TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Thực hành phân tích thiết kế theo hướng đối tượng (155 tài liệu)

 
413 bài tập phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML (có lời giải) / Simon Bennett, John Skelton, Ken Lunn; Gia Vĩnh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
A guide to MATLAB object-oriented programming / Register Andy H.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
A practical guide to testing object-oriented software / John D. McGregor, David A. Sykes.
Thông tin xuất bản: Boston, Ma. : Addison-Wesley,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Addison-Wesley Professional Ruby Series Rails Plugins : Extending Rails Beyond the Core / James Adam.
Thông tin xuất bản: USA : Addison Wesley Professional,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
ADO.NET cookbook / Hamilton Bill.
Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
ADO.NET in a nutshell / Bill Hamilton, Matthew MacDonald.
Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Agile web development with rails / Dave Thomas, David Heinemeier Hansson ; with Leon Breedt ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C. : Pragmatic Bookshelf,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Applied ADO.NET [electronic resource] : building data-driven solutions / Mahesh Chand and David Talbot.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Applying UML and patterns : an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development / Craig Larman.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J : Prentice Hall PTR,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Applying use case driven object modeling with UML : an anotated e-commerce example / Doug Rosenberg and Kendall Scott.
Thông tin xuất bản: Boston : Addison-Wesley,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Aspect-oriented programming with the e verification language [electronic resource] : a pragmatic guide for testbench developers / David Robinson.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Morgan Kaufmann,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning object-oriented programming with C# / Jack Purdum.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley,  c2013.
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ruby : From Novice to Professional / Cooper Peter.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning ruby [electronic resource] : from novice to professional / Peter Cooper.
Thông tin xuất bản: Berkeley : Apress,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ruby [electronic resource] : from novice to professional, second edition / Peter Cooper.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ruby on Rails / Steven Holzner.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Publishing,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ruby on Rails E-Commerce : From Novice to Professional / Hellsten Christian, Laine Jarkko.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C# 2005 : T3 - Lập trình hướng đối tượng / Phạm Hữu Khang chủ biên, Hoàng Đức Hải, Trần Tiến Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng / Lê Văn Phùng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cloning internet applications with Ruby : make your own TinyURL, Twitter, Flickr, or Facebook using Ruby [electronic resource] / Chang Sau Sheong.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cocoa and Objective-C cookbook [electronic resource] : move beyond basic Cocoa development using over 70 simple and effective recipes for Mac OS X development / Jeff Hawkins.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Codecharts [electronic resource] : roadmaps and blueprints for object-oriented programs / Amnon H. Eden ; with contributions from Jonathan Nicholson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Core Python applications programming [electronic resource] / Wesley J. Chun.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Dependency injection : design patterns using spring and guice / Dhanji R. Prasanna.
Thông tin xuất bản: Greenwich, CT. : London : Manning ; Pearson Education [distributor],  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Design patterns explained : a new perspective on object-oriented design / Alan Shalloway, James R. Trott.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass : Addison Wesley,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Design patterns for dummies [electronic resource] / by Steve Holzner.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Doing objects in Visual basic 2005 / Deborah Kurata.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison Wesley,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Doing objects in Visual basic 2005 / Deborah Kurata.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Enterprise patterns and MDA : building better software with archetype patterns and UML / Jim Arlow, Ila Neustadt.
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Enterprise recipes with Ruby and Rails / Maik Schmidt.
Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C. : Pragmatic Bookshelf,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Everyday scripting with Ruby : for teams, testers, and you / Brian Marick.
Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C. : Pragmatic Programmer,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Extreme programming refactored : the case against XP / Matt Stephens and Doug Rosenberg.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Berlin : Apress ; Springer,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fast track UML 2.0 / Kendall Scott.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Filthy rich clients : developing animated and graphical effects for desktop Java applications / Chet Haase, Romain Guy.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Filthy rich clients [electronic resource] : developing animated and graphical effects for desktop Java applications / Chet Haase, Romain Guy
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Foundations of AOP for J2EE development [electronic resource] / Renaud Pawlak, Lionel Seinturier, and Jean-Philippe Retaillé ; technical reviewer, Houman Younessi
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Foundations of object-oriented languages : types and semantics / Kim B. Bruce.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. ; London : MIT Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Foundations of object-oriented programming using .NET 2.0 patterns / Christian Gross.
Thông tin xuất bản: kd : Apress,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
From Java to Ruby : Things Every Manager Should Know / Bruce Tate.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Pragmatic Bookshelf,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fundamentals of object-oriented design in UML / Meilir Page-Jones.
Thông tin xuất bản: N.Y : Dorset House,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
FXRuby : create lean and mean GUIs with Ruby / Lyle Johnson.
Thông tin xuất bản: Raleigh, North Carolina : Pragmatic Bookshelf,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình nhập môn UML / Huỳnh Văn Đức chủ biên, Đoàn Thiện Ngân hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình nhập môn UML / Huỳnh Văn Đức chủ biên, Đoàn Thiện Ngân hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Phân tích và thiết kế hướng đối tượng / Trương Ninh Thuận, Đặng Đức Hạnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2016
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Head First Object-Oriented Analysis and Design : A Brain Friendly Guide to OOA&D / Brett McLaughlin, Gary Pollice, David West.
Thông tin xuất bản: [kđ] : OReilly Media, Inc.,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Head first Ruby / Jay McGavren.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
High performance data mining : scaling algorithms, applications, and systems / Guo Yike, Grossman Robert.
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Java programming fundamentals : problem solving through object oriented analysis and design / Premchand S. Nair.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Java software solutions : foundations of program design / John Lewis, Virginia Tech, William Loftus, Accenture.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kohana 3.0 beginner's guide [electronic resource] : develop professional web applications with Kohana / Jason D. Straughan.
Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Packt Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng bằng VC# / Nguyễn Văn Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C++ : bài giảng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Learn Objective-C on the Mac [electronic resource] / penciled by Mark Dalrymple ; inked by Scott Knaster ; technical reviewer, Jeff LaMarche.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learn Objective-C on the Mac[electronic resource] :for iOS and OS X, second edition /Scott Knaster, Waqar Malik, Mark Dalrymple ; technical reviewer, Nick Waynik.
Thông tin xuất bản: [New York] : Apress,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning MATLAB / Tobin A. Driscoll
Thông tin xuất bản: Society for Industrial and Applied Mathematics ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Objective-C 2.0 [electronic resource] : a hands-on guide to Objective-C for Mac and iOS developers / Robert Clair.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Rails 3 [electronic resource] / Simon St. Laurent, Edd Dumbill, and Eric J. Gruber.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Rails elektronisk ressurs : live editions / Simon St. Laurent, Edd Dumbill
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif : O'Reilly ,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning UML / Sinan Si Alhir.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning UML 2.0 / Russ Miles and Kim Hamilton.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MacRuby in action [electronic resource] / Brendan G. Lim with Jerry Cheung and Jeremy McAnally.
Thông tin xuất bản: Shelter Island, NY : Manning Publications,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Management of the object-oriented development process / Liping Liu.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Idea Group Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mastering UML with Rational Rose 2002 / Wendy Boggs, Michael Boggs
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex ,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MATLAB / Amos Gilat
Thông tin xuất bản: Wiley ,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mule 2: A Developer's Guide to ESB and Integration Platform [electronic resource] / by Peter Delia, Antoine Borg.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
NHibernate 3 beginner's guide [electronic resource] / Gabriel N. Schenker.
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Open Source,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object - Oriented Systems Analysis and Design Using Uml / Simon Bennett, Steve McRobb, Ray Farmer.
Thông tin xuất bản: London : McGraw-Hill Education,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object design : roles, responsibilities, and collaborations / Rebecca Wirfs-Brock and Alan McKean ; [forewords by Ivar Jacobson and John Vlissides].
Thông tin xuất bản: Boston : Addison-Wesley,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object Oriented Analysis and Design with Applications / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Addison Wesley,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object thinking / David West.
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objective-C / Steven Holzner.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Peachpit Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objective-C for absolute beginners : iPhone, iPad, and Mac programming made easy / Gary Bennett, Mitch Fisher, Brad Lees.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objective-C for iPhone developers : a beginner's guide / James A. Brannan.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objective-C for iPhone developers [electronic resource] : a beginner's guide / James A. Brannan.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objective-C fundamentals / Christopher K. Fairbairn, Johannes Fahrenkrug, Collin Ruffenach.
Thông tin xuất bản: Shelter Island, NY : London : Manning ; Pearson Education [distributor],  2012
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objective-C phrasebook [electronic resource] / David Chisnall.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-oriented ActionScript for Flash 8 [electronic resource] / Peter Elst, Todd Yard, Sas Jacobs, William Drol ; [foreword by Aral Balkan]
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : New York : Friends of ED ; Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-oriented analysis and design / Mike Docherty.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-Oriented and Classical Software Engineering / Stephen R Schach.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Companies,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-Oriented Construction Handbook / Heinz Züllighoven
Thông tin xuất bản: Dpunkt Verlag ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Object-oriented construction handbook : developing application-oriented software with the tools & materials approach / Heinz Züllighoven, with contributions by Robert F. Beeger ... [et al.
Thông tin xuất bản: Germany : Elsevier Inc. (USA) and dpunkt.verlag (Germany),  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Object-oriented data structures using Java / Nell Dale, Daniel T. Joyce, Chip Weems.
Thông tin xuất bản: Sudbury, MA : Jones and Bartlett Publishers,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-oriented PHP [electronic resource] : concepts, techniques, and code / [by] Peter Lavin.
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-oriented programming : from problem solving to Java / Jose M. Garrido.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass : Charles River Media,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-oriented programming with ActionScript 2.0 / Robin Haffner, James Talbot, Jeff Tapper.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : New Riders,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-oriented project management with UML [electronic resource] / Murray R. Cantor.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  1998
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-Oriented Reengineering Patterns Serge Demeyer
Thông tin xuất bản: Lille, France Stéphane Ducasse  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Objects first with Java : a practical introduction using BlueJ / David J. Barnes and Michael K. Kölling.
Thông tin xuất bản: New York : Pearson Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objects first with Java : a practical introduction using BlueJ / David J. Barnes and Michael Kölling
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
OOP demystified / James Keogh & Mario Giannini.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Osborne,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
OOP demystified / Keogh James Edward, Mario Giannini.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
OOP with Microsoft Visual Basic.NET and Microsoft Visual C# .NET step by step / -
Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft Press,  2001.
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phân tích thiết kế hướng đối tượng / Lê Trung Hiếu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phân tích thiết kế hướng đối tượng / Lê Trung Hiếu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Practical JRuby on Rails Web 2.0 projects : bringing Ruby on Rails to the Java platform / Ola Bini.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical object-oriented design in Ruby : an agile primer / Sandi Metz.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2013
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical reporting with Ruby and Rails / David Berube.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical REST on Rails 2 projects [electronic resource] / Ben Scofield ; technical reviewer, Bruce Williams.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical Ruby for system administration / André Ben Hamo
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical Ruby projects : ideas for the eclectic programmer / Topher Cyll.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Professional IBM Websphere 5.0 application server [electronic resource] / Tim Francis ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wrox,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Professional Ruby on Rails / Noel Rappin.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Professional Ruby On Rails [electronic resource] / Noel Rappin ; technical editor, Raymond Budd.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming ADO / David Sceppa / David Sceppa.
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming in objective-C [electronic resource] / Stephen G. Kochan.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming in Objective-C 2.0 / Stephen G. Kochan.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison Wesley Professional,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming in Objective-C 2.0 [electronic resource] / Stephen G. Kochan.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Addison Wesley Professional,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming the ruby way / Hal Fulton ; [edited by] Jenny Watson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Sams,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Python 3 object-oriented programming : unleash the power of Python 3 objects / Dusty Phillips.
Thông tin xuất bản: Packt Publishing,  2015.
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Quantitative approaches in object-oriented software engineering / Fernando Brito Abreu.
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Science,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Rails for Java developers / Halloway Stuart, Justin Gehtland.
Thông tin xuất bản: Raleigh : [knxb],  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Rails for Java developers / Stuart Halloway, Justin Gehtland.
Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C. : Pragmatic Programmer,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Rails recipes / Chad Fowler.
Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C. : Pragmatic Bookshelf ;  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Rails Solutions : Ruby on Rails Made Easy / Williams Justin.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Real time UML : advances in the UML for real-time systems / Bruce Powel Douglass.
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Reverse engineering of object oriented code [electronic resource] / Paolo Tonella, Alessandra Potrich.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Science+Business Media,  2005.
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ruby on rails : up and running / Bruce A. Tate, Curt Hibbs.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ruby on rails 3 tutorial : learn Rails by example / Michael Hartl.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ruby on Rails for dummies / by Barry Burd
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ruby on rails for dummies [electronic resource] / by Barry Burd.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ruby phrasebook elektronisk ressurs : essential code and commands / by Jason Clinton
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley/Pearson ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Rubyisms in Rails / Jacob Harris.
Thông tin xuất bản: USA : Addison Wesley Professional,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Spring Roo 1.1 cookbook [electronic resource] : over 60 recipes to help you speed up the development of your Java web applications using the Spring Roo development tool / Ashish Sarin.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The art of Rails / Edward Benson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The book of Ruby / Huw Collingbourne.
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press ,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The object constraint language / Warme Jos B, Kleppe Anneke G.
Thông tin xuất bản: kd : Addison Wesley,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The object-oriented thought process / Matt Weisfeld.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams Pub ,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The object-oriented thought process elektronisk ressurs / Matt Weisfeld
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The principles of object-oriented JavaScript [electronic resource] / by Nicholas C. Zakas.
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Rails 3 way / Obie Fernandez.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley ,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Rails way / Obie Fernandez.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Ruby programming language / David Flanagan and Yukihiro Matsumoto.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly ,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Ruby way / Hal Fulton.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The unified modeling language user guide / Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson.
Thông tin xuất bản: Reading Mass. : Addison-Wesley ,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The well-grounded Rubyist / David A. Black.
Thông tin xuất bản: Greenwich, CT : Manning ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thực hành lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tivoli and WebSphere Application Server for z/OS / Budi Darmawan, Valence Foulques de, Daniela Chersoni.
Thông tin xuất bản: USA : IBM,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML 2 for dummies / Michael Jesse Chonoles, James A. Schardt
Thông tin xuất bản: New York : Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML 2 pour les bases de données : Modélisation, normalisation, génération, SQL, outils - Avec 30 exercices corrigés Ed. 2 [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Eyrolles  2012.
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML 2.0 in a Nutshell / Neil Pitman Pilone.
Thông tin xuất bản: [kđ] : OREILLY,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML and C++ : a practical guide to object-oriented development / Richard C. Lee, William M. Tepfenhart.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2001.
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML applied : a .NET perspective / Martin L. Shoemaker ; [foreword by Karl Gunderson].
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. New York : Apress ; Distributed to the book trade in the United States by Springer-Verlag New York,Inc ,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML bible / Pender Tom.
Thông tin xuất bản: N.Y : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML demystified elektronisk ressurs / Paul Kimmel
Thông tin xuất bản: Emeryville, CA : McGraw-Hill/Osborne ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML distilled : applying the standard object modeling language / Fowler Martin.
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML for the IT business analyst : a practical guide to object-oriented requirements gathering / Howard Podeswa.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Thomson Course Technology PTR,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML weekend crash course / Thomas A Pender.
Thông tin xuất bản: nt : Hungry Minds,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UML™ 2 Toolkit / Hans-Erik Eriksson ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Using UML : software engineering with objects and components / Perdita Stevens with Rob Pooley
Thông tin xuất bản: Harlow : Addison-Wesley ,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Visual modeling with Rational Rose 2000 and UML / Terry Quatrani.
Thông tin xuất bản: Reading, Mass. : Addison Wesley ,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Websphere and lotus : implementing collaboration / John Lamb ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Prentice - Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin