TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Lập trình hướng đối tượng (177 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học này cung cấp các khái niệm về lập trình hướng đối tượng, một số yếu tố chính trong phương pháp luận hướng đối tượng như: sự đóng gói, lớp, thực thế, đối tượng, tính thừa kế, tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng, kỹ thuật kết nối động,.... - Luyện tập các kỹ năng để xây dựng, thiết kế chương trình theo hướng đối tượng và các kỹ thuật lập trình trên ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng JAVA.
 
413 bài tập phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML (có lời giải) / Simon Bennett, John Skelton, Ken Lunn; Gia Vĩnh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
A guide to MATLAB object-oriented programming / Register Andy H.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
A practical guide to testing object-oriented software / John D. McGregor, David A. Sykes.
Thông tin xuất bản: Boston, Ma. : Addison-Wesley,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Addison-Wesley Professional Ruby Series Rails Plugins : Extending Rails Beyond the Core / James Adam.
Thông tin xuất bản: USA : Addison Wesley Professional,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
ADO.NET cookbook / Hamilton Bill.
Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
ADO.NET in a nutshell / Bill Hamilton, Matthew MacDonald.
Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Agile web development with rails / Dave Thomas, David Heinemeier Hansson ; with Leon Breedt ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C. : Pragmatic Bookshelf,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
An introduction to object-oriented programming with Java / C. Thomas Wu.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
An introduction to object-oriented programming with Java / C. Thomas Wu.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
An Introduction to Object-Oriented Programming with Java / C.Thomas Wu.
Thông tin xuất bản: N.Y : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
An Introduction to Object-Oriented Programming with Java 1.5 Update / C.Thomas Wu.
Thông tin xuất bản: N.Y : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Applied ADO.NET [electronic resource] : building data-driven solutions / Mahesh Chand and David Talbot.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Applying UML and patterns : an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development / Craig Larman.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J : Prentice Hall PTR,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Applying use case driven object modeling with UML : an anotated e-commerce example / Doug Rosenberg and Kendall Scott.
Thông tin xuất bản: Boston : Addison-Wesley,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Aspect-oriented programming with the e verification language [electronic resource] : a pragmatic guide for testbench developers / David Robinson.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Morgan Kaufmann,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Bài tập lập trình hướng đối tượng với C / Nguyễn Thanh Thủy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Bài tập lập trình hướng đối tượng với C++ / Nguyễn Thanh Thuỷ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning C# Object-Oriented Programming [electronic resource] / by Dan Clark.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning object-oriented programming with C# / Jack Purdum.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley,  c2013.
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ruby : From Novice to Professional / Cooper Peter.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning ruby [electronic resource] : from novice to professional / Peter Cooper.
Thông tin xuất bản: Berkeley : Apress,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ruby [electronic resource] : from novice to professional, second edition / Peter Cooper.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ruby on Rails / Steven Holzner.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Publishing,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ruby on Rails E-Commerce : From Novice to Professional / Hellsten Christian, Laine Jarkko.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C# 2005 : T3 - Lập trình hướng đối tượng / Phạm Hữu Khang chủ biên, Hoàng Đức Hải, Trần Tiến Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C++ for artists : the art, philosophy, and science of object-oriented programming / Rick Miller.
Thông tin xuất bản: Falls Church, VA : Pulp Free,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C++ Lập trình hướng đối tượng / Phạm Văn Ất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng / Lê Văn Phùng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cloning internet applications with Ruby : make your own TinyURL, Twitter, Flickr, or Facebook using Ruby [electronic resource] / Chang Sau Sheong.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cocoa and Objective-C cookbook [electronic resource] : move beyond basic Cocoa development using over 70 simple and effective recipes for Mac OS X development / Jeff Hawkins.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Codecharts [electronic resource] : roadmaps and blueprints for object-oriented programs / Amnon H. Eden ; with contributions from Jonathan Nicholson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Core Python applications programming [electronic resource] / Wesley J. Chun.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Dependency injection : design patterns using spring and guice / Dhanji R. Prasanna.
Thông tin xuất bản: Greenwich, CT. : London : Manning ; Pearson Education [distributor],  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Design patterns explained : a new perspective on object-oriented design / Alan Shalloway, James R. Trott.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass : Addison Wesley,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Design patterns for dummies [electronic resource] / by Steve Holzner.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Doing objects in Visual basic 2005 / Deborah Kurata.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison Wesley,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Doing objects in Visual basic 2005 / Deborah Kurata.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Enterprise patterns and MDA : building better software with archetype patterns and UML / Jim Arlow, Ila Neustadt.
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Enterprise recipes with Ruby and Rails / Maik Schmidt.
Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C. : Pragmatic Bookshelf,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Everyday scripting with Ruby : for teams, testers, and you / Brian Marick.
Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C. : Pragmatic Programmer,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Extreme programming refactored : the case against XP / Matt Stephens and Doug Rosenberg.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Berlin : Apress ; Springer,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fast track UML 2.0 / Kendall Scott.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Filthy rich clients : developing animated and graphical effects for desktop Java applications / Chet Haase, Romain Guy.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Filthy rich clients [electronic resource] : developing animated and graphical effects for desktop Java applications / Chet Haase, Romain Guy
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Foundations of AOP for J2EE development [electronic resource] / Renaud Pawlak, Lionel Seinturier, and Jean-Philippe Retaillé ; technical reviewer, Houman Younessi
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Foundations of object-oriented languages : types and semantics / Kim B. Bruce.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. ; London : MIT Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Foundations of object-oriented programming using .NET 2.0 patterns / Christian Gross.
Thông tin xuất bản: kd : Apress,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
From Java to Ruby : Things Every Manager Should Know / Bruce Tate.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Pragmatic Bookshelf,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fundamentals of object-oriented design in UML / Meilir Page-Jones.
Thông tin xuất bản: N.Y : Dorset House,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
FXRuby : create lean and mean GUIs with Ruby / Lyle Johnson.
Thông tin xuất bản: Raleigh, North Carolina : Pragmatic Bookshelf,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng / Phạm Văn Ất (chủ biên), Lê Trường Thông
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình lập trình hướng đối tượng / Trương Hải Bằng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình nhập môn UML / Huỳnh Văn Đức chủ biên, Đoàn Thiện Ngân hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình nhập môn UML / Huỳnh Văn Đức chủ biên, Đoàn Thiện Ngân hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Phân tích và thiết kế hướng đối tượng / Trương Ninh Thuận, Đặng Đức Hạnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2016
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Head First Object-Oriented Analysis and Design : A Brain Friendly Guide to OOA&D / Brett McLaughlin, Gary Pollice, David West.
Thông tin xuất bản: [kđ] : OReilly Media, Inc.,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Head first Ruby / Jay McGavren.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
High performance data mining : scaling algorithms, applications, and systems / Guo Yike, Grossman Robert.
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Java for artists [electronic resource] : the art, philosophy, and science of object-oriented programming / Rick Miller, Raffi Kasparian.
Thông tin xuất bản: Falls Church, Va. : Pulp Free Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Java programming fundamentals : problem solving through object oriented analysis and design / Premchand S. Nair.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Java software solutions : foundations of program design / John Lewis, Virginia Tech, William Loftus, Accenture.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kohana 3.0 beginner's guide [electronic resource] : develop professional web applications with Kohana / Jason D. Straughan.
Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Packt Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng bằng VC# / Nguyễn Văn Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hướng đối tượng C++ / Phạm Văn Ất, Nguyễn Hiếu Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C++ : bài giảng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng với C / Nguyễn Thanh Thuỷ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hướng đối tượng với C++ / Lê Đăng Hưng... [và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hướng đối tượng với Java / Đoàn Văn Ban.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learn Objective-C on the Mac [electronic resource] / penciled by Mark Dalrymple ; inked by Scott Knaster ; technical reviewer, Jeff LaMarche.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learn Objective-C on the Mac[electronic resource] :for iOS and OS X, second edition /Scott Knaster, Waqar Malik, Mark Dalrymple ; technical reviewer, Nick Waynik.
Thông tin xuất bản: [New York] : Apress,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning MATLAB / Tobin A. Driscoll
Thông tin xuất bản: Society for Industrial and Applied Mathematics ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Objective-C 2.0 [electronic resource] : a hands-on guide to Objective-C for Mac and iOS developers / Robert Clair.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Rails 3 [electronic resource] / Simon St. Laurent, Edd Dumbill, and Eric J. Gruber.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Rails elektronisk ressurs : live editions / Simon St. Laurent, Edd Dumbill
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif : O'Reilly ,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning UML / Sinan Si Alhir.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning UML 2.0 / Russ Miles and Kim Hamilton.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MacRuby in action [electronic resource] / Brendan G. Lim with Jerry Cheung and Jeremy McAnally.
Thông tin xuất bản: Shelter Island, NY : Manning Publications,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Management of the object-oriented development process / Liping Liu.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Idea Group Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mastering UML with Rational Rose 2002 / Wendy Boggs, Michael Boggs
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex ,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MATLAB / Amos Gilat
Thông tin xuất bản: Wiley ,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mule 2: A Developer's Guide to ESB and Integration Platform [electronic resource] / by Peter Delia, Antoine Borg.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
NHibernate 3 beginner's guide [electronic resource] / Gabriel N. Schenker.
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Open Source,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object - Oriented Systems Analysis and Design Using Uml / Simon Bennett, Steve McRobb, Ray Farmer.
Thông tin xuất bản: London : McGraw-Hill Education,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object design : roles, responsibilities, and collaborations / Rebecca Wirfs-Brock and Alan McKean ; [forewords by Ivar Jacobson and John Vlissides].
Thông tin xuất bản: Boston : Addison-Wesley,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object Oriented Analysis and Design with Applications / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Addison Wesley,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object thinking / David West.
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objective-C / Steven Holzner.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Peachpit Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objective-C for absolute beginners : iPhone, iPad, and Mac programming made easy / Gary Bennett, Mitch Fisher, Brad Lees.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objective-C for iPhone developers : a beginner's guide / James A. Brannan.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objective-C for iPhone developers [electronic resource] : a beginner's guide / James A. Brannan.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objective-C fundamentals / Christopher K. Fairbairn, Johannes Fahrenkrug, Collin Ruffenach.
Thông tin xuất bản: Shelter Island, NY : London : Manning ; Pearson Education [distributor],  2012
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objective-C phrasebook [electronic resource] / David Chisnall.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-oriented ActionScript for Flash 8 [electronic resource] / Peter Elst, Todd Yard, Sas Jacobs, William Drol ; [foreword by Aral Balkan]
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : New York : Friends of ED ; Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-oriented analysis and design / Mike Docherty.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-Oriented and Classical Software Engineering / Stephen R Schach.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Companies,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-Oriented Construction Handbook / Heinz Züllighoven
Thông tin xuất bản: Dpunkt Verlag ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Object-oriented construction handbook : developing application-oriented software with the tools & materials approach / Heinz Züllighoven, with contributions by Robert F. Beeger ... [et al.
Thông tin xuất bản: Germany : Elsevier Inc. (USA) and dpunkt.verlag (Germany),  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Object-oriented data structures using Java / Nell Dale, Daniel T. Joyce, Chip Weems.
Thông tin xuất bản: Sudbury, MA : Jones and Bartlett Publishers,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-oriented PHP [electronic resource] : concepts, techniques, and code / [by] Peter Lavin.
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-oriented programming : from problem solving to Java / Jose M. Garrido.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass : Charles River Media,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-oriented programming and Java / Danny Poo, Derek Kiong, Swarnalatha Ashok.
Thông tin xuất bản: London : Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-oriented programming with ActionScript 2.0 / Robin Haffner, James Talbot, Jeff Tapper.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : New Riders,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-oriented programming with Java / Barry J. Holmes, Daniel T.Joyce.
Thông tin xuất bản: Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-oriented project management with UML [electronic resource] / Murray R. Cantor.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  1998
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-Oriented Reengineering Patterns Serge Demeyer
Thông tin xuất bản: Lille, France Stéphane Ducasse  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Objects first with Java : a practical introduction using BlueJ / David J. Barnes and Michael K. Kölling.
Thông tin xuất bản: New York : Pearson Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objects first with Java : a practical introduction using BlueJ / David J. Barnes and Michael Kölling
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
OOP demystified / James Keogh & Mario Giannini.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Osborne,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
OOP demystified / Keogh James Edward, Mario Giannini.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
OOP with Microsoft Visual Basic.NET and Microsoft Visual C# .NET step by step / -
Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft Press,  2001.
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phân tích thiết kế hướng đối tượng / Lê Trung Hiếu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phân tích thiết kế hướng đối tượng / Lê Trung Hiếu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Practical JRuby on Rails Web 2.0 projects : bringing Ruby on Rails to the Java platform / Ola Bini.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical object-oriented design in Ruby : an agile primer / Sandi Metz.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2013
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical reporting with Ruby and Rails / David Berube.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical REST on Rails 2 projects [electronic resource] / Ben Scofield ; technical reviewer, Bruce Williams.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical Ruby for system administration / André Ben Hamo
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical Ruby projects : ideas for the eclectic programmer / Topher Cyll.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Professional IBM Websphere 5.0 application server [electronic resource] / Tim Francis ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wrox,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Professional Ruby on Rails / Noel Rappin.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Professional Ruby On Rails [electronic resource] / Noel Rappin ; technical editor, Raymond Budd.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming ADO / David Sceppa / David Sceppa.
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming in objective-C [electronic resource] / Stephen G. Kochan.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming in Objective-C 2.0 / Stephen G. Kochan.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison Wesley Professional,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming in Objective-C 2.0 [electronic resource] / Stephen G. Kochan.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Addison Wesley Professional,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming the ruby way / Hal Fulton ; [edited by] Jenny Watson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Sams,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming with objects : a comparative presentation of object-oriented programming with C++ and Java / Avinash C. Kak.
Thông tin xuất bản: N.J : John Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python 3 object-oriented programming : unleash the power of Python 3 objects / Dusty Phillips.
Thông tin xuất bản: Packt Publishing,  2015.
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Quantitative approaches in object-oriented software engineering / Fernando Brito Abreu.
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Science,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Rails for Java developers / Halloway Stuart, Justin Gehtland.
Thông tin xuất bản: Raleigh : [knxb],  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Rails for Java developers / Stuart Halloway, Justin Gehtland.
Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C. : Pragmatic Programmer,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Rails recipes / Chad Fowler.
Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C. : Pragmatic Bookshelf ;  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Rails Solutions : Ruby on Rails Made Easy / Williams Justin.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Real time UML : advances in the UML for real-time systems / Bruce Powel Douglass.
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Reverse engineering of object oriented code [electronic resource] / Paolo Tonella, Alessandra Potrich.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Science+Business Media,  2005.
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ruby on rails : up and running / Bruce A. Tate, Curt Hibbs.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ruby on rails 3 tutorial : learn Rails by example / Michael Hartl.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ruby on Rails for dummies / by Barry Burd
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ruby on rails for dummies [electronic resource] / by Barry Burd.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ruby phrasebook elektronisk ressurs : essential code and commands / by Jason Clinton
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley/Pearson ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Rubyisms in Rails / Jacob Harris.
Thông tin xuất bản: USA : Addison Wesley Professional,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sổ tay tin học lập trình kỹ thuật và thủ thuật lập trình hướng đối tượng PHP khái niệm, kỹ thuật và viết mã. tập 2 / Nguyễn Minh, Lương Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Spring Roo 1.1 cookbook [electronic resource] : over 60 recipes to help you speed up the development of your Java web applications using the Spring Roo development tool / Ashish Sarin.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The art of Rails / Edward Benson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The book of Ruby / Huw Collingbourne.
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press ,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The object constraint language / Warme Jos B, Kleppe Anneke G.
Thông tin xuất bản: kd : Addison Wesley,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The object-oriented thought process / Matt Weisfeld.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams Pub ,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The object-oriented thought process elektronisk ressurs / Matt Weisfeld
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The principles of object-oriented JavaScript [electronic resource] / by Nicholas C. Zakas.
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Rails 3 way / Obie Fernandez.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley ,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Rails way / Obie Fernandez.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Ruby programming language / David Flanagan and Yukihiro Matsumoto.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly ,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Ruby way / Hal Fulton.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The unified modeling language user guide / Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson.
Thông tin xuất bản: Reading Mass. : Addison-Wesley ,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Waite Group's object-oriented programming in C++ / Robert Lafore.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams ,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The well-grounded Rubyist / David A. Black.
Thông tin xuất bản: Greenwich, CT : Manning ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thực hành lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tivoli and WebSphere Application Server for z/OS / Budi Darmawan, Valence Foulques de, Daniela Chersoni.
Thông tin xuất bản: USA : IBM,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML 2 for dummies / Michael Jesse Chonoles, James A. Schardt
Thông tin xuất bản: New York : Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML 2 pour les bases de données : Modélisation, normalisation, génération, SQL, outils - Avec 30 exercices corrigés Ed. 2 [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Eyrolles  2012.
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML 2.0 in a Nutshell / Neil Pitman Pilone.
Thông tin xuất bản: [kđ] : OREILLY,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML and C++ : a practical guide to object-oriented development / Richard C. Lee, William M. Tepfenhart.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2001.
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML applied : a .NET perspective / Martin L. Shoemaker ; [foreword by Karl Gunderson].
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. New York : Apress ; Distributed to the book trade in the United States by Springer-Verlag New York,Inc ,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML bible / Pender Tom.
Thông tin xuất bản: N.Y : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML demystified elektronisk ressurs / Paul Kimmel
Thông tin xuất bản: Emeryville, CA : McGraw-Hill/Osborne ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML distilled : applying the standard object modeling language / Fowler Martin.
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML for the IT business analyst : a practical guide to object-oriented requirements gathering / Howard Podeswa.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Thomson Course Technology PTR,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML weekend crash course / Thomas A Pender.
Thông tin xuất bản: nt : Hungry Minds,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML™ 2 Toolkit / Hans-Erik Eriksson ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Using UML : software engineering with objects and components / Perdita Stevens with Rob Pooley
Thông tin xuất bản: Harlow : Addison-Wesley ,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ví dụ và bài tập Visual Basic .Net lập trình hướng đối tượng / Phạm Hữu Khang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.268
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Visual modeling with Rational Rose 2000 and UML / Terry Quatrani.
Thông tin xuất bản: Reading, Mass. : Addison Wesley ,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Websphere and lotus : implementing collaboration / John Lamb ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Prentice - Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin