TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh (52 tài liệu)

Mô tả chi tiết: HoChiMinh's Thought
 
5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật Quốc gia : Bộ sách học và làm theo Bác / Hoàng Chí Bảo, Trần Thị Minh Tuyết.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2020
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Accidental Holy Land : The Communist Revolution in Northwest China (Edition 1)
Thông tin xuất bản: University of California Press ,  2022
Ký hiệu phân loại: 335.4345
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Afterlives of Chinese Communism : Political Concepts from Mao to Xi
Thông tin xuất bản: Australia : ANU Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 335.4345
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Che, el camino del fuego / Orlando Borrego.
Thông tin xuất bản: La Habana : Imagen Contempor�anea,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.4347
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân Việt Nam / Bộ công an.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : [knxb],  2000
Ký hiệu phân loại: 335.430957
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam ruột thịt / Bùi Anh Tuấn, Trần Cao Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công An Nhân Dân,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đảng và Hồ Chí Minh trong cuộc hành trình cùng dân tộc / Lê Trung Kiên (chủ biên), Lê Đình Hùng (cố vấn nội dung).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Bạch Đằng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Trẻ,  2019
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
El Corrimiento hacia el rojo : ensayo / Fernando Mart�inez Heredia.
Thông tin xuất bản: La Habana [i.e. Havana, Cuba] : Editorial Letras Cubanas,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.4347
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học Xã Hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo dục, rèn luyện thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân Đội Nhân Dân,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh / Hội Đồng Trung Ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2010
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2011
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh / Hội Đồng Trung Ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2008
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2012
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2013
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2021
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2021
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh: / Mạch Quang Thắng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trìnhTư tưởng Hồ Chí Minh : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2011
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hồ Chí Minh - kiến trúc sư lỗi lạc của nền hành chính Nhà nước Việt Nam / Trần Đình Huỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.430957
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hồ Chí Minh - người xây dựng Đảng Cộng sản và chính quyền Nhà nước kiểu mới Việt Nam / Trần Đình Huỳnh, Đỗ Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2020
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hồ Chí Minh tuyển tập : T.1 - 1919-1945 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hồ Chí Minh tuyển tập : T.3 - 1954-1969 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên / Đào Đậu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hồ Chí Minh về vấn đề báo chí / Tạ Ngọc Tấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  1995
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Học tập đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh / Nhà xuất bản Thông Tấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông Tấn,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi và đáp môn học tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2010
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn thực hiện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Vũ Đình Quyền, Trần Thu Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2012
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh : sách tham khảo / Nguyễn Quốc Thẩm, Nguyễn Duy Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Khánh Bật.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2000
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Race, ideology, and the decline of Caribbean Marxism / Anthony P. Maingot.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 335.434
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sự kế thừa và phát triển đạo đức nho giáo của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam / Hoàng Trung (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sự kế thừa và phát triển đạo đức nho giáo của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam / Hoàng Trung (chủ biên).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới / Bộ tư tưởng-Văn hóa trung ương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Chính Trị Quốc Gia,  2006
Ký hiệu phân loại: 335.434616
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm người tài đức : Tấm gương Bác - ngọc quý của mọi nhà / Đào Thị Lê Hằng, Tuệ Minh (biên soạn, tuyển chọn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2020
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Triết lý hành động Hồ Chí Minh / Yên Ngọc Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật,  2020
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Di sản văn hoá dân tộc / Nguyễn Hữu Đức, Lê Văn Yên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân Đội Nhân Dân,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh / Học viện Chính trị - Hành chính Quốc Gia
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Hành chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Đề Thủy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Đề Thủy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Đề Thủy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Đề Thủy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Thị Hà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và quản lý kinh tế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thế Hinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân : Tài liệu tham khảo phục vụ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chủ đề năm 2009 / Ban Tuyên giáo Trung Ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông 1931 - 1933 : Tư liệu và hình ảnh / Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Yêu nước vẫn là việc phải để lên trên hết : Tấm gương Bác - ngọc quý của mọi nhà / Nguyễn Văn Khoan (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an Nhân dân,  2019
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật