver.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Pro Python [electronic resource] / Marty Alchin ; technical reviewer: George Vilches.
Thông tin xuất bản: [New York] : Apress,  2010.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Pro Python system administration / Rytis Sileika.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Apress,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Pro Python system administration [electronic resource] / Rytis Sileika ; technical reviewer, Patrick Engebreston.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2010.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Pro Python system administration [electronic resource] / Rytis Sileika ; technical reviewer, Patrick Engebreston.
Thông tin xuất bản: [Berkeley, Calif.] : New York, N.Y. : Apress ; Distributed to the book trade in the U.S. by Springer,  2010.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programmation Python / Tarek Ziadé ,Stéfane Fermigier ,Stephan Richter
Thông tin xuất bản: Eyrolles ,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming in Python 3 : a complete introduction to the Python language / Mark Summerfield.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming Python / Mark Lutz.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly ,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming Python / Mark Lutz.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming python / Mark Lutz.
Thông tin xuất bản: Beijing [etc.] : O'Reilly,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming Python [electronic resource] / Mark Lutz.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly,  2011.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python : create-modify-reuse / Jim Knowlton.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2008.
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python [electronic resource] : journey from novice to expert : learn core concepts of Python and unleash its power to script highest quality Python programs.
Thông tin xuất bản: Birmingham, England ; Mumbai, [India] : Packt Publishing,  2016.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python 2. 6 Text Processing Beginner's Guide. / Jeff Mcneil
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing, Limited  2010
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python 2.1 Bible / Dave Brueck and Stephen Tanner.
Thông tin xuất bản: New York : Hungry Minds, Inc.,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python 2.1 bible / Dave Brueck, Stephen Tanner
Thông tin xuất bản: New York : Hungry Minds ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python 2.6 graphics cookbook [electronic resource] : over 100 great recipes for creating and animating graphics using Python / Mike Ohlson de Fine.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Pub.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python 3 for Absolute Beginners [electronic resource] / by Tim Hall, J-P Stacey.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python 3 for absolute beginners [electronic resource] / Tim Hall and J-P Stacey.
Thông tin xuất bản: [New York, NY] : New York, NY : Apress ; [Distributed by] Springer-Verlag,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.11
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python 3 object-oriented programming : unleash the power of Python 3 objects / Dusty Phillips.
Thông tin xuất bản: Packt Publishing,  2015.
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python 3 web development beginner's guide : use Python to create, theme, and deploy unique web applications [electronic resource] / Michel Anders.
Thông tin xuất bản: Olton, Birmingham : Packt Pub.,  2011.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python algorithms : mastering basic algorithms in the python language / Magnus Lei Hetland.
Thông tin xuất bản: [New York, N.Y.] : Apress,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python algorithms : mastering basic algorithms in the python language / Magnus Lie Hetland.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python and Matplotlib essentials for scientists and engineers / Matt A. Wood.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Python and Tkinter programming / John E. Grayson.
Thông tin xuất bản: Greenwich, Conn. : Manning,  2000.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python basics : a self-teaching introduction / H. Bhasin.
Thông tin xuất bản: Dulles, Virginia : Mercury Learning and Information,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python cookbook / Alex Martelli, Anna Martelli Ravenscroft, David Ascher.
Thông tin xuất bản: Beijing ; Cambridge : O'Reilly,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python cookbook / David Beazley and Brian K. Jones
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2013
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python cookbook / edited by Alex Martelli and David Ascher.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python dành cho người bắt đầu / Lê Cảnh Trung, Phan Bá Đạm, Phạm Văn Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2022
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python data science handbook : essential tools for working with data / Jake VanderPlas.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2016.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Python developer's handbook / Andre dos Santos Lessa.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams,  2001.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Python essential reference / David Beazley
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams ,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python essential reference / David M. Beazley.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python essential reference / David M. Beazley.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : London : Sams ; Pearson Education [distributor],  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python essential reference / David M. Beazley.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : New Riders,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python for data analysis / Wes McKinney.
Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly,  2013.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python for data science for dummies / Luca Massaron, John Paul Mueller.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python for dummies / Stef Maruch, Aahz Maruch.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley : John Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python for dummies [electronic resource] / Stef Maruch, Aahz Maruch.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python for finance / Yves Hilpisch.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media,  2014.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python for kids : a playful introduction to programming / by Jason R. Briggs.
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python for kids for dummies / Brendan Scott.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc.,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python for Programmers : With Big Data and Artificial Intelligence Case Studies / Paul Deitel, Dr. Harvey Deitel.
Thông tin xuất bản: London : Pearson,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python for software design : how to think like a computer scientist / Allen B. Downey.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python for Unix and Linux system administration / Noah Gift, Jeremy Jones.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2008.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python for Unix and Linux system administration [electronic resource] / Noah Gift, Jeremy Jones.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python geospatial development [electronic resource] : build a complete and sophisticated mapping application from scratch using Python tools for GIS development / Erik Westra.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Open Source,  2010.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python in a nutshell / Alex Martelli.
Thông tin xuất bản: Beijing ; Sebastopol, CA : O'Reilly,  2006.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python machine learning : unlock deeper insights into machine learning with this vital guide to cutting-edge predictive analytics / Sebastian Raschka.
Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Packt Publishing Ltd.,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python machine learning by example : Easy-to-follow examples that get you up and running with machine learning / Yuxi (Hayden) Liu.
Thông tin xuất bản: UK : Packt Publishing,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python machine learning case studies : five case studies for the data scientist / Danish Haroon.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress : Imprint: Apress,  2017.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python natural language processing : explore NLP with machine learning and deep learning techniques / Jalaj Thanaki.
Thông tin xuất bản: UK : Packt Publishing ,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python phrasebook : essential code and commands / Brad Dayley.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python pocket reference / Mark Lutz.
Thông tin xuất bản: O'Reilly,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python pocket reference / Mark Lutz.
Thông tin xuất bản: Beijing ; Cambridge [Mass.] : O'Reilly,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python pocket reference [electronic resource] / Mark Lutz.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly,  2010.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python power! : the comprehensive guide / Matt Telles.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Thomson Course Technology,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python programmieren lernen mit Minecraft [electronic resource]
Thông tin xuất bản: dpunkt  2016.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python programming for the absolute beginner / Michael Dawson.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Course Technology Cengage Learning,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python programming fundamentals / Kent D. Lee.
Thông tin xuất bản: London : Springer,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python testing [electronic resource] : beginner's guide : an easy and convenient approach to testing your Python projects / Daniel Arbuckle.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Pub.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python testing cookbook : over 70 simple but incredibly effective recipes for taking control of automated testing using powerful Python testing tools / Greg L. Turnquist.
Thông tin xuất bản: Birmingham [UK] : Packt Pub./Open Source,  2011.
Ký hiệu phân loại: 005.13/3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python text processing with NLTK 2.0 Cookbook : over 80 practical recipes for using Python's NLTK suite of libraries to maximize your natural language processing capabilities / Jacob Perkins.
Thông tin xuất bản: Birmingham ; Mumbai : PACKT Publishing,  2010.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python unlocked : become more fluent in Python--learn strategies and techniques for smart and high-performance Python programming / Arun Tigeraniya.
Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Packt Publishing,  2015.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python web scraping : fetching data from the web / Katharine Jarmul, Richard Lawson.
Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Packt Publishing,  2017.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python, PyGame, and Raspberry Pi game development / Sloan Kelly.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python® Programming for Teens [electronic resource] / Lambert, Kenneth.
Thông tin xuất bản: Course Technology PTR,  2014.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Rapid GUI programming with Python and Qt : the definitive guide to PyQt programming / Mark Summerfield.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.12
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình : Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho học sinh và sinh viên giỏi. tập 1 / Nguyễn Xuân Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Truyền thông và thông tin,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình : Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho học sinh và sinh viên giỏi. tập 2 / Nguyễn Xuân Huy.