TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Phân tích dữ liệu lớn (47 tài liệu)

 
Bảo toàn tính riêng tư của người dùng trong môi trường cơ sở dữ liệu lớn / Nguyễn Thành Tín; Cao Tùng Anh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Big data : storage, sharing and security / edited by Fei Hu.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Florida : CRC Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Big Data Analytics : A Hands-On Approach / Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti.
Thông tin xuất bản: Arshdeep Bahga & Vijay Madisetti,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Big data analytics : tools and technology for effective planning / Arun K Somani, Ganesh Chandra Deka.
Thông tin xuất bản: USA : CRC Press ,  2018
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Big data analytics and knowledge discovery / Ladjel Bellatreche, Sharma Chakravarthy.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Big data analytics methods : analytics techniques in data mining, deep learning and natural language processing / Peter Ghavami
Thông tin xuất bản: Boston : De Gruyter,  2020
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Big Data Analytics with R / Simon Walkowiak.
Thông tin xuất bản: UK : Packt Publishing ,  2016
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Big data analytics with Spark : a practitioner's guide to using Spark for large-scale data processing, machine learning, and graph analytics, and high-velocity data stream processing / Mohammed Guller.
Thông tin xuất bản: : Apress ,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Big data and analytics : strategic and organizational impacts / Vincenzo Morabito.
Thông tin xuất bản: Cham [Switzerland] : Springer,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Big data application architecture Q & A elektronisk ressurs : a problem-solution approach / Nitin Sawant, Himanshu Shah
Thông tin xuất bản: [New York] : Apress : Distributed by Springer Science+Business Media New York ,  2013
Ký hiệu phân loại: 005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Big data bootcamp : what managers need to know to profit from the big data revolution / David Feinleib.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2014.
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Big data for dummies / by Judith Hurwitz, Alan Nugent, Dr. Fern Halper, and Marcia Kaufman.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : For Dummies, a Wiley brand  2013
Ký hiệu phân loại: 005.75
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Big data glossary [electronic resource] / Pete Warden.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2011
Ký hiệu phân loại: 005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Big data now [electronic resource] / O’Reilly Media
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Big Data Security
Thông tin xuất bản: BOSTON : De Gruyter,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Big Data Security (Volume 3)
Thông tin xuất bản: Boston : De Gruyter ,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Big data's big potential in developing economies : impact on agriculture, health and environmental security / Nir Kshetri.
Thông tin xuất bản: Oxfordshire, OX ; Boston, MA : CABI,  2016
Ký hiệu phân loại: 005.7094
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Big data's big potential in developing economies : impact on agriculture, health and environmental security / Nir Kshetri.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 005.7094
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
DB2 10.5 with BLU Acceleration : new dynamic in-memory analytics for the era of big data / Paul Zikopoulos...[et al]
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Education,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Dữ liệu lớn phân tích và đo lường dữ liệu thông minh để đưa ra quyết định đúng đắn và cải thiện hiệu suất = Big data / Bernard Marr, Thủy Nguyên (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công thương,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.4030285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Encyclopedia of big data technologies : With 429 Figures and 54 Tables / Sherif Sakr, Albert Zomaya.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2019.
Ký hiệu phân loại: 005.703
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
From big data to smart data / Fernando Iafrate.
Thông tin xuất bản: London, UK : Hoboken, NJ : ISTE Ltd ; John Wiley & Sons, Inc.,  2015.
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình phân tích dữ liệu lớn / Đỗ Phúc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hadoop application architectures : designing real world big data applications / Mark Grover.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2015.
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Handbook of big data / edited by Peter Bühlmann, Petros Drineas, Michael Kane, Mark van der Laan.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, an imprint of the Taylor & Francis Group,  2016
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of big data analytics / Wolfgang Karl Hardle.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2018.
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Harness the power of big data [electronic resource] : the IBM big data platform / Paul C. Zikopoulos ... [et al.] ; technical editor, Roman B. Melnyk.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2013
Ký hiệu phân loại: 005.86
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
IBM software defined infrastructure for big data analytics workloads [electronic resource] / Dino Quintero, Daniel de Souza Casali, Marcelo Correia Lima, Istvan Gabor Szabo, Maciej Olejniczak, Tiago Rodrigues de Mello, Nilton Carlos dos Santos.
Thông tin xuất bản: [Poughkeepsie, New York] : [IBM Corporation, International Technical Support Organization],  2015.
Ký hiệu phân loại: 005.75
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Knowledge Graphs and Big Data Processing [electronic resource] / edited by Valentina Janev, Damien Graux, Hajira Jabeen, Emanuel Sallinger.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Large scale and big data : processing and management / edited by Sherif Sakr, Mohamed Medhat Gaber.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Microsoft big data solutions / Adam Jorgensen, James Rowland-Jones, John Welch, Dan Clark, Christopher Price, Brian Mitchell.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Networking for big data / edited by Shui Yu, Xiaodong Lin, Jelena Mišić, Xuemin (Sherman) Shen.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2016
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
New Horizons for a Data-Driven Economy [electronic resource] : A Roadmap for Usage and Exploitation of Big Data in Europe / edited by José María Cavanillas, Edward Curry, Wolfgang Wahlster.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nghiên cứu mô hình kiểm soát truy xuất cho dữ liệu lớn / Nguyễn Thị Bích Thùy ; Võ Đình Bảy (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.75
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Oracle NoSQL database [electronic resource] : real-time big data management for the enterprise / Maqsood Alam ... [et al.] ; developmental editor, Dave Rubin.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Education,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python for Programmers : With Big Data and Artificial Intelligence Case Studies / Paul Deitel, Dr. Harvey Deitel.
Thông tin xuất bản: London : Pearson,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Refining the concept of scientific inference when working with big data : proceedings of a workshop / Ben A. Wender, rapporteur ; Committee on Applied and Theoretical Statistics, Board on Mathematical Sciences and their Applications, Division on Engineering and Physical Sciences, the National Academies of Sciences, Engineering, Medicine.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : The National Academies Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sams teach yourself big data analytics with Microsoft HDInsight in 24 hours / Arshad Ali, Manpreet Singh.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana, USA : Sams,  2016
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Security Infrastructure Technology for Integrated Utilization of Big Data [electronic resource] : Applied to the Living Safety and Medical Fields / edited by Atsuko Miyaji, Tomoaki Mimoto.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Singapore : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
SQL & NoSQL databases : models, languages, consistency options and architectures for big data management / Andreas Meier, Michael Kaufmann.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden, Germany : Springer ,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Storm blueprints [electronic resource] : patterns for distributed real-time computation : use Storm design patterns to perform distributed, real-time big data processing, and analytics for real-world use cases / P. Taylor Goetz , Brian O'Neill ; cover image by Prashant Timappa Shetty.
Thông tin xuất bản: Birmingham, England : Packt Publishing,  2014.
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Storm blueprints elektronisk ressurs : patterns for distributed real-time computation : use storm design patterns to perform distributed, real-time big data processing, and analytics for real-world use cases / P. Taylor Goetz, Brain O'Neill
Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Packt Pub. ,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sublinear Computation Paradigm [electronic resource] : Algorithmic Revolution in the Big Data Era / edited by Naoki Katoh, Yuya Higashikawa, Hiro Ito, Atsuki Nagao, Tetsuo Shibuya, Adnan Sljoka, Kazuyuki Tanaka, Yushi Uno.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Singapore,  2021
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Big Data Agenda : Data Ethics and Critical Data Studies / Annika Richterich.
Thông tin xuất bản: London : University of Westminster Press,  2018.
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Elements of Big Data Value : Foundations of the Research and Innovation Ecosystem
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2021
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tuyển tập dữ liệu lớn = : Big data / Nhóm Phân tích Kinh tế (tuyển chọn và dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Understanding Big Data : Analytics for Enterprise Class Hadoop and Streaming Data / Paul C. Zikopoulos...[et all].
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Companies,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin