TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Kiến trúc và hệ điều hành máy tính (289 tài liệu)

 
A practical guide to Linux commands, editors, and shell programming / Mark G. Sobell.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Absolute OpenBSD : UNIX for the practical paranoid / by Michael W. Lucas.
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press,  2003.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Advanced operating systems and kernel applications : techniques and technologies / [edited by] Yair Wiseman, Song Jiang
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference ,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Advanced programming in the UNIX environment / W. Richard Stevens, Stephen A. Rago.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ. : Addison-Wesley,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Advanced UNIX programming / Marc J. Rochkind.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Addison-Wesley,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Bảo mật và tối ưu hóa Linux Red Hat / Hồng Phúc, Nguyễn Ngọc Tuấn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Bảo mật và tối ưu trong Red Hat Linux / Trần Thạch Tùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Fedora [electronic resource] : from novice to professional / Shashank Sharma, Keir Thomas.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Red Hat Linux 8.1 / Author Team Wrox.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wrox Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning SUSE Linux : From Novice to Professional / Keir Thomas.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Apress,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning the Linux Command Line [electronic resource] / by Sander Vugt.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ubuntu Linux : From Novice to Professional / Keir Thomas.
Thông tin xuất bản: USA : Apress,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ubuntu Linux [electronic resource] / by Keir Thomas, Jaime Sicam.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2008.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ubuntu Linux [electronic resource] : From Novice to Professional / by Keir Thomas, Andy Channelle, Jaime Sicam
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ubuntu Linux, fifth edition[electronic resource] /Emilio Raggi ... [et al.] ; technical reviewers, Bruce Byfield, Richard Hillesley.
Thông tin xuất bản: [New York] : Apress,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ubuntu Linux, Second Edition / Keir Thomas.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ubuntu Linux, third edition [electronic resource] / Keir Thomas and Jaime Sicam ; technical reviewers, Daniel James, Keir Thomas, Eric Hewitt.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ubuntu LTS server administration : from novice to professional [electronic resource] / Sander van Vugt.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York : Apress ; Distributed by Springer-Verlag,  2008.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ubuntu LTS server administration [electronic resource] : from novice to professional, second edition / Sander van Vugt ; technical reviewers, Tim Hall, Samuel Cuella.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ubuntu server administration : from novice to professional / Sander van Vugt.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Ca : Apress,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Unix / Joe Merlino, Scott Zimmerman, Jeremy C. Reed.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Publishing, Inc,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Unix / Paul Love ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
BSD hacks elektronisk ressurs / Dru Lavigne
Thông tin xuất bản: Beijing Sebastopol, Calif. : O'Reilly ,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
BSD UNIX toolbox : 1000+ commands for FreeBSD, OpenBSD, and NetBSD Power Users / Christopher Negus, Francois Caen.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2008.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Building firewalls with OpenBSD and PF / Jacek Artymiak.
Thông tin xuất bản: Lublin : Jacek Artymiak,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Bulletproof UNIX / Timothy T. Gottleber.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CentOS bible [electronic resource] / Timothy Boronczyk, Christopher Negus.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Classic shell scripting / Arnold Robbins.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CompTIA Linux+ study guide [electronic resource] / Roderick W. Smith.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Debian 7 : system administration best practices [electronic resource] / Rich Pinkall Pollei.
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing,  2013
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Debian GNU/Linux bible / Steve Hunger.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Hungry Minds,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Embedded FreeBSD cookbook / by Paul Cevoli.
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Embedded FreeBSD cookbook [electronic resource] / Paul Cevoli.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Newnes,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Embedded Linux mit Raspberry Pi und Co. / Ralf Jesse.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Embedded Linux primer : a practical, real-world approach / Christopher Hallinan.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Essential system administration / AEleen Frisch.
Thông tin xuất bản: kd : O'Reilly,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Exam Ref 70-688 : Supporting Windows 8.1 / Joli Ballew.
Thông tin xuất bản: Redmond, Washington : Microsoft Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Exploring the JDS Linux Desktop / Tom Adelstein, Sam Hiser.
Thông tin xuất bản: Sebastopol : O'Reilly,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fedora 11 and Red Hat Enterprise Linux bible [electronic resource] / Christopher Negus, Eric Foster-Johnson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fedora 12 and Red Hat Enterprise Linux bible / Christopher Negus, Eric Foster-Johnson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor],  2010
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fedora 6 and Red Hat Enterprise Linux Bible / Christopher Negus.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fedora 7 & Red Hat Enterprise Linux [electronic resource] : the complete reference / Richard Petersen.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fedora 7 Unleashed / Andrew Hudson, Paul Hudson.
Thông tin xuất bản: USA : Sams Publishing,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
From bash to z shell : conquering the command line / Oliver Kiddle, Jerry Peek, and Peter Stephenson.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : New York, NY : Apress ; Distributed to the book trade in the United States by Springer-Verlag,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình Dịch vụ mạng Linux / Tiêu Đông Nhơn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình hệ điều hành / Phạm Thanh Bình chủ biên, Phạm Trường Sinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Hệ điều hành / Trần Hạnh Nhi, Lê Khắc Nhiên Ân (biên soạn); Hoàng Kiếm, Đỗ Phúc (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình hệ điều hành Linux / Tiêu Đông Nhơn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành / Hà Quang Thụy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành / Hà Quang Thụy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình nguyên lý hệ điều hành / Hồ Đắc Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình nguyên lý hệ điều hành : dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp / Đặng Vũ Tùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Nhập môn hệ điều hành / Lê Khắc Nhiên Ân; Hoàng Kiếm (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
GNU/Linux application programming elektronisk ressurs / M. Tim Jones
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. : Charles River Media ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Guide to UNIX using Linux / Michael Palmer.
Thông tin xuất bản: Australia : Thomson/Course Technology,  2008.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hacking Knoppix / Scott Granneman.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hands-on guide to the Red Hat exams : RHCSA and RHCE cert guide and lab manual / Damian Tommasino.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Pearson,  2011.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hands-on guide to the Red Hat exams elektronisk ressurs : RHSCA [i.e. RHCSA] and RHCE cert guide and lab manual / Damian Tommasino
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Pearson ,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hệ điều hành / Trần Xuân Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ điều hành / Trần Xuân Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ điều hành / Trần Xuân Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ điều hành : giáo trình / Nguyễn Phú Trường.
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hệ điều hành Linux / Nguyễn Đặng Trí Tín, Nguyễn Phúc Trường Sinh (tổng hợp và biên dịch)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hệ điều hành linux / Nguyễn Hoàng Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hệ điều hành Linux / Nguyễn Hoàng Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ điều hành linux / Nguyễn Hoàng Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ điều hành và máy vi tính / Bùi Thế Ngũ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
High performance iOS apps / Gaurav Vaish.
Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly,  2016.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
High Performance Linux Clusters with OSCAR, Rocks, OpenMosix, and MPI / Joseph D Sloan.
Thông tin xuất bản: Sebastopol : O'Reilly,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
How Linux works : what every superuser should know / by Brian Ward.
Thông tin xuất bản: New York : Thomas Dunne Books,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introducing Microsoft Windows Vista / William R. Stanek.
Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introducing Ubuntu [electronic resource] : desktop Linux / Brian Proffitt.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Thomson Course Technology,  2008.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introducing UNIX and Linux / Mike Joy, Stephen Jarvis and Michael Luck
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan ,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ios application development for dummies / Jesse Feiler.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kali Linux 2 : Windows penetration testing : Kali Linux : a complete pentesting toolkit facilitating smooth backtracking for working hackers / Wolf Halton, Bo Weaver.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Debian GNU/Linux / Bill McCarty.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Reilly,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Linux binary analysis : uncover the secrets of Linux binary analysis with this handy guide / Ryan "elfmaster" O'Neill.
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing,  2016.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Red Hat Enterprise Linux and Fedora / Bill McCarty.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning the UNIX operating system / Jerry Peek, Grace Todino, and John Strang
Thông tin xuất bản: Cambridge : O'Reilly ,  1998
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning UNIX for Mac OS X Panther / Dave Taylor and Brian Jepson.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning UNIX for OS X Mountain Lion [electronic resource] / Dave Taylor.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux / Janet Valade.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux : Esentials / Roderick W. Smith.
Thông tin xuất bản: Indiana : John Wiley And Sons,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux [electronic resource] : the complete reference, sixth edition / Richard Petersen.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux 2010 : Boot up to Ubuntu, Fedora, KNOPPIX, Debian, OpenSUSE, and 13 Other Distributions [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley [Imprint] John Wiley & Sons, Incorporated.  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux administration : a beginner's guide, fifth edition [electronic resource] / Wale Soyinka ; contributing author, Steve Shah.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux All-in-One Desk Reference for Dummies (For Dummies) / Naba Barkakati.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux all-in-one desk reference for dummies / by Naba Barkakati.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux all-in-one desk reference for dummies / Naba Barkakati.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux bible / Chris Negus.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux bible : boot up to Fedora, KNOPPIX, Debian, SUSE, Ubuntu, and 7 other distributions / Christopher Negus.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2006.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux Bible : The comprehensive, tutorial resource / Christopher Negus.
Thông tin xuất bản: Indiana : John Wiley And Sons,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux bible [electronic resource] / Christopher Negus.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Wiley,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux bible [electronic resource] : boot up Ubuntu, Fedora, KNOPPIX, Debian, OpenSUSE, and 11 other distributions, 2008 edition / Christopher Negus.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux bible 2005 edition / Christopher Negus.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Publishing, Inc,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux cho người dùng cuối / Quách Lượm.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux command line and shell scripting bible / Richard Blum.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux command line and shell scripting bible, third edition / Richard Blum, Christine Bresnahan.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux debugging and performance tuning : tips and techniques / Steve Best.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall Professional Technical Reference,  2006.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux debugging and performance tuning : tips and techniques / Steve Best.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall Professional Technical Reference,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux desk reference / Scott Hawkins.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Prentice Hall PTR,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux desktop hacks / Nicholas Petreley, Jono Bacon
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux device drivers / Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman.
Thông tin xuất bản: O'Reilly ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux Device Drivers / Jonathan Corbet, Greg Kroah Hartman, Alessandro Rubini.
Thông tin xuất bản: [kđ] : O'Reilly,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux essentials / Christine Bresnahan, Richard Blum.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sybex, a Wiley brand,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux for Dummies (For Dummies) / DeeAnn LeBlanc.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux for dummies / by Dee-Ann LeBlanc.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux for non-geeks : a hands-on, project-based, take-it-slow guidebook / by Rickford Grant.
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : No Starch Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux hardware handbook / Roderick W. Smith.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams,  c2000.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux in a nutshell / Ellen Siever, Stephen Figgins, Aaron Weber.
Thông tin xuất bản: Beijing ; Sebastopol, CA : O'Reilly,  2003.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux in a nutshell / Ellen Siever ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux in a nutshell / Ellen Siever ...[et al.]
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif : O'Reilly ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux in a nutshell / Ellen Siever, Stephen Figgins, and Aaron Weber.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux in a nutshell : a desktop quick reference / Ellen Siever ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Beijing ; Sebastopol : O'Reilly,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux in a Windows World / Roderick W. Smith.
Thông tin xuất bản: Sebastopol : O'Reilly,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux iptables : pocket reference / Gregor N. Purdy.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux kernel development / Robert Love.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Novell Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux kernel in a nutshell / Kroah-Hartman Greg.
Thông tin xuất bản: USA : O'Reilly,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux Kernel Primer, The : A Top-Down Approach for x86 & PowerPC Architectures / Salzberg Claudia, Fischer Gord.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Ptr,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux Network Administrator's Guide / Tony Bautts, Terry Dawson, Gregor N. Purdy.
Thông tin xuất bản: Sebastopol : O'Reilly,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux on hp integrity systems : a system administrator's guide / Marty Poniatowski.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Prentice - Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux Patch Management / Jang Michael H.
Thông tin xuất bản: kd : Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux phrasebook / Scott Granneman.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux pocket guide / Daniel J. Barrett.
Thông tin xuất bản: Beijing ; Boston : O'Reilly,  2016.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux pocket guide / Daniel J. Barrett.
Thông tin xuất bản: Beijing ; Sebastopol, CA : O'Reilly,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux pocket guide [electronic resource] / Daniel J. Barrett.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux Server Hacks, Volume Two / Hagen William von, Brian Jones.
Thông tin xuất bản: kd : Reilly Media, Inc.,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux server performance tuning / Sandra K Johnson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, MA : Prentice Hall Professional Technical Reference,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux shell scripting cookbook : solve real-world shell scripting problems with over 110 simple but incredibly effective recipes / Sarath Lakshman.
Thông tin xuất bản: Olton, Birmingham : Packt Pub. Ltd.,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux system administration / Tom Adelstein, Bill Lubanovic.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly,  2007.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux system administration recipes : a problem-solution approach [electronic resource] / Juliet Kemp.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Apress : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag New York,  2009.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux system administration recipes [electronic resource] : a problem-solution approach / Juliet Kemp ; technical reviewer, Sean Purdy.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Apress,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux timesaving techniques for dummies / Susan Douglas, Korry Douglas.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux toys II : 9 cool new projects for home, office, and entertainment / Christopher Negus.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux troubleshooting for system administrators and power users / James Kirkland ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall Pearson Education,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux with Operating System Concepts.
Thông tin xuất bản: Hoboken : CRC Press,  2014.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linux® Bible 2007 Edition : Boot Up Ubuntu®, Fedora™, KNOPPIX, Debian®, SUSE™, and 11 Other Distributions / Christopher Negus.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Publishing, Inc,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
LPI Linux certification in a nutshell / Adam Haeder ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Beijing ; Cambridge : O'Reilly,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
LPI Linux Certification in a Nutshell / Frost Mark
Thông tin xuất bản: O'Reilly Media ,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
LPI Linux Certification in a Nutshell / Steven Pritchard, Bruno Pessanha, Nicolai Langfeldt.
Thông tin xuất bản: [kđ] : O'Reilly,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mac OS X Leopard phrasebook : essential code and commands / Brian Tiemann.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Pearson Education,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Managing Linux systems with Webmin : system administration and module development / Jamie Cameron.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Managing Linux systems with Webmin : system administration and module development / Jamie Cameron.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Prentice - Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mastering Fedora Core 5 / Michael Jang.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mastering Red Hat Enterprise Linux 3 / Michael Jang
Thông tin xuất bản: USA : Sybex ,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mastering Unix shell scripting / Randal K. Michael.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Publishing Inc.,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mastering Unix shell scripting / Randal K. Michael.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MCSA/MSCE / Donald Lisa, London Suzan Sage.
Thông tin xuất bản: [kđ] : SYBEX,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MCSE Windows 2000 Server / James Michael Stewart, Ed Tittel.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Microsoft Windows 7 illustrated / Steve Johnson.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Course Technology Cengage Learning,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Microsoft Windows Vista unveiled / Paul McFedries.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Sams,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Modern operating systems / Andrew S. Tanenbaum.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Modern operating systems.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Moving to Linux : Kiss the Blue Screen of Death Goodbye / Marcel Gagne.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Aw Professional,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Moving to Ubuntu Linux / Gagné Marcel.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Addison Wesley,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Multitool Linux : practical uses for open source software / Michael Schwarz ... [et al].
Thông tin xuất bản: Boston : Addison-Wesley,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Multitool Linux : Practical Uses for Open Source Software / Michael Schwarz ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Addison Wesley,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Network administration with FreeBSD 7 [electronic resource] : building, securing, and maintaining networks with the FreeBSD operating system / Babak Farrokhi ; reviewer, Roman Bogorodskiy ; technical editor, Della Pradeep.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Publishing Ltd.,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nguyên lý hệ điều hành / Nguyễn Gia Định chủ biên, Nguyễn Kim Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nhập môn hệ điều hành Linux / Nguyễn Thanh Thủy (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nhập môn Linux và phần mềm mã nguồn mở / Hà Quốc Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Novell Certified Linux Engineer (Novell CLE) study guide / Robb H. Tracy.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Novell Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Novell cle study guide / David Coughanour.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
OpenSolaris bible [electronic resource] / Nicholas Solter, Gerald Jelinek, David Miner.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Operating systems : a concept-based approach / Dhananjay M. Dhamdhere.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : McGraw-Hill,  2009.
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Operating systems : design and implementation / Andrew S. Tanenbaum, Albert S. Woodhull.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall,  2006.
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Operating systems : design and implementation / Andrew S. Tanenbaum, Albert S. Woodhull.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Operating systems : internals and design principles / William Stallings.
Thông tin xuất bản: Boston : Prentice Hall,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Operating systems : internals and design principles / William Stallings.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Operating systems : internals and design principles / William Stallings.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson/Prentice Hall,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
OS X Lion support essentials [electronic resource] / Kevin M. White.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Peachpit,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
PC magazine Linux solutions / Joseph Merlino.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical hacking techniques and countermeasures / Mark D. Spivey.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Auerbach Publications,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical hacking techniques and countermeasures [electronic resource] / Mark D. Spivey.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Taylor & Francis,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Principles of modern operating systems.
Thông tin xuất bản: Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning,  2013
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Principles of operating systems / Naresh Chauhan, Professor and Chairman, Department of Computer Engineering, YMCA University of Science and Technology, Faridabad.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Oxford University Press,  2014.
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Pro Linux embedded systems [electronic resource] / Gene Sally ; technical reviewer, William von Hagen.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Pro Novell Open Enterprise Server (Pro) / Vugt Sander van.
Thông tin xuất bản: kd : Apress,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Pro Ubuntu server administration / Sander van Vugt.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Pro Ubuntu Server Administration [electronic resource] / by Sander Vugt.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Professional Linux kernel architecture [electronic resource] / Wolfgang Mauerer.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Professional Linux programming / Jon Masters, Richard Blum.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley/Wrox,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Professional Red HatʼEnterprise Linux�
Thông tin xuất bản: Newark : John Wiley & Sons, Inc.,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming Windows 8 applications with C# [electronic resource] / Matthew Baxter-Reynolds.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, California : O'Reilly Media,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Quản trị hệ thống Linux / Nguyễn Thanh Thủy (chủ biên), Lê Quân... [và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Red Hat : the complete reference : Enterprise Linux & Fedora edition / Richard Petersen.
Thông tin xuất bản: N.Y : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Red Hat Enterprise Linux 4 For Dummies / Terry Collings.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. : Wiley Publishing, Inc,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Red Hat Enterprise Linux 5 administration unleashed / Tammy Fox ; [foreword by Paul Gampe].
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Red Hat Fedora core 6 unleashed / Andrew Hudson, Paul Hudson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Red Hat Fedora Core 6 Unleashed / Paul Hudson, Andrew Hudson.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Sams,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Red Hat Fedora Linux 3 bible / Chris Negus.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Red Hat Linux / Richard Petersen.
Thông tin xuất bản: [kđ] : [knxb],  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Red Hat Linux bible : Fedora and Enterprise edition / Christopher Negus.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Pub,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Red Hat Linux Fedora 3 unleashed / Bill Ball, Hoyt Duf.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Red Hat Linux Fedora all-in-one desk reference for dummies / Naba Barkakati.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Red Hat Linux Fedora for dummies [electronic resource] / by Jon 'maddog' Hall and Paul G. Sery.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Red Hat Linux Pocket Administrator / Richard Petersen.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Osborne/McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
RHCE Red Hat Certified Engineer Linux study guide (exam RH302), fourth edition [electronic resource] / Michael Jang.
Thông tin xuất bản: Emeryville, Calif. : McGraw-Hill/Osborne,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Running Linux / Matt Welsh.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Running Linux.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sams teach yourself shell programming in 24 hours / Sriranga Veeraraghavan.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Sams Publishing,  1999.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sams teach yourself Unix in 10 minutes / Robert Shimonski.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Securing and optimizing Linux : the hacking solution / Gerhard Mourani.
Thông tin xuất bản: Montreal : Open network architecture,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Securing and optimizing linux : the hacking solution / Gerhard Mourani.
Thông tin xuất bản: Montreal : Open Network Architecture, Inc.,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Self-service linux : determining problems and finding solutions / Mark Wilding.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Prentice Hall Professional Technical Reference,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Self-service Linux : mastering the art of problem determination / Mark Wilding and Dan Behman.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall Professional Technical Reference,  2006.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Selinux : NSA's open source security enhanced Linux / Bill McCarty
Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Shell scripting : expert recipes for Linux, Bash, and more / Steve Parker.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor],  2011.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Solaris 10 : the complete reference / Paul A. Watters.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Osborne,  2005.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Solaris application programming / Darryl Gove.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Sun Microsystems Press/Prentice Hall,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Solaris(TM) Performance and Tools / McDougall Richard, Mauro Jim, Gregg Brendan.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Prentice Hall PTR,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Special edition using Linux system administration / Arman Danesh, Guatam Das, Ram Samudrala.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sun Certified Security Administrator for Solaris 9 & 10 Study Guide / John Chirillo, Edgar Danielyan.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Osborne Media,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
SUSE Linux / Chris Brown.
Thông tin xuất bản: [kđ] : O'Reilly,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Suse Linux 10 bible / Justin Davies.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley Technology Pub,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
SUSE Linux 9 bible [electronic resource] / Justin Davies, Roger Whittaker, and William von Hagen.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Suse Linux 9.3 for dummies / by Naba Barkakati.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Suse Linux toolbox [electronic resource] : 1000+ commands for OpenSuse and Suse Linux enterprise / Christopher Negus, François Caen
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Suse linux(r) 10 for dummies(r) / Naba Barkakati.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
SUSE(tm) Linux(r) 9 Bible / Justin Davies, Roger Whittaker, Hagen. William Von.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Publishing, Inc,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The art of Unix programming / Eric Steven Raymond.
Thông tin xuất bản: Boston : Addison-Wesley,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Debian system : concepts and techniques / Martin F. Krafft
Thông tin xuất bản: San Francisco : William Pollock,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The definitive guide to CentOS [electronic resource] / Peter Membrey, Tim Verhoeven, Ralph Angenendt ; technical reviewers, Bert de Bruijn, Karanbir Singh.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Linux command line : a complete introduction / by William E. Shotts, Jr.
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press ,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Linux cookbook : tips and techniques for everyday use / Michael Stutz.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Linux Journal Press ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Linux programmer’s toolbox / Fusco John.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Linux programming interface [electronic resource] : a Linux and UNIX system programming handbook / Michael Kerrisk.
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The Linux TCP/IP stack : networking for embedded systems / Thomas F. Herbert.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. : Charles River Media ,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The logical design of operating systems / Lubomir Bic, Alan C. Shaw.
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall,  1988.
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The official Ubuntu book / Benjamin Mako Hill ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The official Ubuntu book / Matthew Helmke, Amber Graner.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The official Ubuntu book [electronic resource] / Benjamin Mako Hill ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall ,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Symbian OS architecture sourcebook : design and evolution of a mobile phone OS / Morris Ben.
Thông tin xuất bản: England : John Wiley & Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The UNIX CD bookshelf / Arnold Robbins.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thực hành hệ điều hành / Nguyễn Lê Văn, Nguyễn Thanh Phong, Đặng Văn Thành Nhân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
TinyOS programming / Philip Levis and David Gay.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tổng quan hệ điều hành : Song ngữ Anh - Việt có chú giải dịch thuật / Trần Đức Quang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Troubleshoot and optimize Windows 8 inside out elektronisk ressurs / Mike Halsey.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media ,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tự học redhat linux trong 24 giờ / Trần Thạch Tùng, Phương Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu : powerful hacks and customizations / Neal Krawetz.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, I.N. : Wiley ,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu 7.10 Linux unleashed / Andrew Hudson, Paul Hudson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu for non-geeks : a pain-free, project-based, get-things-done guidebook / by Rickford Grant.
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu for non-geeks [electronic resource] : a pain-free, project-based, get-things-done guidebook / by Rickford Grant.
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu kung fu : tips, tricks, hints, and hacks / Keir Thomas.
Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C. : Pragmatic Bookshelf ,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu Linux bible / William von Hagen.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu Linux bible / William von Hagen.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu Linux for dummies / Paul G. Sery.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu Linux secrets elektronisk ressurs / Richard Blum
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub. ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu Linux toolbox [electronic resource] : 1000+ commands for Ubuntu and Debian power users / Christopher Negus, François Caen
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu on a dime [electronic resource] : the path to low-cost computing / James Floyd Kelly.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA New York : Apress ;Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu unleashed / Andrew Hudson, Paul Hudson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : SAMS ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu unleashed / Andrew Hudson, Paul Hudson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu unleashed / Matthew Helmke, Andrew Hudson, Paul Hudson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : SAMS,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu unleashed : covering 9.10 and 10.4
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : London : Sams ; Pearson Education [distributor],  2010
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu unleashed : covering 9.10 and 10.4 / Andrew Hudson ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams,  2010.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu unleashed [electronic resource] / Matthew Helmke, Andrew Hudson, Paul Hudson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : SAMS ,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ubuntu unleashed [electronic resource] / Matthew Helmke.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams Pub ,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Umsatteln auf Linux / Dieter Thalmayr.
Thông tin xuất bản: Köln : O'Reilly Verlag,  2008.
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Understanding Linux network internals [electronic resource] / Christian Benvenuti.
Thông tin xuất bản: Sebastapol, Calif. : O'Reilly,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Understanding the Linux kernel / Bovet Daniel Pierre.
Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Understanding the Linux kernel / Daniel P. Bovet and Marco Cesati.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly ,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Understanding the Linux kernel / Daniel P. Bovet, Marco Cesati
Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly ,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Unix / Deborah S. Ray and Eric J. Ray.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Peachpit Press ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
UNIX : the textbook / Syed Mansoor Sarwar, Robert M. Koretsky.
Thông tin xuất bản: