TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Ô tô điện, Hybrid và Fuel cell (33 tài liệu)

 
A detailed approach to model transport, heterogeneous chemistry, and electrochemistry in solid-oxide fuel cells
Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing  2007
Ký hiệu phân loại: 621.312429
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advanced methods of solid oxide fuel cell modeling / Jarosław Milewski ... [et al.
Thông tin xuất bản: London : Springer Verlag,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.312429
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital signal processing system design [electronic resource] : LabVIEW-based hybrid programming / by Nasser Kehtarnavaz ; with laboratory contributions by Namjin Kim and Qingzhong Peng.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Academic Press/Elsevier,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electrocatalysis in Fuel Cells
Thông tin xuất bản: Basel : MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.312429
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Energy science and technology. Volume 10- fuel cells and batteries / J.N Govil..[et al]
Thông tin xuất bản: USA : Studium Press LLC,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Enzymatic fuel cells : from fundamentals to applications / edited by Heather R. Luckarift, Plamen B. Atanassov, Glenn R. Johnson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fuel cell electronics packaging / edited by Ken Kuang, Keith Easler.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.312429
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fuel cell projects for the evil genius / Gavin D. J. Harper.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.312429
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Grain-size effects in nanoscaled electrolyte and cathode thin films for solid oxide fuel cells (SOFC)
Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3124290284
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
High temperature solid oxide fuel cells : fundamentals, design, and applications / edited by Subhash C. Singhal and Kevin Kendall.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Elsevier,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
High-temperature solid oxide fuel cells : fundamentals, design, and applicatons / edited by Subhash C. Singhal and Kevin Kendall.
Thông tin xuất bản: New York : Elsevier Advanced Technology,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.312429
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hybrid dynamical systems : controller and sensor switching problems / Andrey V. Savkin, Robin J. Evans.
Thông tin xuất bản: Boston : Birkhauser,  2002
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hybrid electric vehicles : principles and applications with practical perspectives / Chris Mi, Abul Masrur, David Wenzhong Gao.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. ; Hoboken, N.J. : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 629.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hydrogen fuel cells for road vehicles / Pasquale Corbo, Fortunato Migliardini, Ottorino Veneri.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Intelligent control of connected plug-in hybrid electric vehicles / Amir Taghavipour, Mahyar Vajedi, Nasser L. Azad.
Thông tin xuất bản: : Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 629.2293
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lightweight electric/hybrid vehicle design [electronic resource] / John Fenton and Ron Hodkinson.
Thông tin xuất bản: Boston : Butterworth-Heinemann,  2001
Ký hiệu phân loại: 629.2293
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Materials for fuel cells [electronic resource] / Edited by Michael Gasi
Thông tin xuất bản: Cambridge ; England : Woodhead Publishing Limited,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.312429
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microstructural Characterisation, Modelling and Simulation of Solid Oxide Fuel Cell Cathodes
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing  2017
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modeling, Simulation and Optimization of Wind Farms and Hybrid Systems
Thông tin xuất bản:  2020
Ký hiệu phân loại: 621.312136
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modeling, Simulation and Optimization of Wind Farms and Hybrid Systems
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2020
Ký hiệu phân loại: 621.312136
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modeling, Simulation and Optimization of Wind Farms and Hybrid Systems
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 621.312136
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ô Tô điện, Hybrid và Fuel cell / Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Đỗ Nhật Trường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2018
Ký hiệu phân loại: 629.229
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ô tô điện, Hybrid và Fuel cell / Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Đỗ Nhật Trường.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.229
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Polymers for PEM fuel cells / Hongting Pu, Tongji University, Shanghai, China.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Progress in Solid Oxide Fuel Cells / The American Ceramic Society.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.312429
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Proton Exchange Membrane Fuel Cell
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.312429
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Proton exchange membrane fuel cells : materials properties and performance / edited by David P. Wilkinson ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Silicon-organic hybrid (SOH) electro-optic modulators for high-speed and power-efficient communications
Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing  2018
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Stationary fuel cells [electronic resource] : an overview / Kerry-Ann Adamson.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston ; London : Elsevier Science,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.312429
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế hệ thống chiếu sáng Hybrid sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời / Lê Hoài Phương; Nguyễn Tấn Tiến (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.312136
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Time-domain computer analysis of nonlinear hybrid systems / Wenquan Sui.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press ,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán - thiết kế hệ thống điện xe ô tô điện 2 chỗ ngồi / Nguyễn Ngọc Sang, Dương Minh Hải, Nguyễn Tấn Phú; Nguyễn Văn Nhanh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.2293
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Transport phenomena in fuel cells / editors, B. Sundén, M. Faghri
Thông tin xuất bản: Southampton ; Boston : WIT Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.312429
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng