TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô (78 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô những kiến thức cơ bản về hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ô tô, bao gồm: sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, luận cứ và tính toán các hệ thống riêng biệt hợp thành mạng điện thân xe và các hệ thống tự động điều khiển.
 
Automobile electrical and electronic systems [electronic resource] / Tom Denton.
Thông tin xuất bản: Oxford, UK ; Burlington, MA : Butterworth-Heinmann,  2004
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Air Conditioning and Climate control systems / Steven Daly.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier Butterworh-Heinemann,  2006.
Ký hiệu phân loại: 629.277
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive air-conditioning and climate control systems /Steven Daly.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ;Boston : Elsevier Butterworh-Heinemann,  2006.
Ký hiệu phân loại: 629.2/772
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Automotive Computer Controled System : Diagnostic tool and techniques / Allan W. M. Bonnick.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  2001
Ký hiệu phân loại: 629.27
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive computer controlled systems : diagnostic tools and techniques / Allan W.M. Bonnick.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann,  2001
Ký hiệu phân loại: 629.27
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive computer controlled systems [electronic resource] / Allan W.M. Bonnick.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann,  2000
Ký hiệu phân loại: 629.27
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive computer controlled systems elektronisk ressurs : diagnostic tools and techniques / Allan W.M. Bonnick
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Butterworth-Heinemann ,  2001
Ký hiệu phân loại: 629.27
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Control Systems / A. Galip Ulsoy, Huei Peng, Melih Cakmakci.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2012.
Ký hiệu phân loại: 629.258
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive control systems : For engine, driveline and vehicle / Uwe Kiencke, Lars Nielsen.
Thông tin xuất bản: New York : Springer Berlin Heidellberg,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive control systems : for engine, driveline, and vehicle / Uwe Kiencke, Lars Nielsen.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Electrical Handbook / Jim Horner.
Thông tin xuất bản: New York : HP Books,  1986
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Automotive electrical handbook / Jim Horner.
Thông tin xuất bản: Tucson, AZ : HPBooks,  1986
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Automotive electricaland electronic systems : Classroom manual / Jonh F. Kershaw.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Electromagnetics Compatibility (EMC) / Terence Rybak, Mark Steffkha.
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers,  2004
Ký hiệu phân loại: 629.2548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive engines : control, estimation, statistical detection / Alexander A. Stotsky.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.2504
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Fuel and Emissions Control Systems / James D. Halderman, Jim Linder.
Thông tin xuất bản: New York : Prentice Hall,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.253
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Radar Sensors in Silicon Technologies / Vipul Jain, Payam Heydari.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag,  2013
Ký hiệu phân loại: 629.2549
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Sensory Systems / edited by Christopher O. Nwagboso.
Thông tin xuất bản: Netherlands : Springer,  1993
Ký hiệu phân loại: 629.2549
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Catalysis and Automotive Pollution Control III. Volume 96 / A.Frennet, J. M. Bastin (Editors).
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier .,  1995
Ký hiệu phân loại: 629.2528
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Catalysis and Automotive Pollution control IV / N. Kruse, A. Frennet, J.-M. Bastin (editors).
Thông tin xuất bản: New York : Elsevier  1998
Ký hiệu phân loại: 629.25
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Catalysis and Automotive Pollution Control IV. Vol.116 / N. Kruse, A. Frennet, J.-M. Bastin.
Thông tin xuất bản: Netherlands : Elsevier Science,  1998
Ký hiệu phân loại: 629.2528
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Catalysis and Automotive pollution control. Volume 30 / A.Crucq, A. Frennet (editior).
Thông tin xuất bản: New York : Elsevier,  1987
Ký hiệu phân loại: 629.2528
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con : hệ thống truyền lực hiện đại hệ thống truyền lực điều khiển tự động (AT), hệ thống truyền lực ô tô hai cầu chủ động (4WD, AWD)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chẩn đoán hệ thống đánh lửa cơ bản và nâng cao = : Computer - controlled ignition systems / Vy Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Classroom manual for automotive electricity & electronics / Barry Hollembeak.
Thông tin xuất bản: New York : Delmar,  2011
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computerized engine controls / Steve V. Hatch.
Thông tin xuất bản: Clifton Park, NY : Thomson/Delmar Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.25
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Decreasing Fuel Consumption and Exhaust Gas Emissions in Transportation : sensing, Control and Reduction of Emissions / Michael Palocz Andresen.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Heidelberg,  2013
Ký hiệu phân loại: 629.2528
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điện-điện tử dùng trong xe hơi. Tập 2, Động cơ-Đèn-Máy điều hòa hệ thống điện khung gầm / Hồng Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điều chỉnh tự động truyền động điện : sách giáo trình / Bùi Quốc Khánh ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Điều khiển bướm ga điện tử xe ôtô (Electronic throttle control ) / Đinh Trường Sơn; Nguyễn Viễn Quốc (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 629.258
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện / Thân Ngọc Hoàn, Nguyễn Tiến Ban.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dry Clutch Control for Automotive Applications / Pietro J. Dolcini, Carlos Canudas de Wit, Hubert Bechart.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dry Clutch Control for Automotive Applications / Pietro J. Dolcini, Carlos Canudas-de-Wit, Hubert Béchart.
Thông tin xuất bản: London : Springer-Verlag London,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình công nghệ ô tô phần điện : dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng / Phạm Tố Như (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình hệ thống máy tính điều khiển ô tô / Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Văn Long Giang.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2016
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình trang bị điện ô tô / Nguyễn Văn Chất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2006
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
HCCI and CAI engines for the automotive industry / Hua Zhao.
Thông tin xuất bản: England : Woodhead Publishing Ltd,  2007
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
HCCI and CAI engines for the automotive industry [electronic resource] / edited by Hua Zhao.
Thông tin xuất bản: Cambridge, England : Woodhead Pub. Ltd.,  2007
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống điện - điện tử trên ô tô đời mới : phần cơ bản / Trần Quý Hữu, Vy Thị Thanh Hường, Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Phạm Hữu Nghĩa.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Phạm Hữu Nghĩa.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Phạm Hữu Nghĩa.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới / Trần Thế San, Trần Duy Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.25
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống hỗ trợ điều khiển gương điện, nâng hạ kính điều khiển từ xa, cảnh báo điểm mù / Trần Chung Nghĩa, Dương Phạm Thiên Ân, Nguyễn Duy Thông; Đỗ Nhật Trường (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.276
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hướng dẫn đồ án hệ thống điện, điện tử ô tô / Nguyễn Văn Nhanh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Intelligent control of connected plug-in hybrid electric vehicles / Amir Taghavipour, Mahyar Vajedi, Nasser L. Azad.
Thông tin xuất bản: : Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 629.2293
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Modern diesel technology : electricity & electronics / Joseph A. Bell.
Thông tin xuất bản: Clifton Park, NY : Delmar, Cengage Learning,  2013
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu giải pháp an toàn khi người điều khiển ô tô có nồng độ cồn / Trần Hoài Nam, Phùng Ngọc Duy ; Huỳnh Quang Thảo (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.276
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu hệ thống chiếu sáng tín hiệu trên ô tô. Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng điều khiển bằng điện tử / Phạm Lê Công Lực, Nguyễn Ngọc Tài, Vưu Vĩnh Khang; Nguyễn Văn Bản (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.271
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu mô hình hệ thống điều khiển bơm thủy lực bằng cơ, cảm biến tránh các vật cản khi xe vận hành và hạn chế tai nạn lao động / Trần Thanh Quang ...[và những người khác]; Nguyễn Phụ Thượng Lưu (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu và phân tích động cơ GDI và HCCI / Trần Ngọc Quý, Nguyễn Gia Thịnh; Đỗ Nhật Trường (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu và thiết kế hệ thống điều khiển ghế tự động / Phạm Gia Phụng, Nguyễn Sơn Lâm, Hồ Viết Luật ; Nguyễn Đỗ Minh Triết (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.26
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu và thiết kế module điều khiển điện thân xe trên ô tô / Trần Minh Đệ, Phạm Tuấn Khanh, Đỗ Trần Việt Khoa; Đỗ Nhật Trường (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu, khai thác hệ thống điện động cơ Toyota Vios 2007. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình động cơ 1NZ-FE / Nguyễn Văn Hanh, Châu Tiến Vương, Nguyễn Duy Hải ; Nguyễn Văn Bản (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo ECU điều khiển động cơ xăng / Dương Trọng Nhân, Đặng Trọng Nghĩa, Nguyễn Tấn Phúc ; Nguyễn Văn Bản (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.2504
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng thông minh điều khiển bằng Arduino / Nguyễn Minh Duy, Võ Minh Duy, Bùi Hoàng Duy; NguyễnVăn Bản (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.271
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điện thân ô tô / Bùi Duy Phong...[và những người khác] ; Nguyễn Văn Bản (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe hai bánh cân bằng tự động / Phan Hải Đăng , Nguyễn Thanh Phi ; Nguyễn Văn Nhanh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 629.22
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Sensors for Automotive and Aerospace Applications / Shantanu Bhattacharya...[et al].
Thông tin xuất bản: : Springer ,  2019
Ký hiệu phân loại: 629.2549
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa điện ô tô : Tài liệu dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề / Trần Tuấn Anh, Nguyễn Văn Hồi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế chế tạo mô hình xe máy điện (thiết kế chế tạo điện và điều khiển) / Trương Nhật Hào, Nguyễn Thanh Hải; Huỳnh Quang Thảo (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.221
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế chế tạo xe mô hình tự động lái / Nguyễn Văn Cường; Nguyễn Phụ Thượng Lưu(GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.2220285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thiết kế hệ thống điều khiển gập gương tự động trên ô tô / Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Việt Anh; Nguyễn Văn Nhanh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.276
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế hệ truyền động động cơ DC - Bộ chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển bán phần có nguồn chung cho mạch kích từ và phần ứng / Nguyễn Tiến Phục.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế hệ truyền động dùng cầu chỉnh lưu 3 pha điều khiển hoàn toàn và động cơ DC kích tư độc lập / Nguyễn Thế Vinh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế mô hình hộp số tự động phục vụ giảng dạy học phần kết cấu ô tô tại đại học Hutech (phần thi công mô hình) / Nguyễn Đức Nhã, Lê Anh Tài, Nguyễn Trần Việt Anh; Huỳnh Quang Thảo (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.221
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế thi công mô hình hộp số tự động phục vụ giảng dạy học phần kết cấu ô tô tại đại học Hutech (phần thi công thiết kế) / Nguyễn Hữu Phúc Lợi, Hồ Văn Minh; Huỳnh Quang Thảo (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.2446
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống điều hòa không khí điều khiển từ xa trên ô tô / Lê Hồng Tuấn, Nguyễn Phước Sơn, Phùng Trúc Anh Tài; Huỳnh Quang Thảo (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.2772
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thực hành điện, điện tử ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Lam Yên.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành điện, điện tử ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Lam Yên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Trang bị điện và điện tử trên ô tô hiện đại, hệ thống điện động cơ / Đỗ Văn Dũng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Understanding automotive electronics / by William B. Ribbens ; with contributions to previous editions by Norman P. Mansour ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Boston : Newnes ,  1998
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng máy tính trong mô phỏng hộp số tự động trên ô tô / Hoàng Ngọc Tài, Trịnh Công Thành; Nguyễn Trọng Hải (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.2446
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Ứng dụng xử lý ảnh trong nhận diện điều khiển ô tô / Trần Đình Hiếu, Phạm Xuân Phong, Phạm Chánh Tân; Nguyễn Phụ Thượng Lưu (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.276
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xe điều khiển bằng bluetooth / Dương Hải Đăng , Nguyễn Thành Đôn ; Nguyễn, Phụ Thượng Lưu (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.2220285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học