TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: THỰC HÀNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH (67 tài liệu)

 
A practical introduction to computer architecture / Daniel Page.
Thông tin xuất bản: London : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
A practical introduction to computer architecture / Daniel Page.
Thông tin xuất bản: Dordrecht ; New York : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cấu trúc máy tính : giáo trình / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2000
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cấu trúc máy tính cơ bản / VN - Guide.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cấu trúc máy tính nâng cao / VN -Guide.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cấu trúc máy tính và hợp ngữ : Bài giảng / Lê Mạnh Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu trúc máy vi tính / Trần Quang Vinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Collaboration in the cloud : How cross-boundary collaboration is trans forming business / Erik van Ommeren..[et al.]
Thông tin xuất bản: Groningen, Nederland : Sogeti ,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer architecture : a quantitative approach / John L. Hennessy, David A. Patterson ; with contributions by Krste Asanoviâcâ ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Waltham, MA : Morgan Kaufmann/Elsevier,  2012.
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer architecture : a quantitative approach / John L. Hennessy, David A. Patterson ; with contributions by Andrea C. Arpaci-Dusseau ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Morgan Kaufmann,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer architecture : a quantitative approach / John L. Hennessy, David A. Patterson ; with contributions by David Goldberg, Krste Asanovic.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer architecture : fundamentals and principles of computer design / Joseph D. Dumas.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, inform  2017
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer Architecture : Fundamentals and Principles of Computer Design / Joseph D. Dumas II.
Thông tin xuất bản: USA : Taylor & Francis Group,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer architecture and organization / John P. Hayes.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1978
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer architecture and system design / J. Vaideeswaran.
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age International Pvt Ltd Publishers,  1999
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer architecture techniques for power-efficiency / Stefanos Kaxiras, Margaret Martonosi (Editors).
Thông tin xuất bản: Morgan , Claypool,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer organization and architecture : designing for performance / William Stallings
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall ,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer organization and architecture : designing for performance / William Stallings.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer organization and architecture : designing for performance / William Stallings.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2013
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer organization and design : the hardware/software interface / David A. Patterson, John L. Hennessy ; with a contribution by Peter J. Ashenden, James R. Larus, Daniel J. Sorin
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Morgan Kaufmann ,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer organization and design : the hardware/software interface / David A. Patterson, John L. Hennessy ; with a contribution by Peter J. Ashenden, James R. Larus, Daniel J. Sorin.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Morgan Kaufmann,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer systems architecture : a networking approach / Rob Williams.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer systems architecture : a networking approach / Rob Williams.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computing essentials annual edition 1996-1997 / Timothy J.O'Leary, Linda I. O'Leary.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  1976
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computing essentials multimedia edition 1997-1998 : brief version / Timothy J.O'Leary, Linda I.O'Leary.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  1997
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Dynamic Reconfiguration : Architectures and Algorithms (Series in Computer Science) / Ramachandran Vaidyanathan, Jerry L. Trahan.
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Embedded systems and computer architecture / G.R. Wilson.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Newnes,  2002
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Embedded systems architecture : a comprehensive guide for engineers and programmers / Tammy Noergaard
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier ,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Enterprise Service Bus / Dave Chappell.
Thông tin xuất bản: Sebastopol : O'Reilly,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Essentials of computer architecture / Douglas E. Comer.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Essentials of computer architecture / Douglas Comer.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business, A Chapman & Hall Book  2017
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fundamentals of computer organization and architecture / Mostafa Abd-El-Barr, Hesham El-Rewini.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  c2005.
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fundamentals of computer organization and architecture / Mostafa Abd-El-Barr, Hesham El-Rewini.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình cấu trúc máy tính / Hoàng Đức Hải, Tống Văn On (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình cấu trúc máy tính / Tống Văn On, Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình cấu trúc máy vi tính và vi xử lý / Lê Hải Sâm, Phạm Thanh Liêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình cấu trúc máy vi tính và vi xử lý / Lê Hải Sâm, Phạm Thanh Liêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kiến trúc máy tính / Đức Khánh Võ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Gíao trình kiến trúc máy vi tính / Vũ Chấn Hưng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hardware and computer organization : the software perspective / by Arnold S. Berger.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
High-Assurance Design : Architecting Secure and Reliable Enterprise Applications / Cliff Berg.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Aw Professional,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn chẩn đoán, khắc phục và xử lý sự cố thông thường của máy vi tính / Sơn Công, Hoàng Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Information architecture : blueprints for the web / Christina Wodtke and Austin Govella.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : New Riders,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introduction to 80x86 assembly language and computer architecture / Richard C. Detmer.
Thông tin xuất bản: Boston : Jones and Bartlett Publishers,  2001
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introduction to 80x86 assembly language and computer architecture / Richard C. Detmer.
Thông tin xuất bản: Boston : Jones and Bartlett Publishers,  2001.
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kiến trúc công trình dân dụng - thiết kế / Vũ Đại Hải, Cổ Văn Hậu, Nguyễn Kim Sến.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kiến trúc máy tính / Cao Trần Bảo Thương, Nguyễn Quang Anh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiến trúc máy tính / Cao Trần Bảo Thương, Nguyễn Quang Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiến trúc máy tính / Nguyễn Đình Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kiến trúc máy tính / Nguyễn Văn Mùi , Cao Trần Bảo Thương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiến trúc máy tính / Nguyễn Văn Mùi, Cao Trần Bảo Thương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiến trúc máy tính / Phạm Quốc Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kiến trúc máy tính / Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân, Phạm Hữu Tài.
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ ,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kiến trúc máy tính 02 / Phan Văn Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  1998
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Máy tính cấu trúc và lập trình . Tập 1 / Nguyễn Tăng Cường, Phan Quốc Thắng, Vũ Hữu Nghị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
McGraw- Hill computing essentials : annual edition 1996-1997 / Timothy J.O'Leary, Linda I.O'Leary.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  1996
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MPLS and VPN architectures / Ivan Pepelnjak, Jim Guichard.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco,  2002
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MPLS and VPN architectures. Vol. 2 / Jim Guichard, Ivan Pepelnjak, Jeff Apcar.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
PCI express system architecture / Ravi Budruk.
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Security engineering for service-oriented architectures [electronic resource] / Michael Hafner, Ruth Breu.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Service oriented architecture for dummies / by Judith Hurwitz ... [et a l.].
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Publishing ,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Solaris internals : core kernel components / Jim Mauro and Richard McDougall
Thông tin xuất bản: Palo Alto, Calif. : Sun Microsystems, Inc. ,  2001
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Structured computer organization / Andrew S. Tanenbaum ; with contributions from James R. Goodman.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  1999
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
System Architecture with XML [electronic resource] : Content, Process, Presentation.
Thông tin xuất bản: San Diego : Morgan Kaufmann [Imprint] Elsevier Science & Technology Books.  2002
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The essentials of computer organization and architecture / Linda Null, Julia Lobur.
Thông tin xuất bản: Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The essentials of computer organization and architecture / Linda Null, Julia Lobur.
Thông tin xuất bản: Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers ,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thực hành kiến trúc máy tính / Hàn Minh Châu, Nguyễn Lê Văn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình