TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Tâm lý học (164 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Psychology
 
50 psychology classics : who we are, how we think, what we do : insight and inspiration from 50 key books / Tom Butler-Bowdon.
Thông tin xuất bản: London ; Boston : Nicholas Brealey Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
A aquisição de língua materna e não materna
Thông tin xuất bản: Berlin : Language Science Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Action-Related Representations : An Action-Based Approach to Grounded Cognition
Thông tin xuất bản: Berlin/Boston De Gruyter  2020
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Admirable evasions : how psychology undermines morality / Theodore Dalrymple.
Thông tin xuất bản: New York ; London : Encounter Books,  2015
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
All in the mind : psychology for the curious / Adrian Furnham, Dimitrios Tsivrikos.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK : John Wiley & Sons Inc.,  2017.
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Animal Emotions : How They Drive Human Behavior
Thông tin xuất bản: Brooklyn, NY punctum books  2020
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Animal Emotions How They Drive Human Behavior / Christian Montag, Kenneth L. Davis.
Thông tin xuất bản: Santa Barbara : Punctum Books,  2020
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Applied behavior analysis for children with autism spectrum disorders / Johnny L. Matson, editor.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Bài tập thực hành tâm lý học : Tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường ĐHSP / Trần Trọng Thủy (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2002
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Biographieforschung: Analyse der Berufslaufbahn von Schauspielern
Thông tin xuất bản: Berlin Universitätsverlag der Technischen Universität Berlin  2009
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Catching ourselves in the act : situated activity, interactive emergence, evolution, and human thought / Horst Hendriks-Jansen.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1996
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Catching ourselves in the act : situated activity, interactive emergence, evolution, and human thought / Horst Hendriks-Jansen.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1996.
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Complicities [electronic resource] : A theory for subjectivity in the psychological humanities / by Natasha Distiller.
Thông tin xuất bản: Springer Nature,  aCham, Switzerland : 2021
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Consciousness Studies / RobinH, JWSchmidt, Shamantics.
Thông tin xuất bản: : Wikibook  2007
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Creative concepts in psychology : an activity and case-based approach / Andrea H. Goldstein.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Current Perspectives in Contaminant Hydrology and Water Resources Sustainability
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2013
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Discovering psychology / Don H. Hockenbury, Tulsa Community College, Sandra E. Hockenbury.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Worth Publishers,  2014
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Discovering psychology : the science of mind / John T. Cacioppo, Laura A. Freberg.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Wadsworth Cengage Wadsworth,  2013
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Do apes read minds? : toward a new folk psychology / Kristin Andrews.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Do apes read minds? : toward a new folk psychology / Kristin Andrews.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  2012.
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Einführungen in die Psychoanalyse I : Einfühlen, Unbewußtes, Symptom, Hysterie, Sexualität, Übertragung, Perversion
Thông tin xuất bản: Bielefeld transcript Verlag  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Emotionale Grundhaltungen als Einflussfaktoren des Kaeuferverhaltens : Eine empirische Analyse der Beziehungen zwischen emotionalen Grundhaltungen und ausgewaehlten Konsumstrukturen
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  1987
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Emotionale Grundhaltungen als Einflussfaktoren des Käuferverhaltens Eine empirische Analyse der Beziehungen zwischen emotionalen Grundhaltungen und ausgewählten Konsumstrukturen H. Meffert, Bernd Fähsler
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Encyclopedia of statistics in behavioral science / editors-in-chief, Brian S. Everitt, David C. Howell.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Essentials of psychological testing / Susana Urbina.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2004
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Essentials of understanding psychology / Robert S. Feldman, University of Massachusetts Amherst.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2015
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Essentials of understanding psychology / Robert S. Feldman.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Experimental psychology / Barry H. Kantowitz, Henry L. Roediger III, David G. Elmes.
Thông tin xuất bản: Australia ; Belmont, CA : Wadsworth, Cengage Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Explaining behavior : reasons in a world of causes / Fred Dretske.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1988.
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Explaining the Brain [electronic resources] / by Carl F. Craver.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2007.
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Exploring psychology / David G. Myers ; special contributor, C. Nathan DeWall.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Worth Publishers,  2014
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Fifty key thinkers in psychology / Noel Sheehy.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2004
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Five constraints on predicting behavior / Jerome Kagan.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Geschichtsbewußtsein im Jugendalter : Grundzüge einer Entwicklungspsychologie historischer Sinnbildung
Thông tin xuất bản: Bielefeld transcript Verlag  2004
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giáo trình các trường phái tâm lý học trên thế giới / Bùi Thị Bích.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2015
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình tâm lý học / Hoàng Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Lan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình Tâm lý học đại cương / Huỳnh Văn Sơn...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình tâm lý học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2022
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình Tâm lý học đại cương / Phan Thị Kim Ngân,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2019
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình tâm lý học đại cương / Trần Tuấn Lộ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình tâm lý học quản lý / Đỗ Văn Đoạt [và những người khác...].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học quản lý / Dương Thị Kim Oanh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học quản lý / Nguyễn Đình Xuân, Vũ Đức Đán.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Tổng hợp Hà Nội,  1994
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học quản lý / Nguyễn Hữu Thụ (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Tâm lý học quản lý / Vũ Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư Phạm,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học quản lý / Vũ Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học quản lý kinh tế / Trần Thị Thúy Sửu, Lê Thị Anh Vân, Đỗ Hoàng Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of psychological assessment / Gary Groth-Marnat.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of psychology / Irving B. Weiner, editor-in-chief.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of psychology / Irving B. Weiner, editor-in-chief.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Imaging for otolaryngologists / Erwin Dunnebier ; in collaboration with Erik Beek, Frank Pameijer.
Thông tin xuất bản: Stuttgart ; New York : Thieme,  c2011.
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Immunosuppression : Role in Health and Diseases
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Impossible Minds : My Neurons, My Consciousness / Igor Aleksander.
Thông tin xuất bản: London : Imperial College Press,  1996
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Introduction to psychology / James W. Kalat.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning,  2011.
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Introduction to Psychology : Gate ways to mind and behavior / Dennis Coon, John O. Mitterer.
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Learning Wadsworth,  2001
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Introduction to Psychology Practice Tests / R. Eric Landrum.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  1999
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Invitation to psychology / Carole Wade, Carol Tavris, Maryanne Garry.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson-Prentice Hall,  2015
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Kinetic Landscapes. The Cide Archaeological Project: Surveying the Turkish Western Black Sea Region
Thông tin xuất bản: Warsaw ; Berlin : De Gruyter,  2015
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Körperspuren : Zur Semantik und Paradoxie moderner Körperlichkeit
Thông tin xuất bản: Bielefeld transcript Verlag  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Lebendige Erinnerungen : Die Konstitution und Vermittlung lebensgeschichtlicher Erfahrung in autobiographischen Erzählungen
Thông tin xuất bản: Bielefeld transcript Verlag  2004
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Lịch sử tâm lý học / Nguyễn Ngọc Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Manager avec l'approche Herrmann : l'art de conjuguer les intelligences individuelles / Stéphane Demilly ; préface de Lionel Vuillem
Thông tin xuất bản: Paris : Eyrolles : Éditions d'Organisation,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Männlichkeit und gymnasialer Alltag : Doing Gender im heutigen Bildungssystem
Thông tin xuất bản: Bielefeld transcript Verlag  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mastering the world of psychology / Samuel E. Wood, Ellen Green Wood, Denise Boyd, Houston Community College System.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Metamorphosen des Signifikanten : Zur Bedeutung des Körperbilds für die Realität des Subjekts
Thông tin xuất bản: Bielefeld transcript Verlag  2006
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Misinterest : Essays, Pensées, and Dreams
Thông tin xuất bản: Brooklyn, NY punctum books  2019
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Misinterest Essays, Pensées, and Dreams / M.H. Bowker.
Thông tin xuất bản: Santa Barbara : Punctum Books,  2019
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Multisensory Integration in Action Control
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA  2014
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nền tảng tâm lý học / Nicky Hayes; Nguyễn Kiên Trường (dịch) .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động : Công ty TNHH TM & DV VH Minh Trí,  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Neuropsychologie
Thông tin xuất bản: New York : Springer  2002
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
New handbook of mathematical psychology / edited by William H. Batchelder, Hans Colonius, Ehtibar N. Dzhafarov, Jay Myung.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press  2017.
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học hiện đại / Pierre Daco; Võ Liên Phương (biên dịch); Trần Văn Tân (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Những trắc nghiệm tâm lý. Tập 1, Trắc nghiệm về trí tuệ / Ngô Công Hoàn (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Kim Quý.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  1997
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Những trắc nghiệm tâm lý. Tập 2, Trắc nghiệm về nhân cách / Ngô Công Hoàn (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Kim Quý.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  1997
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Ostranenie: On Shame and Knowing
Thông tin xuất bản: Brooklyn, NY punctum books  2012
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Patient Engagement. A Consumer-Centered Model to Innovate Healthcare
Thông tin xuất bản: De Gruyter  2015
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Philosophy of psychology : a contemporary introduction / -
Thông tin xuất bản: New York, NY : Routledge,  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Popular psychology : an encyclopedia / Luis A. Cordó
Thông tin xuất bản: Westport, CT : Greenwood Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Power is the great motivator / David C. McClelland, David H. Burnham.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
psycho movie : Zur Konstruktion psychischer Störung im Spielfilm
Thông tin xuất bản: Bielefeld transcript Verlag  2006
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Psychological knowledge : a social history and philosophy / Martin Kusch.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  1999
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychological science / Michael S. Gazzaniga ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : W. W. Norton & Co.,  2007
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychological science / Michael S. Gazzaniga, Todd F. Heatherton, Diane F. Halpern.
Thông tin xuất bản: New York : W. W. Norton,  2013
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology / David G. Myers, Hope College Holland, Michigan, C. Nathan DeWall, University of Kentucky Lexington, Kentucky.
Thông tin xuất bản: New York : Worth Publishers/A MacMillian Education Imprint,  2015
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology / James S. Nairne.
Thông tin xuất bản: Australia ; Belmont, CA : Thompson/Wadsworth,  2011
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology / Peter Gray.
Thông tin xuất bản: New York : Worth Publishers,  2011
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology : a concise introduction / Richard A. Griggs.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Worth Publishers,  2012
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology : a discovery experience / Stephen L. Franzoi.
Thông tin xuất bản: Australia ; Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology : a journey / Dennis Coon, John O. Mitterer, Brock University.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Wadsworth, Cengage Learning,  2014
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology : from inquiry to understanding / Scott O. Lilienfeld ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson/Allyn & Bacon,  2011
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology : from inquiry to understanding / Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, Laura L. Namy, Nancy J. Woolf.
Thông tin xuất bản: Harlow : Pearson Education,  2013
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology : mind, brain and culture / Westen Drew.
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley & Sons,  1995
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology : modules for active learning / Dennis Coon, John O. Mitterer.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Thomson/Wadsworth,  2009
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology : perspectives & connections / Gregory Feist, Erika Rosenberg.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education,  2012
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology : the science of behavior / Neil R. Carlson . . . [et al.
Thông tin xuất bản: Toronto : Pearson Canada,  2010
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology : the science of mind and behavior / Michael W. Passer, Ronald E. Smith.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology : the science of mind and behaviour / Richard Gross.
Thông tin xuất bản: London : Hodder Education  2015
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology : the science of mind and behaviour / Richard Gross.
Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold,  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology : themes & variations / Wayne Weiten.
Thông tin xuất bản: Belmont, Calif. : Wadsworth/Cengage Learning,  2010
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology and 'human nature' / Peter Ashworth.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Psychology Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology and life / Richard J. Gerrig
Thông tin xuất bản: Harlow, Essex : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology course companion / John Crane, Jette Hannibal.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology in everyday life / David G. Myers, Hope College, Holland, Michigan, C. Nathan DeWall, University of Kentucky, Lexington, Kentucky.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Worth Publishers,  2014
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology in your life / Sarah Grison, Todd Heatherton, Michael Gazzaniga.
Thông tin xuất bản: New York : W. W. Norton & Company,  2015
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology of human behavior / David W. Martin.
Thông tin xuất bản: Chantilly, VA : Teaching Co.,  2006
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Qualitative research in psychology : expanding perspectives in methodology and design / edited by Paul M. Camic, Jean E. Rhodes, Lucy Yardley ; foreword by Michael Bamberg.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : American Psychological Association,  2003
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Schaum's outline of theory and problems of introduction to psychology / Arno F. Wittig.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Sigmund Freud / Pamela Thurschwell.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2000
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Sprache und Fremdsprache : Psychoanalytische Aufsätze
Thông tin xuất bản: Bielefeld transcript Verlag  2004
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Stevens' hanbook of experimental Psychology. Volume 3 / Randy Gallistel (editor)
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2002
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Stevens' Handbook of Experimental Psychology. Vol. 2- Memory and Cognitive Processes / Douglas Medin, Hal Pashles (editors).
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2002
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Stevens' handbook of experimental psychology. Volume 4 / John Wixted (editor)
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2002
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Student Study Guide for use with Psychology an introduction / Benjamin B. Lahey.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Taking Sides : Clashing Views on Psychological Issues / Brent Slife.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lí học / Phạm Minh Hạc (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  1995
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lí học đại cương / Nguyễn Ánh Hồng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học / Đinh Phương Duy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học / Đinh Phương Duy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học / Nguyễn Ánh Hồng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2018
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học / Nguyễn Ánh Hồng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học / Nguyễn Ánh Hồng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học / Nguyễn Ánh Hồng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học / Nguyễn Ánh Hồng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học đại cương / Nguyễn Ánh Hồng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học đại cương / Nguyễn Ánh Hồng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên),Trần Hữu Luyến,Trần Quốc Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2013
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học đại cương / Trần Thị Thanh Trà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học đại cương : Giáo trình / Hoàng Đức Lâm.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2002
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học đại cương : Hướng Dẫn Trả Lời Lý Thuyết, Giải Bài Tập Tình Huống Và Trắc Nghiệm (Dùng Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng) / Bùi Kim Chi, Phan Công Luận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị-Hành Chính,  2011
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học quản lý / Hoàng Minh Phú (Biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học quản lý = Management Psychology / Ngô Kỳ; Bảo Thu (người dịch).
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa : Thanh Hóa,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học quản trị kinh doanh / Nguyễn Hữu Thụ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học quản trị kinh doanh / Thái Trí Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học quản trị kinh doanh / Trương Quang Niệm, Hoàng Văn Thành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học tất cả những điều cần biết để thông thạo bộ môn này = Psychology : Everything You Need to Know to Master the Subject - In One Book / Alan Porter; Hoàng Đức Long (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2021
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học trong nháy mắt. Tập 6- tâm lý học tổ chức - công nghiệp / Ezpsychology .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2018
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học và đời sống / Richard J. Gerrig, Phillip G. Zimbardo, Kim Dân (Dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2016
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học xã hội / Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Ngọc Uyển
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  1998
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học xã hội / Nguyễn Thị Thanh Hằng (biên soạn);Võ Thị Bích Hạnh,Tạ Quốc Trị,Nguyễn Thị Thanh Hằng, Kim Thị Dung (người nhận xét).
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học xã hội / Nguyễn Thị Thanh Hằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2010
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học xã hội / Phương Kỳ Sơn (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2001
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm Lý học xã hội : Giáo trình / Vũ Mộng Đoá.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2007
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học xã hội những vấn đề lý luận / Trần Hiệp (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  1996
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học xã hội trong quản lý / Ngô Công Hoàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội,  1997
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý quản lý / Hồ Thị Thân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo / Huỳnh Thanh Tú.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo / Huỳnh Thanh Tú.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý và sinh lý / Thế Trường (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2015
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tập bài giảng tâm lý học quản lý / Học viện Hành chính Quốc gia.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Teaching psychology : a step by step guide / Sandra Goss Lucas, Douglas A. Bernstein.
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : L. Erlbaum,  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Teaching psychology and the socratic method : real knowledge in a virtual age / James J. Dillon.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Science+Business Media,  2016
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The behavioral advantage : what the smartest, most successful companies do differently to win in the B2B arena / Terry R. Bacon and David G. Pugh.
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM,  2004.
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The black book. / Bill Brent, Lori Selke, Carol Queen ;
Thông tin xuất bản: Tempe, Ariz. : Extreme Individual Institute and New Falcon Publications,  2003
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The mind [electronic resource] : consciousness, prediction, and the brain / E. Bruce Goldstein.
Thông tin xuất bản: [Cambridge] : The MIT Press,  2020.
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Popular Policeman and Other Cases : Psychological Perspectives on Legal Evidence
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The psychology book / [contributors, Catherine Collin...[et al.]].
Thông tin xuất bản: New York : DK Pub.,  2012.
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The Psychology of Silicon Valley [electronic resource] : Ethical Threats and Emotional Unintelligence in the Tech Industry / by Katy Cook.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan,  2020
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The science of psychology : an appreciative view / Laura A. King.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2008
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The science of psychology : second edition in modules / Laura A. King.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2012
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tư vấn tâm lý căn bản / Nguyễn Thơ Sinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2006
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tuyển tập tâm lý học / Phạm Minh Hạc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Understanding Psychology, Student Edition / Richard A. Kasschau
Thông tin xuất bản: Glencoe/Mcgraw-Hill ,  2002
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
心理学 : ココロのルールをズバリ解説!人づきあいをラクにする大人の教科書 / 堀井俊章編著.
Thông tin xuất bản: 東京 : PHP研究所,  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic