TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Thực hành cơ sở dữ liệu (114 tài liệu)

 
A first course in database systems Jeffrey D. Ullman and Jennifer Widom / Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J : Prentice Hall,  1997
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Absolute beginner's guide to databases / [John V. Petersen].
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Advanced database query systems : techniques, applications and technologies / Li Yan and Zongmin Ma, editors.
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Science Reference,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Advanced Database Technology and Design / Piattini Mario, Díaz Oscar.
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Advanced Topics in Database Research, Vol. 4 / Keng Siau.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Idea Group Publishing,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Agile Database techniques [electronic resource] : effective strategies for the Agile software developer / Scott W. Ambler.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu / Nguyễn Phước Đại
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bài tập cơ sở dữ liệu / Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning database design / Clare Churcher ; [foreword by Stéphane Faroult]
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York : Apress ; Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag New York,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning database design / Gavin Powell.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning database design / Gavin Powell.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning database design solutions / Rod Stephens.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning VB 2008 databases [electronic resource] : from novice to professional / Vidya Vrat Agarwal and James Huddleston ; technical reviewer, Fabio Claudio Ferracchiati.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Visual Basic .NET Databases / Denise Gosnell.
Thông tin xuất bản: nt : Wrox Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cơ sở dữ liệu / Cao Tùng Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở dữ liệu / Cao Tùng Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở dữ liệu / Đỗ Trung Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cơ sở dữ liệu : (Bài giảng và bài tập thực hành) / Văn Như Bích B, Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở dữ liệu : Giáo trình / Cao Tùng Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở dữ liệu : Lý thuyết và thực hành / Nguyễn Bá Tường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cơ sở dữ liệu : Lý thuyết và thực hành / Nguyễn Bá Tường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cơ sở dữ liệu mờ & xác suất : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hòa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cơ sở dữ liệu nâng cao / Văn Như Bích.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở dữ liệu nâng cao / Văn Như Bích.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu / Cao Tùng Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở dữ liệu. Phần I / Phạm Thi Hoàng Nhung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Thủy lợi  
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cơ sở dữ liệu. Phần II / Phạm Thi Hoàng Nhung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Thủy lợi,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database and XML technologies : first International XML Database Symposium, XSym 2003, Berlin, Germany, September 8, 2003 : proceedings / Zohra Bellahsène ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer-Verlag,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database and XML technologies : Second International XML Database Symposium, XSym 2004, Toronto, Canada, August 29-30, 2004, proceedings / Zohra Bellahsene [and others] (eds.)
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer-Verlag,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database and XML technologies : Third International XML Database Symposium, XSym 2005, Trondheim, Norway, August 28-29, 2005 : proceedings / Stéphane Bressan ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database and XMLTechnologies [electronic resource] : 5th International XML Database Symposium, XSym 2007, Vienna, Austria, September 23-24, 2007: Proceedings / edited by Denilson Barbosa ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database design : know it all / Stephen Buxton.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Morgan Kaufmann Publishers/Elsevier,  2009.
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database Design and Development : An Essential guide for it professionals / Paulraj Ponniah.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database design for smarties : using UML for data modeling / Robert J. Muller.
Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. : Morgan Kaufmann Publishers,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database design using entity-relationship diagrams / Sikha Bagui, Richard Earp.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach,  2003.
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database design using entity-relationship diagrams [electronic resource] / Sikha Bagui, Richard Earp.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Auerbach,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database design, application development, and administration / Michael V. Mannino.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database design, application development, and administration / Michael V. Mannino.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database design, application development, and administration / Michael V. Mannino.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database management systems / Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database processing : fundamentals, design, and implementation / David M. Kroenke, David J. Auer.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database solutions : a step-by-step guide to building databases / Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson Addison Wesley,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database system concepts / Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database systems : a practical approach to design, implementation, and management / Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg
Thông tin xuất bản: Harlow : Addison-Wesley/Pearson Education ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database systems : concepts, design and applications / S K Singh.
Thông tin xuất bản: India : Pearson,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database systems : design, implementation, and management / Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob.
Thông tin xuất bản: Australia ; United States : Course Technology Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Database systems : design, implementation, and management / Peter Rob, Carlos Coronel.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Thomson/Course Technology,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Databases : a beginner's guide / Andrew J. Oppel.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Databases and Information System IV / Vasilecas Olegas, Eder Johann, Caplinskas Albertas.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Ios Press Inc,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Databases and information systems IV : selected papers from the Seventh International Baltic Conference, DB&IS'2006 / edited by Olegas Vasilecas, Johann Eder, and Albertas Caplinskas.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Washington, DC : IOS Press,  2007.
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Databases and information systems vi : selected papers from the ninth international baltic conference, db&is 2010 / [edited by] Janis Barzdins, Marite Kirikova.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : IOS Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Databases demystified / Andrew J. Oppel.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Osborne,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Databases demystified [electronic resource] / Andrew J. Oppel.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Osborne,  2004.
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Databases elektronisk ressurs : a beginner's guide / Andrew J. Oppel.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Databases in networked information systems : 7th international workshop, DNIS 2011, Aizu-Wakamatsu, Japan, December 12-14, 2011 : proceedings / Shinji Kikuchi ... [et al.] (eds.).
Thông tin xuất bản: Heidelberg ; New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
DB2 Universal Database V8.1 certification exam 700 study guide / Roger E. Sanders.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Prentice - Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Designing effective database systems / Rebecca M. Riordan.
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Điều khiển tương tranh và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán / Nguyễn Minh Đức.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Expert indexing in Oracle database 11g : maximum performance for your database / Darl Kuhn, Sam R. Alapati, Bill Padfield.
Thông tin xuất bản: [New York, NY] : Apress : Distributed by Springer Science+Business Media,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Expert Oracle Database Architecture [electronic resource] : Third Edition / by Thomas Kyte, Darl Kuhn.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress : Imprint: Apress,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fundamentals of database management systems / Mark L. Gillenson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fundamentals of database systems / Ramez Elmasri, Shamkant B Navathe.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fundamentals of database systems / Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe.
Thông tin xuất bản: Massachusetts : Addison-Wesley,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fuzzy Database Modeling with XML [electronic resource] / by Zongmin Ma.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer Science+Business Media, Inc.,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình cơ sở dữ liệu / Huỳnh Văn Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình cơ sở dữ liệu : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / Tô Văn Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễn / Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle / Nguyễn Thị Trà Linh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu / Phương Lan (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu / Phương Lan (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình nhập môn hệ cơ sở dữ liệu / Nguyễn Tuệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Graph databases / Ian Robinson, Jim Webber, Emil Eifrem.
Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Grid and cloud database management / Sandro Fiore, Giovanni Aloisio, editors.
Thông tin xuất bản: Heidelberg ; New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Handbook of research on innovations in database technologies and applications : current and future trends / [edited by] Viviana E. Ferraggine, Jorge H. Doorn, Laura C. Rivero, editors.
Thông tin xuất bản: Hershey, Pa. : Information Science Reference,  2009.
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hệ cơ sở dữ liệu / Nguyễn Trung Trực.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu / Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu / Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu / Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Joe Celko's data & databases : concepts in practice / Joe Celko.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Morgan Kaufmann,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Joe Celko's data & databases : concepts in practice / Joe Celko.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Morgan Kaufmann,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Khai thác dữ liệu bảo toàn tính riêng tư từ cơ sở dữ liệu ngoài / Nguyễn Hữu Thảo; Lê Trọng Vĩnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khai thác phân lớp kết hợp trên cơ sở dữ liệu được cập nhật / Lê Thiên Huy; Võ Đình Bảy(Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khai thác tập được đánh trọng phổ biến trên cơ sở dữ liệu tăng trưởng / Tạ Thế Vinh; Võ Đình Bảy (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ và ứng dụng / Nguyễn Ngọc Cương, Phạm Thị Anh Lê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lý thuyết cơ sở dữ liệu. Tập 1 / Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Kim Trang; Đoàn Thiện Ngân (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lý thuyết cơ sở dữ liệu. Tập 2 / Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Kim Trang; Đoàn Thiện Ngân (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MCITP self-paced training kit (Exam 70-443) : designing a database server infrastructure using Microsoft SQL server 2005 / J.C. Mackin, Mike Hotek.
Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Modern Database Management / Jeffrey A Hoffer.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Modern database management / Jeffrey A. Hoffer, Mary B. Prescott, Heikki Topi.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Modern database management / Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nghiên cứu ánh xạ đóng áp dụng vào cơ sở dữ liệu quan hệ để tìm ra quy luật / Nguyễn Thị Thanh Vân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức. T.2, Thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu / Jeffrey D. Ullman, Trần Đức Quang (dịch); Hồ Thuần (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nguyên lý các hệ và cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức . Tập 3- Các hệ cơ sở tri thức / Jeffrey D. Ullman.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1998
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu / Nguyễn Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Open and novel issues in XML database applications : future directions and advanced technologies / Eric Pardede, editor.
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Science Reference,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Oracle database 11g : new features for DBAs and developers [electronic resource] / Sam R. Alapati and Charles Kim.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York, NY : Apress ; Distributed by Springer-Verlag New York,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Oracle NoSQL database [electronic resource] : real-time big data management for the enterprise / Maqsood Alam ... [et al.] ; developmental editor, Dave Rubin.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Education,  2014
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phân tích thiết kế hệ cơ sở dữ liệu kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ / Nguyễn Lý Minh Thy.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích thiết kế hệ cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng / Đào Anh Vũ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Physical database design : the database professional's guide to exploiting indexes, views, storage, and more / Sam Lightstone, Toby Teorey, Tom Nadeau
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Morgan Kaufmann/Elsevier ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Principles of database and knowledgebase systems. Volume 1 / Jeffrey D.Ullman.
Thông tin xuất bản: USA : Computer Sciencs Press,  1988
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Pro Active Record for Ruby [electronic resource] : databases with Ruby and Rails / Kevin Marshall, Chad Pytel, Jon Yurek ; technical reviewer, Adam Stein.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Refactoring databases / Ambler Scott W., Sadalage Pramod J.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Addison Wesley,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Selected readings on database technologies and applications / Terry Halpin [editor].
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Semantic issues in e-commerce systems : IFIP TC2/WG2.6 Ninth Working Conference on Database Semantics, April 25-28, 2001, Hong Kong / edited by Robert Meersman, Karl Aberer, Tharam Dillon.
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Semistructured database design / Ling Tok Wang, Lee Mong Li.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Semistructured database design [electronic resource] / Tok Wang Ling, Mong Li Lee, Gillian Dobbie.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Spatial databases : technologies, techniques and trends / Yannis Manolopoulos chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hershey : Idea Group Publishing,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Concordance database manual. / Haley M. Alan
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thiết kế cơ sở dữ liệu : Bài giảng / Văn Như Bích.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành cơ sở dữ liệu / Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành cơ sở dữ liệu / Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành quản trị cơ sở dữ liệu / Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tối ưu hóa truy vấn trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán / Nguyễn Trần Bảo Long ; Nguyễn Đình Thuân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ