TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Trí tuệ nhân tạo (124 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học này nhằm cung cấp cho các sinh viên các kiến thức cơ sở trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cùng các phương pháp liên quan trong biểu diễn tri thức và máy học.
 
Advanced artificial intelligence / Zhongzhi Shi.
Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific,  2011.
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Advances in applied artificial intelligence / John Fulcher.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Idea Group Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 006.322
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Advances in Artificial Intelligence, Software and Systems Engineering : Joint Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors in Artificial Intelligence and Social Computing, Software and Systems Engineering, The Human Side of Service Engineering and Human Factors in Energy, July 21-25, 2018, Loews Sapphire Falls Resort at Universal Studios, Orlando, Florida, USA / Tareq Z. Ahram (Editor).
Thông tin xuất bản: United States : Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AI and Machine Learning for Coders : A Programmer's Guide to Artificial Intelligence / Laurence Moroney.
Thông tin xuất bản: USA : O’Reilly Media,  2021
Ký hiệu phân loại: 006.31
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Algorithms are not enough : creating general artificial intelligence / Herbert L. Roitblat.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Applied Artificial Intelligence : Where AI Can Be Used In Business / Francesco Corea.
Thông tin xuất bản: United States : Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence - Applications in Medicine and Biology
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Artificial Intelligence - Emerging Trends and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Artificial intelligence / Margaret A. Boden.
Thông tin xuất bản: San Diego ; London : Academic,  1996
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence / Peggy Thomas.
Thông tin xuất bản: Farmington Hills, Mich. : Lucent Books,  2005
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence / Trần Hoài Linh, Trương Tuấn Anh
Thông tin xuất bản: Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên,  2017
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence : a guide to intelligent systems / Michael Negnevitsky.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson Education,  2005.
Ký hiệu phân loại: 006.33
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence : a modern approach / Stuart J. Russell and Peter Norvig ; contributing writers, Ernest Davis ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Prentice Hall,  2010
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence : a modern approach / Stuart J. Russell and Peter Norvig ; contributing writers, John F. Canny ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence : a modern approach / Stuart J. Russell and Peter Norvig ; contributing writers, John F. Canny, Jitendra M. Malik, Douglas D. Edwards.
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs, N.J : Prentice Hall,  1995
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence : a modern approach / Stuart J. Russell, Peter Norvig.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Pearson,  2021
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence : a systems approach / M. Tim Jones.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. : Infinity Science Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence : foundations of computational agents / David L. Poole, Alan K. Mackworth.
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence : foundations of computational agents / David L. Poole, Alan K. Mackworth.
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence : How it Changes the Future / Sachin Ramar.
Thông tin xuất bản: : Independently published,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence : strategies, applications, and models through SEARCH / Christopher Thornton, Benedict du Boulay.
Thông tin xuất bản: New York : Amacom,  1998.
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence : structures and strategies for complex problem solving / George F. Luger.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson Education,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence : structures and strategies for complex problem solving / George F. Luger.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Addison-Wesley,  2005
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence : what everyone needs to know / Jerry Kaplan.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence : with an introduction to machine learning / Richard E. Neapolitan,Xia Jiang.
Thông tin xuất bản: USA : CRC Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence [electronic resource] : a systems approach / M. Tim Jones.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. : Infinity Science Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence [electronic resource] : mirrors for the mind / Harry Henderson.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Chelsea House,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence A Modern Approach / Stuart J. Russell, Peter Norvig.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Education,  2016
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence and Expert Systems / Itisha Gupta, Garima Nagpal.
Thông tin xuất bản: Dulles, VA : Mercury Learning & Information,  2020
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence and Games / Georgios N. Yannakakis, Julian Togelius.
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer,  2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence and literary creativity : inside the mind of BRUTUS, a storytelling machine / Selmer Bringsjord, David A. Ferrucci.
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates,  2000.
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence and Machine Learning Fundamentals / Zsolt Nagy.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence and problem solving / Danny Kopec, Christopher Pileggi, David Ungar, Shweta Shetty.
Thông tin xuất bản: Dulles, VA : Mercury Learning and Information,  2017
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence and soft computing : behavioral and cognitive modeling of the human brain / Amit Konar.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence as a disruptive technology : economic transformation and government regulation / Rosario J Girasa.
Thông tin xuất bản: Switzerland : Palgrave Macmillan,  2020
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence Basics : A Non-Technical Introduction / Tom Taulli.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence by example : acquire advanced AI, machine learning, and deep learning design skills / Denis Rothman
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence for a Better Future [electronic resource] : An Ecosystem Perspective on the Ethics of AI and Emerging Digital Technologies / by Bernd Carsten Stahl.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Artificial Intelligence for Big Data : Complete guide to automating Big Data solutions using Artificial Intelligence techniques / Anand Deshpande, Manish Kumar.
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt,  2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence for Computer Games / Pedro Antonio González-Calero, Marco Antonio Gómez-Martín, Editors.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence for Customer Relationship Management : Solving Customer Problems / Boris Galitsky.
Thông tin xuất bản: Redwood Shores, C A, USA : Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence for Dummies / John Paul Mueller, Luca Massaron.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence for Fashion : How AI is Revolutionizing the Fashion Industry / Leanne Luce.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence for Humans. Volume 3, Deep Learning and Neural Networks / Jeff Heaton.
Thông tin xuất bản: United States of America : Heaton Research,  2015
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence for robotics : buildintelligent robots that perform human tasks using AI techniques / Francis X. Govers.
Thông tin xuất bản: : Packt Publishing,  2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence illuminated / Ben Coppin.
Thông tin xuất bản: Boston : Jones and Bartlett Publishers,  2004
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence in a throughput model : some major algorithms / Waymond Rodgers.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fl : CRC Press,  2020.
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence in Decision Support Systems for Diagnosis in Medical Imaging / Kenji Suzuki, Yisong Chen (Editors).
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer International,  2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence in Finance : A Python-Based Guide / Yves Hilpisch.
Thông tin xuất bản: USA : O’Reilly Media, Inc.,  2021
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence in IoT / Fadi Al-Turjman (editor).
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence in Medical Imaging : Opportunities, Applications and Risks / Erik R. Ranschaert, Sergey Morozov, Paul R. Algra (Editors).
Thông tin xuất bản: United States : Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence in the age of neural networks and brain computing / Robert Kozma, Cesare Alippi, Yoonsuck Choe, Francesco Carlo Morabito.
Thông tin xuất bản: London, United Kingdom ; San Diego, CA, United States : Academic Press, an imprint of Elsevier,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence in Value Creation / Andrzej Wodecki.
Thông tin xuất bản: London : Palgrave Macmillan,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence Second edition / Elaine Rich, Kevin Knight.
Thông tin xuất bản: N.Y : McGraw-Hill,  1991
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence tools : decision support systems in condition monitoring and diagnosis / Diego Galar Pascual.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Florida : CRC Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial intelligence with uncertainty / Deyi Li, Yi Du.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC,  2008
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Organic Networks : Artificial Intelligence Based on Carbon Networks / by Hiram Ponce-Espinosa, Pedro Ponce-Cruz, Arturo Molina.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Artificial Intelligence with the Raspberry Pi / Donald J. Norris.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2017
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beyond Artificial Intelligence : The Disappearing Human-Machine Divide / edited by Jan Romportl, Eva Zackova, Jozef Kelemen.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2015.
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beyond Artificial Intelligence From Human Consciousness to Artificial Consciousness / Alain Cardon.
Thông tin xuất bản: London, UK : New Jersey : ISTE, Ltd. ; John Wiley & Sons,  2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Blockchain, Artificial Intelligence And Financial Services : Implications And Applications For Finance And Accounting Professionals / Sean Stein Smith.
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Collaborative Technologies and Data Science in Artificial Intelligence Applications
Thông tin xuất bản: Berlin/Germany Logos Verlag Berlin  2020
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cunning machines : your pocket guide to the world of artificial intelligence / by Jñedrzej Osiânski.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2020.
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data democracy : at the nexus of artificial intelligence, software development, and knowledge engineering / Edited by Feras A. Batarseh, Ruixin Yang.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Academic Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Deep Learning with Azure : Building and Deploying Artificial Intelligence Solutions on the Microsoft AI Platform / Mathew Salvaris, Danielle Dean, Wee Hyong Tok.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Deep Reinforcement Learning Frontiers of Artificial Intelligence / Mohit Sewak.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Distributed artificial intelligence [electronic resource] : agent technology and collaborative applications / Vijayan Sugumaran, editor.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference,  2009
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Encyclopedia of artificial intelligence / [edited by] Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference,  2009.
Ký hiệu phân loại: 006.303
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
From Natural to Artificial Intelligence - Algorithms and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 006.3015181
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fundamentals of the new artificial intelligence : neural, evolutionary, fuzzy and more / Toshinori Munakata.
Thông tin xuất bản: New York ; London : Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình Nhập môn trí tuệ nhân tạo / Nguyễn Hoàng Kiếm (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo / Từ Minh Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2016
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình trí tuệ nhân tạo cơ sở và ứng dụng : Ngành Kỹ thuật máy tính / Trương Ngọc Sơn.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2020
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hands-On Artificial Intelligence for Banking : A practical guide to building intelligent financial applications using machine learning techniques / Ng Jeffrey, Subhash Shah
Thông tin xuất bản: Birmingham : PACKT Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Information Systems : Intelligent Information Processing Systems, Natural Language Processing, Affective Computing and Artificial Intelligence, and an Attempt to Build a Conversational Nursing Robot
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 006.33
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Introduction to Artificial Intelligence / Wolfgang Ertel, Nathanael T. Black.
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer,  2017
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introduction to artificial intelligence for security professionals / The Cylance Data Science Team.
Thông tin xuất bản: Irvine, CA : The Cylance Press,  2017.
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introduction to Deep Learning : From Logical Calculus to Artificial Intelligence / Sandro Skansi.
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer,  2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introduction to Semi-Supervised Learning : Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Le / Xiaojin Zhu...[et all].
Thông tin xuất bản: : Morgan & Claypool,  2009
Ký hiệu phân loại: 006.31
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kant and Artificial Intelligence
Thông tin xuất bản: Berlin/Boston De Gruyter  2022
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Life 3.0 Being Human in the Age of Artificial Intelligence / Max Tegmark.
Thông tin xuất bản: New York : Alfred A. Knopf,  2017
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lifelong Machine Learning : Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Le / Zhiyuan Chen, Bing Liu; Ronald Brachman (editor).
Thông tin xuất bản: : Morgan & Claypool,  2018
Ký hiệu phân loại: 006.31
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Machine learning and artificial intelligence / Ameet V Joshi.
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 006.31
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Machine learning and artificial intelligence / Antonio J. Tallón-Ballesteros, Chi-Hua Chen
Thông tin xuất bản: Washington : IOS Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 006.31
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Markov Logic: An Interface Layer for Artificial Intelligence : Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Le / Pedro Domingos, Daniel Lowd.
Thông tin xuất bản: : Morgan and Claypool ,  2009
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Methods and applications of artificial intelligence : third Hellenic conference on AI, SETN 2004 : Samos, Greece, May 5-8 2004 : proceedings / George A. Vouros, Themistoklis Panayiotopoulos, eds.
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  2004.
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mind design II : philosophy, psychology, artificial intelligence / edited by John Haugeland.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1997
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mind design II : philosophy, psychology, artificial intelligence / edited by John Haugeland.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1997.
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mind design II : philosophy, psychology, artificial intelligence / edited by John Haugeland.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1997
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Minds and computers : an introduction to the philosophy of artificial intelligence / Matt Carter.
Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.31
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Multiagent systems : a modern approach to distributed artificial intelligence / edited by Gerhard Weiss.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1999
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Multi-Objective Optimization using Artificial Intelligence Techniques [electronic resource] / by Seyedali Mirjalili, Jin Song Dong.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Playing Smart On Games, Intelligence, and Artificial Intelligence / Julian Togelius.
Thông tin xuất bản: London : The MIT Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical Artificial Intelligence Programming With Java / Mark Watson.
Thông tin xuất bản: USA : United States License,  2008
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical Artificial Intelligence. Machine Learning, Bots and Agent Solutions using C# / Arnaldo Pérez Castaño.
Thông tin xuất bản: Berkeley, California : Apress,  2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Prolog programming for artificial intelligence / Ivan Bratko.
Thông tin xuất bản: Wokingham, England ; Reading, Mass. : Addison-Wesley,  1986.
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Prolog programming for artificial intelligence / Ivan Bratko.
Thông tin xuất bản: Wokingham, England ; Reading, Mass. : Addison-Wesley,  2012.
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python code for Artificial Intelligence : Foundations of Computational Agents / David L. Poole, Alan K. Mackworth.
Thông tin xuất bản: : ,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Renewable Energy for Smart and Sustainable Cities : Artificial Intelligence in Renewable Energetic Systems / Mustapha Hatti (Editor).
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Responsible Artificial Intelligence How To Develop And Use AI In A Responsible Way / Virginia Dignum.
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Robot Rules : Regulating Artificial Intelligence / Jacob Turner.
Thông tin xuất bản: Switzerland : Palgrave Macmillan,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Social machines : the coming collision of artificial intelligence, social networking, and humanity / James Hendler, Alice M. Mulvehill.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel Distributed Computing / Roger Lee (Editor).
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tài liệu hướng dẫn thực hành Lập trình Symbolic trong trí tuệ nhân tạo / Nguyễn Đình Hiển, Hồ Long Vân, Nguyễn Thị Ngọc Diễm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The AI Advantage : How to Put the Artificial Intelligence Revolution to Work / Thomas H. Davenport.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Mit Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The AI-Powered Workplace : How Artificial Intelligence, Data, and Messaging Platforms Are Defining the Future of Work / Ronald Ashri.
Thông tin xuất bản: New  York : Apress,  2020
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The elements of artificial intelligence : an introduction using LISP / Steven L. Tanimoto.
Thông tin xuất bản: Rockville, MD : : Computer Science Press ,  1987
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Executive Guide to Artificial Intelligence : How to identify and implement applications for AI in your organization / Andrew Burgess.
Thông tin xuất bản: London : Palgrave Macmillan,  2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Global Politics of Artificial Intelligence
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The promise of artificial intelligence : reckoning and judgment / Brian Cantwell Smith.
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The promise of artificial intelligence : reckoning and judgment / Brian Cantwell Smith.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The quest for artificial intelligence : a history of ideas and achievements / Nils J. Nilsson.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2010.
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Time-space, spiking neural networks and brain-inspired artificial intelligence / Nikola K. Kasabov.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Trí tuệ nhân tạo . Tập 2 / F.Luger George, William A. Stubblefield.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Trí tuệ Nhân tạo / Đinh Mạnh Tường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Trí tuệ nhân tạo / Nguyễn Thiện Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Trí tuệ nhân tạo / Võ Đình Bảy, ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Trí tuệ nhân tạo / Võ Đình Bảy, Vũ Thanh Hiền, Huỳnh Quốc Bảo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Trí tuệ nhân tạo : Bài giảng / Huỳnh Văn Đức.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Trí tuệ nhân tạo : các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức / Nguyễn Thanh Thủy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Trí tuệ nhân tạo : Lập trình tiến hóa / Nguyễn Đình Thúc...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Trí tuệ nhân tạo = thông minh + giải thuật / Cao Hoàng Trụ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Trí tuệ nhân tạo các cấu trúc và chiến lược giải quyết vấn đề. T.1 / F.Luger George, William A. Stubblefield.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Universal artificial intelligence : sequential decisions based on algorithmic probability / Marcus Hutter.
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer ,  2005
Ký hiệu phân loại: 006.31
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin