TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Thực hành quản trị cơ sở dữ liệu (23 tài liệu)

 
Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu / Nguyễn Phước Đại
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu / Cao Tùng Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Database management systems / Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Fundamentals of database management systems / Mark L. Gillenson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle / Nguyễn Thị Trà Linh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu / Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu / Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu / Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 / Ngô Thị Bích Phượng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 005.758 5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Microsoft SQL Server 2008 Quản trị cơ sở dữ liệu. Tập 1 / Phạm Hữu Khang (chủ biên); Phương Lan (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.7585
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Microsoft SQL server 2008 Quản trị cơ sở dữ liệu. tập 2 / Phạm Hữu Khang; Phương Lan (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.7585
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Multimedia database management systems / Guojun Lu.
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House,  1999
Ký hiệu phân loại: 006.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Quản trị cơ sở dữ liệu / J.Fabbri Anthony.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.74068
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Quản trị cơ sở dữ liệu / Trần Đức Quang dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.74068
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Quản trị cơ sở dữ liệu : Dành cho sinh viên chuyên ngành công nghệ tho / Anthony J.Fabbri, A.Robert Schwab.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.74068
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2000 : Phần nâng cao hệ thu nhập & tiền lương / Ông Văn Thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : [knxb],  2000
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2000 phần nâng cao (hệ thu nhập & tiền lương) / Ông Văn Thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft Access : Phần căn bản / Ông Văn Thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft Access : Phần nâng cao (hệ dự toán công trình) / Ông Văn Thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft Visual Basic 6.0 phần căn bản / Ông Văn Thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.268
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thành thạo Oracle 9i. Tập 2 - Quản trị cơ sở dữ liệu / Nguyễn Thiên Bằng, Nguyễn Ngọc Minh, Hoàng Đức Hải; Phương Lan (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thực hành quản trị cơ sở dữ liệu / Võ Hoàng Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tìm hiểu ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để xây dựng Website Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau / Nguyễn Sơn Minh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ