TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Khai thác dữ liệu (15 tài liệu)

 
Cải tiến thuật toán cây PLWAP cho khai thác chuỗi dữ liệu / Quách Đặng Hoàng Mỹ; Nguyễn Thị Thanh Sang(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình khai thác dữ liệu / Đỗ Phúc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình khai thác dữ liệu : Data Mining / Đỗ Phúc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Khai thác dữ liệu phân lớp bệnh nhân điều trị tại bệnh viện - Theo mã ICD / Lê Anh Tuấn; Lê Thị Ngọc Thơ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khai thác dữ liệu với mẫu kích thước lớn / Lê Đình Thâm; Bùi Đức Minh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khai thác luật phân lớp kết hợp trên cơ sở dữ liệu bị sửa đổi / Nguyễn Văn Điển; Nguyễn Thị Thúy Loan (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khai thác luật phân lớp kết hợp trên dữ liệu dạng luồng / Diệp Long; Nguyễn Thị Thúy Loan (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khai thác mẫu clickstream trên cơ sở dữ liệu tăng trưởng / Nguyễn Huy Cường; Võ Đình Bảy (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khai thác mẫu có tính chu kỳ xét đến trọng số từ dữ liệu hướng thời gian / Đào Chánh Trung; Lê Văn Quốc Anh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khai thác mẫu khổng lồ trên cơ sở dữ liệu nhiều chiều / Đặng Văn Quang; Phạm Thị Thiết (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khai thác mẫu phổ biến trên cơ sở dữ liệu tăng trưởng sử dụng cấu trúc Node-Set / Lê Minh Tâm; Võ Đình Bảy (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khai thác mẫu trọng số phổ biến tối đại trong cơ sở dữ liệu giao dịch / Phan Văn Bảo An ; Lê Hoài Bắc (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khai thác tập mục hữu ích cao trên cơ sở dữ liệu phân tán dọc bảo toàn tính riêng tư / Phạm Tuấn Anh; Cao Tùng Anh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng dụng một số phương pháp khai thác dữ liệu để dự đoán kết quả tốt nghiệp / Nguyễn Hoàng Vũ; Lê Hoàng Thái (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng thuật toán IHAUI để khai thác dữ liệu dựa trên độ hữu ích trung bình / Nguyễn Minh Tân; Lê Thị Ngọc Thơ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ