TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Toán rời rạc (26 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Discrete Mathematics
 
A First Course in Discrete Mathematics Ian Anderson
Thông tin xuất bản: Springer ,  2001
Ký hiệu phân loại: 510
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Discrete mathematics : an introduction to proofs and combinatorics / Kevin Ferland.
Thông tin xuất bản: Boston : Houghton Mifflin Co.,  2009
Ký hiệu phân loại: 511
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Discrete Mathematics : Elementary and Beyond / Laszlo Lovasz, Jozsef Pelikan, Katalin L. Vesztergombi.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Springer-Verlag New York Inc.,  2003
Ký hiệu phân loại: 510
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Discrete mathematics and its applications / Kennth H. Rosen.
Thông tin xuất bản: USA : WCB/McGraw-Hill,  1999
Ký hiệu phân loại: 511
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Discrete mathematics demystified [electronic resource] / Steven G. Krantz.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 511
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Discrete mathematics for computing / Peter Grossman
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan ,  2002
Ký hiệu phân loại: 510
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Discrete mathematics with applications / Susanna S. Epp.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Brooks/Cole, Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 510
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Invitation to discrete mathematics / Jiˆrí Matouˆsek, Jaroslav Neˆsetˆril.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 510
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Invitation to discrete mathematics / Jiří Matoušek and Jaroslav Nešetřil.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford ; New York : Clarendon Press ; Oxford University Press,  1998
Ký hiệu phân loại: 510
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Logic and discrete mathematics : a concise introduction / Willem Conradie, Valentin Goranko.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc.,  2015
Ký hiệu phân loại: 511.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probabilistic Methods for Algorithmic Discrete Mathematics / M. Habib ... [Et Al.]/(Eds)
Thông tin xuất bản: Springer ,  1998
Ký hiệu phân loại: 511.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Student's solutions guide to accompany Discrete mathematics and its applications / Kenneth H. Rosen ; prepared by Jerrold W. Grossman.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2012
Ký hiệu phân loại: 511.076
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học = : Discrete mathematics and its applications / Kenneth H. Rosen; Bùi Xuân Toại (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán rời rạc / Lê Văn Luyện.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2017
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Toán rời rạc / Đỗ Đức Giáo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2000
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán rời rạc / Khoa Công nghệ Thông tin, Bộ môn Khoa học Máy tính
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Toán rời rạc / Khoa Công nghệ Thông tin, Bộ môn Toán
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Toán rời rạc / Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2009
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán rời rạc / Nguyễn Tô Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1997
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán rời rạc / Phạm Tiến Sơn.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt,  2005
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán rời rạc / Võ Văn Tuấn Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán rời rạc : Giáo trình / Đỗ Văn Nhơn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh  1996
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Toán rời rạc : Giáo trình / Võ Văn Tuấn Dũng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Toán rời rạc : giáo trình dành cho sinh viên ngành công nghe thông tin / Vũ Kim Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Nông nghiệp Hà Nội ,  2008
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán rời rạc cho kỹ thuật số / Nguyễn Xuân Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2012
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị / Lê Văn Luyện, Nguyễn Kim Hưng (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 511
Bộ sưu tập: Sách giáo trình