TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Cấu trúc dữ liệu (77 tài liệu)

 
455 bài tập cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C++ / John R. Hubbard; Minh Trung, Gia Việt (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
A laboratory course in C++ data structures [electronic resource] / James Robergé, Stefan Brandle, David Whittingto
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Jones and Bartlett Publishers,  2003.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Advanced data structures / Peter Brass.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambrige University Press,  2008.
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Algorithms and data structures : the science of computing / Douglas Baldwin, Greg W. Scragg.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. : Charles River Media,  2004.
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Algorithms and data structures [electronic resource] : the science of computing / Douglas Baldwin and Greg W. Scragg.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. : Charles River Media,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Algorithms and data structures in C / Alan Parker.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  1993.
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Algorithms and data structures in C++ / Alan Parker.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  1993
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C & data structures / P. S Deshpande, .O .G Kakde.
Thông tin xuất bản: Hingham, MA : Charles River Media,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C & data structures / P.S. Deshpande, O.G. Kakde.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. : Charles River Media,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C++ plus data structures / Nell Dale
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Jones and Bartlett ,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C++ plus data structures [electronic resource] / Nell Dale.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Jones and Bartlett,  2003.
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C++ programming : program design including data structures / D.S. Malik.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Course Technology, Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cấu trúc dữ liệu & các đối tượng khác sử dụng C++ : T.2 / M. Main, W. Savitch; Dương Quang Thiện (biên dịch).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cấu trúc dữ liệu / Nguyễn Trung Trực.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1997
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cấu trúc dữ liệu / Nguyễn Văn Linh..[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ ,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cấu trúc dữ liệu và các đối tượng khác sử dụng C++ . T.1 / M. Main, W. Savitch; Dương Quang Thiện (biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Đỗ Xuân Lôi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Đỗ Xuân Lôi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Nguyễn Thị Hải Bình.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Nguyễn Trung Trực
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Văn Thị Thiên Trang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Văn Thị Thiên Trang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Văn Thị Thiên Trang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán / Đinh Mạnh Tường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán : cách tiếp cận định hướng đối tượng sử dụng C+ + / Đinh Mạnh Tường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 2 / Trương Chí Tín
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures & algorithm analysis in C++ / Mark Allen Weiss.
Thông tin xuất bản: Reading, Mass. : Addison Wesley,  1999.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures & algorithm analysis in Java / Mark Allen Weiss.
Thông tin xuất bản: Reading, Mass. : Addison-Wesley,  1999.
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures & algorithms in Java / Mitchell Waite and Robert Lafore.
Thông tin xuất bản: Corte Madera, CA : Waite Group Press,  1998
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures : a pseudocode approach with C++ / Richard F.Gilberg, Behrouz A.Forouzan.
Thông tin xuất bản: USA : Brooks,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures and algorithm analysis in Java / Mark Allen Weiss.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data Structures and Algorithms in C# / McMillan Michael.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures and algorithms in Java / Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures and algorithms in Java / Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures and algorithms in Java / Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures and algorithms in Java / Peter Drake.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson/Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures and algorithms in Java [electronic resource] / [by Robert Lafore]
Thông tin xuất bản: Corte Madera, Calif. : Waite Group,  1998
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data Structures and Algorithms in Python / Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons, Inc,  2013
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures and algorithms using C# / Michael McMillan.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures and algorithms using Python / Rance D. Necaise.
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, Inc,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures and algorithms using Visual Basic.NET / Michael McMillan.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.2768
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures and algorithms with Python. / Kent Derek Lee; Steve HubbardD
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data Structures and Problem Solving Using C++ / Mark A. Weiss
Thông tin xuất bản: Pearson ,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures and problem solving using C++ / Mark Allen Weiss.
Thông tin xuất bản: Reading, Mass. : Addison-Wesley,  c2000.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures and program design in C / Robert L. Kruse, Clovis L. Tondo, Bruce P. Leung.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  1997.
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures and program design in C++ / obert Kruse, Alexander Ryba.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures demystified / James Keogh, Ken Davidson.
Thông tin xuất bản: N.Y : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures for game programmers / Ron Penton.
Thông tin xuất bản: Rocklin, Calif. : Premier Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures in Java [electronic resource] : a laboratory course / Sandra Andersen.
Thông tin xuất bản: Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers,  2002.
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data Structures Program Design in C++ / Robert L. Kruse
Thông tin xuất bản: Prentice Hall ,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data structures using C / Reema Thareja, Assistant Professor, Shyama Prasad Mukherjee College for Women, University of Delhi.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Oxford University Press,  2014.
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fundamentals of OOP and data structures in Java / Richard Wiener, Lewis Pinson.
Thông tin xuất bản: Cambridge, [England] ; New York : Cambridge University Press,  2000.
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình cấu trúc dữ liệu 1 / Trần Hạnh Nhi, Dương Anh Đức.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh  1996
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình cấu trúc dữ liệu 2 / Trương Hải Bằng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Đỗ Xuân Lôi
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Đỗ Xuân Lôi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Đỗ Xuân Lôi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Hàn Viết Thuận, Nguyễn Anh Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2018
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Hàn Viết Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Trần Hạnh Nhi, Dương Anh Đức.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Java collections : an introduction to abstract data types, data structures, and algorithms / David A. Watt, Deryck F. Brown.
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; New York : John Wiley,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Java foundations : introduction to program design & data structures / John Lewis, Peter DePasquale, Joseph Chase.
Thông tin xuất bản: Boston : Addison-Wesley,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Java structures : data structures in Java for the principled programmer / Duane A. Bailey.
Thông tin xuất bản: Boston, Mau. : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mô phỏng và trợ giúp việc học môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Trần Thị Thanh Nga, Nguyễn Thu Hằng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nhập môn cấu trúc dữ liệu & thuật toán / Trần Hạnh Nhi, Dương Anh Đức.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-orientation, abstraction, and data structures using Scala / Mark C. Lewis, Lisa L. Lacher.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-oriented data structures using Java / Nell Dale, Daniel T. Joyce, Chip Weems
Thông tin xuất bản: Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett ,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Object-oriented data structures using Java / Nell Dale, Daniel T. Joyce, Chip Weems.
Thông tin xuất bản: Sudbury, MA : Jones and Bartlett Publishers,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objects, abstraction, data structures and design using C / Elliot B Koffman, Paul A. T. Wolfgang.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  2006.
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Pascal Plus Data Structures / Nell Dale.
Thông tin xuất bản: USA : D.C.Health and Company,  1991
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Principles of data structures using C and C+ + [electronic resource] / Vinu V. Das.
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age International (P) Ltd., Publishers,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sams teach yourself data structures and algorithms in 24 hours / Robert Lafore.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Sams,  1999.
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Schaum's outline of data structures with Java [electronic resource] / John R. Hubbard.
Thông tin xuất bản: New York : Schaum,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Swift data structure and algorithms [electronic resource] : master the most common algorithms and data structures, and learn how to implement them efficiently using the most up-to-date features of Swift 3 / Erik Azar, Mario Eguiluz Alebicto.
Thông tin xuất bản: Birmingham, England ; Mumbai, [India] : Packt Publishing,  2016.
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The tomes of Delphi : algorithms and data structures / Julian Bucknall.
Thông tin xuất bản: Plano, Tex. : Wordware Pub ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Nguyễn Thị Hải Bình.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Văn Thị Thiên Trang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Sách giáo trình