TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Tính toán thiết kế ô tô (35 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học giới thiệu cho sinh viên: - Tải trọng tác dụng lên các cụm và chi tiết của ô tô. - Ly hợp và cách Xác định kích thước cơ bản, tính toán hao mòn và nhiệt độ của ly hợp. - Trình tự tính toán hộp số có cấp, xác định tỷ số truyền hộp số, tính toán các thông số hình học của bánh răng hộp số. - Trục các đăng và xác định số vòng quay nguy hiểm của trục các- đăng. - Cầu chủ động. - Hệ thống treo, hệ thống lái, hệ thống phanh.
 
Advanced Applications of Hydrogen and Engineering Systems in the Automotive Industry
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advanced Vehicle Technology Electronic resources / Heinz Heisler.
Thông tin xuất bản: Massachusetts : Butterworth-Heinenmann,  2002
Ký hiệu phân loại: 629.234
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive control systems : for engine, driveline, and vehicle / Uwe Kiencke, Lars Nielsen.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Development Processes [electronic resource] : Processes for Successful Customer Oriented Vehicle Development / by Julian Weber.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Engineering : Lightweight, Functional, and Novel Materials / Brian Cantor, Patrick Grant, Colin Johnston.
Thông tin xuất bản: London : Taylor & Francis Group,  2008.
Ký hiệu phân loại: 629.232
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Engineering : Powertrain, Chassis system and Vehicle body / Edited by David A. Crolla.
Thông tin xuất bản: New York : Elsevier,  2009.
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Painting Technology : A Monozukuri-Hitozukuri Perspective / Kimio Toda, Abraham Salazar, Kozo Saito.
Thông tin xuất bản: Netherlands : Springer Science+Business Media Dordrecht,  2013.
Ký hiệu phân loại: 629.234
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Quality Systems Handbook / David Hoyle.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Woburn, MA : Butterworth-Heinemann,  2000.
Ký hiệu phân loại: 629.2340685
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Automotive quality systems handbook : ISO/TS 1649:2002 edition / David Hoyle.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Burlington, MA : Butterworth-Heinemann,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.234065
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Cơ sở thiết kế bố trí chung ô tô / Nguyễn Lê Duy Khải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở thiết kế ô tô / Nguyễn Khắc Trai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2006
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ chế tạo phụ tùng / Trần Đình Quý, Trương Nguyễn Trung, Trần Thị Vân Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình dao động và tiếng ồn ô tô / Lâm Mai Long.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2017
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế cơ khí trong công nghệ ô tô / Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Huỳnh Quang Thảo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế cơ khí trong công nghệ ô tô / Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Huỳnh Quang Thảo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn đồ án tính toán thiết kế ô tô / Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Huỳnh Quang Thảo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn đồ án tính toán thiết kế ô tô / Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Huỳnh Quang Thảo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu ô tô / Lưu Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2020
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu ô tô / Nguyễn Khắc Trai, Nguyễn Trọng Hoan, Hồ Hữu Hải, [và những người khác...].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa,  2020
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu ô tô / Nguyễn Khắc Trai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Đỗ Nhật Trường (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Đỗ Nhật Trường (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress. Vol. 6, Vehicle Electronics / SAE-China, FISITA.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag Berlin Heidellberg,  2013.
Ký hiệu phân loại: 629.234
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress. Vol.11, Advanced Vehicle Manufacturing Technology / SAE-China, FISITA.
Thông tin xuất bản: New York : Springger-Verlag,  2013.
Ký hiệu phân loại: 629.234
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress. Volume 12, Intelligent Transport System (ITS) & Internet of Vehicles / SAE-China, FISITA.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag Berlin Heidellberg,  2013.
Ký hiệu phân loại: 629.234
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strain Rate Testing of Metallic Materials and their Modelling for use in CAE Based Automotive Crash Simulation Tools (Recommendations & Procedures) / Paul K.C. Wood, C.A. Schley.
Thông tin xuất bản: UK : Smithers Rapra,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Automotive Body Manufacturing Systems and Processes / Mohammed A. Omar.
Thông tin xuất bản: UK : John Wiley & Sons Ltd,  2011.
Ký hiệu phân loại: 629.234
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The evolution of a manufacturing system at Toyota / Takahiro Fujimoto.
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press,  1999.
Ký hiệu phân loại: 629.234
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The motor vehicle elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann ,  2001
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The role of the chemist in automotive design / H.K. Phlegm.
Thông tin xuất bản: New York : Taylor& Francis Group,  2009.
Ký hiệu phân loại: 629.232
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Toyota product development system : integrating people, process, and technology / James M. Morgan and Jeffrey K. Liker.
Thông tin xuất bản: New York : Productivity Press,  2006.
Ký hiệu phân loại: 629.23068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế tính toán ô tô / Nguyễn Trọng Hoan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2019
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thiết kế ô tô / Đặng Quý.
Thông tin xuất bản: TP.Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật,  2011
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thiết kế ô tô / Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vehicle Dynamics: Theory and Application [electronic resource] / by Reza N. Jazar
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer Science+Business Media, LLC ,  2008
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng