TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Mạng máy tính (664 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học tập trung vào phân tích và khảo sát tổ chức của một mạng máy tính với các ứng dụng đặc trưng như: Web, FTP, Email, Domain name sevice (DNS), các giao thức TCP và USD trong tầng giao vận; cấu trúc và hoạt động Router và các giao thức tầng mạng như IP, ICMP, NAT, DHSP…
 
802.11 Wireless Network Site Surveying and Installation / Bruce E. Alexander.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Cisco,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
802.11 wireless networks / Gast Matthew.
Thông tin xuất bản: [kđ] : O'Reilly,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
A guide to computer network security / Joseph Migga Kizza.
Thông tin xuất bản: London : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
A practical guide to content delivery networks / Gilbert Held.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AAA and network security for mobile access : radius, diameter, EAP, PKI and IP mobility / Madjid Nakhjiri, Mahsa Nakhjiri.
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Absolute beginner's guide to networking / Joseph W Habraken chủ biên.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Absolute beginner's guide to Wi-Fi wireless networking / Harold Davis.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
ACRC exam certification guide / Gough Clare.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Cisco,  1999
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Active and programmable networks for adaptive architectures and services / Hussain Syed Asad.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach Publications,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Active and programmable networks for adaptive architectures and services [electronic resource] / Syed Asad Hussain.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Auerbach Publications,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Active Defense — A Comprehensive Guide to Network Security / Chris Brenton, Cameron Hunt.
Thông tin xuất bản: USA : Sybex,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AD HOC NETWORKS : Technologies and Protocols / Prasant Mohapathra chủ biên, Srikanth Krishnamurthy chủ biên.
Thông tin xuất bản: Boston : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Administering Cisco QOS for IP Networks / Flannagan Mike.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Syngress,  2001
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Advanced IP network design / Alvaro Retana, Don Slice.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Cisco,  1999
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Advanced penetration testing : hacking the world's most secure networks / Wil Allsopp.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, NY : John Wiley and Sons,  2017.
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Advanced Wired and Wireless Networks / Tadeusz Wysocki chủ biên, Arek Dadej chủ biên.
Thông tin xuất bản: USA : Springer,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Aggressive network self-defense [electronic resource] / Neil Archibald ... [et al.] ; technical editor, Neil R. Wyler (aka Grifter)
Thông tin xuất bản: Rockland, Mass. : Syngress Publishing,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
An introduction to ATM networks / Harry G. Perros.
Thông tin xuất bản: Chichester [England] ; New York : Wiley,  c2002.
Ký hiệu phân loại: 004.66
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Application and multidisciplinary aspects of wireless sensor networks / Liljana Gavrilovska.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Application of Qos in Designing Network ứng dụng kỹ thuật chất lượng dịch vụ vào thiết kế mạng / Nguyễn Quốc Vương, Phạm Đăng Khoa; Trương Thị Mỹ Dung (giáo viên hướng dẫn) .
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Applications & services in wireless networks / Afifi Hossam, Zeghlache Djamal.
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Science,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.678
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Applied cryptography and network security : second international conference, ACNS 2004, Yellow Mountain, China, June 8-11, 2004 : proceedings / Markus Jakobsson, Moti Yung, Jianying Zhou (eds.).
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer-Verlag,  2004.
Ký hiệu phân loại: 005.82
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Applied network security monitoring : collection, detection, and analysis / Chris Sanders, Jason Smith ; David J. Bianco.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Syngress, an imprint of Elsevier,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Architecting web services [electronic resource] / William L. Oellermann, Jr.
Thông tin xuất bản: Berkeley : Apress,  2001
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Assessing Network Security : Testing Your Defenses / David LeBlanc, Ben Smith.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Microsoft Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Authorized self-study guide : designing Cisco network service architectures (ARCH) / Keith Hutton, Mark Schofield, Diane Teare.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Authorized self-study guide : interconnecting Cisco network devices. Part 1 (ICND1) / Steve McQuerry.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Automated network management systems : current and future capabilities / Douglas Comer.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Bách khoa toàn thư - Mạng / Tom Sheldon.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 004.653
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
BCMSN / Richard A. Deal ; [edited by Ed Tittel].
Thông tin xuất bản: [Indianapolis, Ind.] : Que,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Becoming a Platform in Europe : On the Governance of the Collaborative Economy
Thông tin xuất bản: Norwell Now Publishers  2021
Ký hiệu phân loại: 004.652
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Beginning OpenVPN 2.0.9 : build and integrate virtual private networks using OpenVPN / Markus Feilner, Norbert Graf.
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing Ltd.,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.678
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Biometrics for Network Security / Paul Reid.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Broadband Optical Access Networks and Fiber-to-the-Home : Systems Technologies and Deployment Strategies / Chinlon Lin.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.64
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Build your own security lab : a field guide for network testing / Michael Gregg.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley,  2008.
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Build your own security lab [electronic resource] : a field guide for network testing / Michael Gregg.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Building a virtual private network / Gupta Meeta.
Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : Premier,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.67
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Building and integrating virtual private networks with Openswan [electronic resource] / by Paul Wouters, Ken Bantoft.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.678
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Building broadband networks / Marlyn Kemper Littman.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 004.678
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Building DMZs for Enterprise Networks / Robert J. Shimonski.
Thông tin xuất bản: nt : Syngress,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Building DMZs for enterprise networks [electronic resource] / Robert J. Shimonski ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Rockland, Mass. : Syngress Publishing,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Building multiservice transport networks / Jim Durkin ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Building open source network security tools : components and techniques / Mike Schiffman.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Wiley Pub.,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Building wireless community networks / Rob Flickenger.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2002
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Building wireless community networks / Rob Flickenger.
Thông tin xuất bản: Beijing ; Sebastopol, Calif : O'Reilly,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.67
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Business data communications and networking : a research perspective / Gutierrez Jairo chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hershey : Idea Group Publishing,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Business strategies for the next-generation network / Seel Nigel.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach Publications,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Campus network design fundamentals / Diane Teare, Catherine Paquet.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Caution! wireless networking : preventing a data disaster / McCullough Jack.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Publishing, Inc.,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Caution! wireless networking [electronic resource] : preventing a data disaster / Jack McCullough.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCDA exam certification guide / A. Anthony Bruno, Jacqueline Kim.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCDP : Cisco internetwork design study guide / Robert Padjen, Lammie Todd.
Thông tin xuất bản: San Francico : Sybex,  2000
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCENT : Cisco Certified Entry Networking Technician study guide [electronic resource] / Todd Lammle ; technical editor, Patrick J. Conlan.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCIE : Cisco certified internetwork expert : study guide / John Swartz, Todd Lammle.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex,  2001
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCIE : Cisco certified internetwork expert :study guide / John Swartz, Lammle Todd.
Thông tin xuất bản: San Francico : Sybex,  2001
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA : Cisco Certified Network Associate Study Guide / Todd Lammle.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA : Cisco Certified Network Associate study guide / Todd Lammle.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA : Cisco Certified Network Associate study guide / Todd Lammle.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide (Exam 640-801) / Richard Deal.
Thông tin xuất bản: Osborne : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA Cisco certified network associate study guide (exam 640-802) / Todd Lammle.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Wiley Publishing, Inc.,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.6076
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA Cisco certified network associate study guide (exam 640-802) [electronic resource] / Richard Deal.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2008.
Ký hiệu phân loại: 004.607
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA Cisco certified network associate study guide / Lammle Todd.
Thông tin xuất bản: San Francico : Sybex,  2000
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA Cisco certified network associate study guide / Todd Lammle.
Thông tin xuất bản: Indiana : Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA Cisco certified network associate study guide / Todd Lammle.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA Cisco certified network associate study guide / Todd Lammle.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex,  2002
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ccna data center : introducing cisco data center networking study guide: exam 640-911 / Todd Lammie.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley & Sons,  2013
Ký hiệu phân loại: 004.6076
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA exam prep 2 (exam 640-801) / David Minutella.
Thông tin xuất bản: kd : Que Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA exploration course booklet. LAN switching and wireless version 4.0 / Cisco Networking Academy.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA exploration. Routing protocols and concepts, version 4.0 : course booklet / Cisco Networking Academy.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ccna portable command guide / Scott D Empson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA practical studies / Gary Heap, Lynn Maynes.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco,  2002
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA practice questions exam cram / Jeremy Cioara.
Thông tin xuất bản: kd : Que Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA security course booklet. / Cisco Networking Academy Program
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA security lab manual / Cisco Networking Academy.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.8076
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNA, Cisco Certified Network Associate : Exam 640-802 / Lammle Todd.
Thông tin xuất bản: USA : Sybex Inc,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNP : building CISCO multilayer switched networks : study guide / Jack Terry.
Thông tin xuất bản: San Francico : Sybex,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.67
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNP : switching study guide / Lammle Todd.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ccnp bcmsn exam certification guide / David Hucaby.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNP practical studies : switching : CCNP self-study / Justin Menga.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNP Route 642-902 official certification guide elektronisk ressurs / Wendell Odom
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press ,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CCNP SWITCH 642-813 official certification guide elektronisk ressurs / David Hucaby
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press ,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Certified Wireless Network Administrator (CWNA) Official Study Guide / Planet3 Wireless Incorporated.
Thông tin xuất bản: USA : Planet3 Wireless Incorporated,  2002
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco 802.11 Wireless Networking Quick Reference / Toby Velte, Anthony Velte.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Cisco,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.66
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco ASA - all-in-one firewall, IPS, Anti-X, and VPN adaptive security appliance [electronic resource] : identify, mitigate, and respond to network attacks, second edition / Jazib Frahim, Omar Santos ; technical reviewers, Randy Ivener, Jay Johnston.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco Catalyst QoS : quality of service in campus networks / Mike Flannagan, Richard Froom, Kevin Turek
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco IOS in a nutshell : a desktop quick reference for IOS on IP networks / James Boney.
Thông tin xuất bản: Beijing ; Sebastopol, CA : O'Reilly,  2002.
Ký hiệu phân loại: 004.62
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco IP telephony : a guide to successful planning, designing, implementation, and operation of the IP telephony network / Ramesh Kaza.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.66
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco multiservice switching networks / Carlos Pignataro.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.66
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco Network Admission Control. Vol. 2, NAC network deployment and troubleshooting / Jazib Frahim, Omar Santos, David White, Jr.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : London : Cisco ; Pearson Education [distributor],  2007
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco network design solutions for small-medium businesses / Peter Rybaczyk.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Cisco,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco network professional's advanced internetworking guide [electronic resource] / Patrick J. Conlan.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Technical Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco Network Security Little Black Book / Joe Harris.
Thông tin xuất bản: nt : Paraglyph,  2002
Ký hiệu phân loại: 004.66
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco network security little black book [electronic resource] / Joe Harris.
Thông tin xuất bản: Scottsdale, Ariz. : Coriolis ; Paraglyph Press,  2002.
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco network security troubleshooting handbook / Mynul Hoda.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Cisco Networking Academy Program : CCNA 1 and 2 companion guide / Cisco Systems, Inc., Cisco Networking Academy Program
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco ,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco networking all-in-one for dummies / by Edward Tetz.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc.,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco networking simplified / Jim Doherty, Neil Anderson, Paul Della Maggiora ; illustrations by Nathan Clement.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco router and switch forensics [electronic resource] : investigating and analyzing malicious network activity / Dale Liu, lead author and technical editor ; James Burton ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Burlington, Mass. : Syngress,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco secure virtual private networks / G Mason Andrew.
Thông tin xuất bản: kd : Cisco,  2002
Ký hiệu phân loại: 004.66
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cisco® Certified Network Associate : Version 84.0 / Todd Lammle
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CIW, internetworking professional : study guide / Lane Patrick T, Rod Hauser.
Thông tin xuất bản: San Francico : Sybex,  2002
Ký hiệu phân loại: 004.678
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CNET Do-it-yourself home networking projects [electronic resource] : 24 cool things you didn't know you could do! / Jim Aspinwall.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Co-governed Sovereignty Network [electronic resource] : Legal Basis and Its Prototype & Applications with MIN Architecture / by Hui Li, Xin Yang.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Singapore : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Complete wireless home networking / Paul Heltzel.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CompTIA Network+ certification study guide : (exam N10-006) / Glen E. Clarke.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 004.6076
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CompTIA Network+ N10-005 cert guide / Kevin Wallace.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Pearson,  2012.
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CompTIA Network+ Review Guide / Bill Ferguson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc.,  2012
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer and communication networks / Nader F. Mir.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer and Network Security
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Computer network security / Joseph Migga Kizza.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer network security : theory and practice / Jie Wang
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer Network Security [electronic resource] : Fourth International Conference on Mathematical Methods, Models, and Architectures for Computer Network Security, MMM-ACNS 2007, St. Petersburg, Russia, September 13-15, 2007. Proceedings.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer networking / Stanford H. Rowe, Marsha L. Schuh.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson/Prentice Hall,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer Networking : A Top Down Approach Featuring the Internet / James F. Kurose, Keith Ross
Thông tin xuất bản: : Addison Wesley Publishing Company,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer networking : a top-down approach / James F. Kurose, Keith W. Ross.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2013.
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer networking : a top-down approach / James F. Kurose, Keith W. Ross
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Education,  2017
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer networking first-step / Wendell Odom.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer networks / Andrew S. Tanenbaum.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR,  2003.
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer networks / Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Prentice Hall,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer networks / Andrew S. Tanenbaum.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer networks : a systems approach / Larry L. Peterson & Bruce S. Davie.
Thông tin xuất bản: Boston : Morgan Kaufmann Publishers  2003
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer networks : a systems approach / Larry L. Peterson & Bruce S. Davie.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Morgan Kaufmann,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer networks : an open source approach / Ying-Dar Lin, Ren-Hung Hwang, Fred Baker.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill,  2012
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer networks and information technologies : second international conference on advances in communication, network, and computing, cnc 2011, bangalore, india, march 10-11, 2011. proceedings / Vinu V Das, Janahanlal Stephen, Yogesh Chaba.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer networks and internets : with Internet applications / Douglas E. Comer.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall,  2004.
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer networks, policies, and applications / Carolynn M. Berger and Angela D. Streusse, editors.
Thông tin xuất bản: New York : Nova Science Publishers,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computing networks :from cluster to cloud computing /Pascale Vicat-Blanc ... [et al.].
Thông tin xuất bản: London :Hoboken, N.J. : ISTE ;Wiley,  2011.
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Công nghệ mạng máy tính / Lê Thanh Dũng, Nguyễn Trang Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2001
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Công nghệ mạng máy tính / Phạm Thế Quế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông ,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Content Delivery Networks / Scott Hull.
Thông tin xuất bản: kd : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Content delivery networks : web switching for security, availability, and speed / Scot Hull.
Thông tin xuất bản: New York : Osborne/McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Content Networking Fundamentals / Silvano Da Ros.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Cisco Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Convergence of mobile and stationary next-generation networks / edited by Krzysztof Iniewski.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Convergence through all-IP networks / edited by Asoke K. Talukder, Nuno M. Garcia, Jayateertha G.M.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 004.695
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CoreOS in action : running applications on Container Linux / Matt Bailey.
Thông tin xuất bản: Shelter Island, NY : Manning Publications Co.,  2017
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cốt tủy về mạng giáo trình căn bản thiết kế - điều hành - bảo trì = Networking Essentials / Phạm Cao Hoàn, Phạm Đình Phước, Nguyễn Văn Khôi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đồng Nai,  2001
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Create your own home networks / Eli Lazich.
Thông tin xuất bản: kd : Sams Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cryptology and network security : 6th international conference, CANS 2007, Singapore, December 8-10, 2007 : proceedings / Feng Bao ... [et al.] (eds.).
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cyber operations : building, defending, and attacking modern computer networks / Mike O'Leary.
Thông tin xuất bản: [Berkeley, CA] : Apress,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cyber-physical system design with sensor networking technologies / edited by Sherali Zeadally and Nafaâ Jabeur
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data communications and network security / Houston H. Carr, Charles A. Snyder.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data communications and networking / Behrouz A. Forouzan with Sophia Chung Fegan.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data communications and networking / Behrouz A. Forouzan with Sophia Chung Fegan.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data Communications and Networks / David Miller.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data communications networking devices : operation, utilization, and LAN and WAN internetworking / Gilbert Held.
Thông tin xuất bản: Chichester ; New York : Wiley,  1999
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data Communications Networking Devices [electronic resource] / Gilbert Held.
Thông tin xuất bản: Chichester : John Wiley Sons Ltd,  1998
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data communications, computer networks, and open systems / Fred Halsall.
Thông tin xuất bản: Wokingham, England ; Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co.,  1996.
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data networks, IP and the Internet : protocols, design and operation / Martin P. Clark
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data networks, IP, and the Internet : networks, protocols, design, and operation / Clark. Martin P.
Thông tin xuất bản: England : John Wiley & Sons Inc,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Databases, Information Systems, and Peer-to-Peer Computing : First International Workshop, DBISP2P, Berlin Germany, September 7-8, 2003, Revised Papers / G Goos chủ biên.
Thông tin xuất bản: USA : Springer,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Deploying IPv6 networks / Ciprian Popoviciu, Eric Levy-Abegnoli, Patrick Grossetete.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.62
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Deploying license-free wireless wide-area networks / Jack Unger.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.67
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Deploying secure 802.11 wireless networks with Microsoft Windows / Joseph Davies.
Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Deploying virtual private networks with Microsoft Windows Server 2003 / Joseph Davies, Elliot Lewis.
Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Deploying virtual private networks with Microsoft Windows Server 2003 / Joseph Davies, Elliot Lewis.
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Design and simulation of spectrum management methods for wireless local area networks [electronic resource] / Andreas Könsgen.
Thông tin xuất bản: [Wiesbaden] : Vieweg+Teubner Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,  2010.
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Design, measurement and management of large-scale IP networks : bridging the gap between theory and practice / Antonio Nucci, Konstantina Papagiannaki.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.67
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Designing and developing scalable IP networks / Guy Davies.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ, USA : Wiley,  2004.
Ký hiệu phân loại: 004.62
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Designing and developing scalable IP networks [electronic resource] / Guy Davies.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ, USA : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.62
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Designing and developing scalable IP networks elektronisk ressurs / Guy Davies
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England Hoboken, NJ, USA : Wiley ,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.62
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Designing enterprise solutions with Sun Cluster 3.0 / Richard Elling, Tim Read.
Thông tin xuất bản: Palo Alto : Sun Microsoftsystems,  2002
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Designing for Cisco internetwork solutions (DESGN) / Diane Teare.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Designing for CISCO internetwork solutions (desgn) foundation learning guide / Sean R Wilkins.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco Press,  2012.
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Designing for networked communications : strategies and development / Heilesen Simon B.
Thông tin xuất bản: Hershey : Idea Group Publishing,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Designing for networked communications : strategies and development / Simon B. Heilesen, Sisse Siggaard Jensen [editors].
Thông tin xuất bản: Hershey : Idea Group Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Designing green networks and network operations : reducing enterprises' and carriers' carbon footprint and saving run-the-engine costs with green networks and data systems / Daniel Minoli.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Designing Network Security / Merike Kaeo
Thông tin xuất bản: Cisco Press ,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Designing storage area networks : a practical reference for implementing fibre channel and IP SANs / Tom Clark.
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Developing Cisco IP phone services / Darrick Deel, Mark Nelson, Anne Smith.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Development with the Force.com platform [electronic resource] : building business applications in the cloud / Jason Ouellette.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2012.
Ký hiệu phân loại: 004.654
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Distributed cooperative laboratories : networking, instrumentation, and measurements / edited by, Franco Davoli, Sergio Palazzo, Sandro Zappatore.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Distributed Network Systems : From Concepts to Implementations (Network Theory and Applications) / Weijia Jia, Wanlei Zhou.
Thông tin xuất bản: Boston : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Distributed Networks / Memon, Qurban.
Thông tin xuất bản: CRC Press,  2017.
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Dynamic networks and cyber-security / Niall Adams, Nick Heard, Imperial College London, UK.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ecological design of smart home networks : technologies, social impact and sustainability / N Saito, D Menga.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Encyclopedia of networking / Werner Feibel
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex Inc,  1996
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
End-to-end network security : defense-in-depth / Santos. Omar.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco Systems, Inc.,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
End-to-end network security [electronic resource] : defense-in-depth / Omar Santos
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Enhanced IP services for Cisco networks / Donald C. Lee
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press ,  1999
Ký hiệu phân loại: 004.62
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Enterprise network testing [electronic resource] : the role and applications of testing in pre-peployment, migration, and post-deployment, network operations / Andy Sholomon, Tom Kunath
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Enterprise soa : service oriented architecture best practices / Dirk Krafzig, Karl Banke, Dirk Slama.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Prentice Hall Professional,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Enterprise software architecture and design : entities, services and resources / Dominic Duggan.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2012.
Ký hiệu phân loại: 004.654
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Essential SNMP / Douglas R. Mauro and Kevin J. Schmidt.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2001
Ký hiệu phân loại: 005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ethernet networks / Gilbert Held.
Thông tin xuất bản: [kđ] : [knxb],  2003
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ethernet networks : design, implementation, operation, management / Gilbert Held.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ethernet networks : design, implementation, operation, management / Gilbert Held.
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ethernet passive optical networks elektronisk ressurs / Glen Kramer.