TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Lập trình trên thiết bị di động (16 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần được giới thiệu trong ba nhóm kiến thức chính : - Nhóm kiến thức căn bản về lập trình trên thiết bị di động - Các kiến thức lập trình J2ME, MIDP - Các kiến thức lập trình trên Android cơ bản và nâng cao. Các nhóm kiến thức này bao gồm cơ sở lý thuyết, phần bài thực hành bắt buộc và mở rộng nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng lập trình ứng dụng trên thiết bị di động mức độ căn bản và nâng cao cho sinh viên.
 
Áp dụng công nghệ J2ME vào thương mại di động / Dương Phương Đông.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Beginning J2ME : from novice to professional / Sing Li, Jonathan Knudsen.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : New York : Apress ; Distributed to the book trade in the United States by Springer-Verlag,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning J2ME : from novice to professional / Sing Li and Jonathan Knudsen.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : New York : Apress ; Distributed to the book trade in the United States by Springer-Verlag,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Enterprise J2ME : developing mobile Java applications / Michael Juntao Yuan ; [foreword by Jim Colson].
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
How to do everything with Windows Mobile / Frank McPherson.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
How to Do Everything with Your Smartphone, Windows Mobile Edition / Jason R Rich.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Companies,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Master Visually Windows Mobile 2003 visual / Landon Bill.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley Publishing, Inc.,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.446
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nền tảng công nghệ J2ME & MIDP / Nguyễn Thị Bích Ngà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phát triển Game di động với J2ME / Phạm Tấn Liêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Pro J2ME Polish [electronic resource] : open source wireless Java tools suite / Robert Virkus.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming wireless devices with the Java 2 Platform, micro edition : J2ME Connected Limited Device Configuration (CLDC), Mobile Information Device Profile (MIDP) / Roger Riggs ... [et al.] ; Jim Holliday, editor.
Thông tin xuất bản: Boston : Addison-Wesley,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.2762
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sams teach yourself wireless Java with J2ME in 21 days / Michael Morrison.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams,  2001.
Ký hiệu phân loại: 005.2762
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thiết kế một mua bán hàng thực phẩm dựa trên J2ME / Nguyễn Thành Hưng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế một ứng dụng thi trắc nghiệm dựa trên J2ME / Bùi Quốc Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Wireless programming with J2ME : cracking the code / Dreamtech Software Team.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Hungry Minds,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Wireless programming with J2ME [electronic resource] : cracking the code / Dreamtech Software Team.
Thông tin xuất bản: New York : Hungry Minds, Inc.,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.2762
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin