TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Quốc phòng, an ninh 3 (22 tài liệu)

 
1001 ASVAB practice questions for dummies / Rod Powers.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons,  2013
Ký hiệu phân loại: 355.0076
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Asvab for dummies / by Rod Powers.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub., Inc,  2011
Ký hiệu phân loại: 355.0076
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
ASVAB for dummies / Rod Powers with Jennifer Lawler.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 355.0076
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
General Military Training / Ip, Cesse ; Sollinger, Jerry M. ; Yardley, Roland J. ; Woods, Dulani.
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : RAND Corporation ,  2012
Ký hiệu phân loại: 355.0071173
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh / Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1 / Đào Huy Hiệp...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2018
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1 / Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1 / Trần Linh, Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1 / Trần Linh, Nguyễn Hữu Giảng, Nguyễn Đức Kim.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 2 / Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng, Hoàng Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 2 / Trần Linh, Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 3 / Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng : T1.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo dục quốc phòng : Tập 2.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo dục quốc phòng-an ninh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng-an ninh / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng-an ninh : giáo trình . T.1 / Đào Huy Hiệp...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng-an ninh : giáo trình. T.2 / Đào Huy Hiệp...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1 / Đào Huy Hiệp...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2019
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Giáo dục quốc phòng-an ninh. T.2 / Nguyễn Đức Đăng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2017
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Leading a Learning Revolution : The Story Behind Defense Acquisition University's Reinvention of Training / Frank J Anderson
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : Pfeiffer,  2008
Ký hiệu phân loại: 355.0071
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tropical Forests - The Challenges of Maintaining Ecosystem Services while Managing the Landscape
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2016
Ký hiệu phân loại: 355.0071174731
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở