TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Thực hành thu thập và tiền xử lý dữ liệu (53 tài liệu)

 
Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu / Nguyễn Phước Đại
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bài tập cơ sở dữ liệu / Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cơ sở dữ liệu / Cao Tùng Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở dữ liệu / Cao Tùng Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở dữ liệu / Đỗ Trung Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cơ sở dữ liệu : (Bài giảng và bài tập thực hành) / Văn Như Bích B, Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở dữ liệu : Giáo trình / Cao Tùng Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở dữ liệu : Lý thuyết và thực hành / Nguyễn Bá Tường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cơ sở dữ liệu : Lý thuyết và thực hành / Nguyễn Bá Tường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cơ sở dữ liệu mờ & xác suất : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hòa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cơ sở dữ liệu nâng cao / Văn Như Bích.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở dữ liệu nâng cao / Văn Như Bích.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu / Cao Tùng Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở dữ liệu. Phần I / Phạm Thi Hoàng Nhung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Thủy lợi  
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cơ sở dữ liệu. Phần II / Phạm Thi Hoàng Nhung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Thủy lợi,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Điều khiển tương tranh và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán / Nguyễn Minh Đức.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giáo trình cơ sở dữ liệu / Huỳnh Văn Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình cơ sở dữ liệu : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / Tô Văn Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễn / Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle / Nguyễn Thị Trà Linh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu / Phương Lan (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu / Phương Lan (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình nhập môn hệ cơ sở dữ liệu / Nguyễn Tuệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ cơ sở dữ liệu / Nguyễn Trung Trực.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu / Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu / Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu / Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống đề xuất địa điểm sử dụng phương pháp lai ( Hybrid ) trên dữ liệu Foody.vn / Nguyễn Minh Khôi ; Nguyễn Thị Thanh Sang(Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hệ thống thu thập dữ liệu qua máy tính / Nguyễn Văn Tân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hệ thu thập và xử lý dữ liệu bằng cổng nối tiếp qua KIT 89C 2051/89C51 thiết kế KIT 89C 2051/89C51 để thu nhập dữ liệu / Nguyễn Thị Hồng Khanh, Võ Thái Quốc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381537
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khai thác dữ liệu bảo toàn tính riêng tư từ cơ sở dữ liệu ngoài / Nguyễn Hữu Thảo; Lê Trọng Vĩnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khai thác phân lớp kết hợp trên cơ sở dữ liệu được cập nhật / Lê Thiên Huy; Võ Đình Bảy(Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khai thác tập được đánh trọng phổ biến trên cơ sở dữ liệu tăng trưởng / Tạ Thế Vinh; Võ Đình Bảy (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khai thác top-rank k cho tập đánh trọng trên cơ sở dữ liệu có trọng số / Mai Ngọc Thu; Võ Đình Bảy (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.741
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ và ứng dụng / Nguyễn Ngọc Cương, Phạm Thị Anh Lê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lý thuyết cơ sở dữ liệu. Tập 1 / Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Kim Trang; Đoàn Thiện Ngân (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lý thuyết cơ sở dữ liệu. Tập 2 / Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Kim Trang; Đoàn Thiện Ngân (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nghiên cứu ánh xạ đóng áp dụng vào cơ sở dữ liệu quan hệ để tìm ra quy luật / Nguyễn Thị Thanh Vân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức. T.2, Thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu / Jeffrey D. Ullman, Trần Đức Quang (dịch); Hồ Thuần (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nguyên lý các hệ và cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức . Tập 3- Các hệ cơ sở tri thức / Jeffrey D. Ullman.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1998
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu / Nguyễn Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phân tích thiết kế hệ cơ sở dữ liệu kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ / Nguyễn Lý Minh Thy.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích thiết kế hệ cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng / Đào Anh Vũ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quản trị cơ sở dữ liệu / J.Fabbri Anthony.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.74068
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Quản trị cơ sở dữ liệu / Trần Đức Quang dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.74068
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Quản trị cơ sở dữ liệu : Dành cho sinh viên chuyên ngành công nghệ tho / Anthony J.Fabbri, A.Robert Schwab.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.74068
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sử dụng cây quyết định để phân loại dữ liệu nhiễu / Lại Đức Hùng ; Lê Hoài Bắc (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Thiết kế cơ sở dữ liệu : Bài giảng / Văn Như Bích.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành cơ sở dữ liệu / Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành cơ sở dữ liệu / Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành quản trị cơ sở dữ liệu / Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tối ưu hóa truy vấn trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán / Nguyễn Trần Bảo Long ; Nguyễn Đình Thuân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng dụng lý thuyết giàn giao trong khai thác dữ liệu / Phạm Văn Khanh; Nguyễn Xuân Huy (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ